Amyotrofisk lateral sklerose

Revideret: 13.02.2018

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en progressiv og fatal neurodegenerativ sygdom. Antallet af nydiagnosticerede tilfælde i Danmark er ca. 120 årligt. Sygdommen forekommer i alle aldersklasser, men er hyppigst i 50-70-års-alderen. En familiær form af ALS omfatter ca. 5-10% af patienterne, mens de resterende tilfælde optræder sporadisk. Patogene mutationer, som kendes fra familiær ALS, kan dog også findes hos tilsyneladende sporadiske patienter. 

 

På nuværende tidspunkt er der identificeret mere end 25 forskellige gener med association til risiko for udvikling af ALS, med hovedsagelig autosomal dominant arvegang. Desuden er der beskrevet genetiske varianter med indflydelse på den kliniske fænotype.  

 

Årsager
Det formodes, at interaktion mellem multiple gener og ikke kendte miljøfaktorer har ætiologisk betydning. Erhvervsmæssig eksposition for metaller, pesticider og kunstgødning samt landbrug med husdyrhold har været associeret med en øget risiko for ALS. Data har dog været inkonklusive. Kun rygning som risikofaktor kan reproduceres. Abnorm proteinfoldning, RNA processering og forandringer i cytoskelettet er blandt de cellulære mekanismer, som er involveret i patogenesen (3353). En fremherskende hypotese er, at glutamat, der er en normalt forekommende excitatorisk neurotransmitter, på kritiske steder i nervesystemet optræder i toksiske koncentrationer. Riluzol hæmmer den præsynaptiske frigørelse af glutamat og har måske tillige en hæmmende effekt på den glutamatmedierede neurotransmission.  

 

Prognose 

Der er to hovedformer, som debuterer med henholdsvis bulbære (tale- og synke) symptomer og ekstremitetssymptomer. Overlevelsen efter sygdomsdebut strækker sig fra få måneder til årtier med en median overlevelsestid på 3-4 år. Døden skyldes hyppigst respirationssvigt, men vejrtrækningshjælpemidler som non-invasiv ventilation (maskerespirator) eller invasiv ventilation (respirator) kan bedre livskvaliteten og forlænge overlevelsen. Hvis der samtidig er symptomer på frontotemporal demens er overlevelsen kortere. 

 

Eneste medicin med dokumenteret effekt på ALS er riluzol. 

Behandlingsvejledning

Præparatvalg 

Riluzol er det eneste middel mod ALS.  

 

Dokumentation 

Dokumentationen for effekt hviler i al væsentlighed på to klinisk kontrollerede undersøgelser, der omfatter henholdsvis 155 og 959 ALS-patienter under 75 år med sygdomsvarighed mindre end 5 år og med respiratorisk vitalkapacitet på mere end 60% af den forventede. En samlet vurdering viser, at riluzol forlænger livet eller tiden til behov for trakeostomi eller mekanisk ventilation. Den effektive døgndosis var 100 mg, og der fandtes ikke nogen signifikant bedre effekt af en højere daglig dosis på 200 mg.
Den livsforlængende effekt var beskeden og gennemsnitlig i størrelsesorden 2-3 måneder efter 18 måneders behandling. Størst effekt observeredes i gruppen med debut af bulbære symptomer. Der var ingen påviselig gavnlig indflydelse på muskelstyrke, spasticitet, fascikulationer, motorisk funktion eller lungefunktion. 

Retrospektive studier har fundet, at den livsforlængende virkning kan være noget større (4-18 måneder). Nogle af bivirkningerne kan mindske livskvaliteten, og dosisreduktion eller ophør af behandling må anbefales i disse tilfælde.
Riluzol bør kun anvendes af neurologer med erfaring i behandling af ALS. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion 

Riluzol er kontraindiceret ved aktiv leversygdom og/eller ALAT/ASAT mere end 3 gange øvre normalgrænse. 

Referencer

92. Bensimon G, Lacomblez L, Meininger V. A controlled trial of riluzole in amyotrophic lateral sclerosis. ALS/Riluzole Study Group. N Engl J Med. 1994; 330(9):585-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8302340 (Lokaliseret 24. maj 2016)
 
93. Riviere M, Meininger V, Zeisser P et al. An analysis of extended survival in patients with amyotrophic lateral sclerosis treated with riluzole. Arch Neurol. 1998; 55(4):526-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9561981 (Lokaliseret 24. maj 2016)
 
1134. Radunovic A, Mitsumoto H, Leigh PN. Clinical care of patients with amyotrophic lateral sclerosis. Lancet Neurol. 2007; 6(10):913-25, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17884681 (Lokaliseret 24. maj 2016)
 
2253. Lacomblez L, Bensimon G, Leigh PN et al. Long-term safety of riluzole in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2002; 3(1):23-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12061945 (Lokaliseret 24. maj 2016)
 
2254. Andersen PM, Abrahams S, Borasio GD et al. EFNS guidelines on the clinical management of amyotrophic lateral sclerosis (MALS) - revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2012; 19(3):360-75, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21914052 (Lokaliseret 24. maj 2016)
 
2498. Miller RG, Mitchell JD Moore DH. Riluzole for amyotrophic lateral sclerosis (ALS)/motor neuron disease (MND). Cochrane Database Syst Rev. 2012; 3, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419278 (Lokaliseret 24. maj 2016)
 

3353. Brown RH, Al-Chalabi A. Amyotrophic lateral sclerosis. N Engl J Med. 2017; 377:162-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29045202 (Lokaliseret 28. februar 2018)