Depressioner ved bipolar lidelse

Revideret: 27.03.2018

En bipolar depression er en depressiv enkeltepisode med eller uden psykotiske symptomer hos en patient, der tidligere har haft mindst én episode med hypomani, mani eller blandingstilstand. Bipolare depressioner frembyder særlige behandlingsmæssige udfordringer, både i forbindelse med behandling af den akutte fase og ved forebyggelse af nye anfald.
Se endvidere Bipolar lidelse

Behandlingsvejledning

Behandling med stemningsstabiliserende medicin er førstevalg ved behandling af bipolar depressiv episode (2675). Førstevalgspræparater er lithium, lamotrigin, og quetiapin, hvorimod der ikke er fundet evidens for effekt af aripiprazol og ziprasidon. 

Enkelte studier har vist, at olanzapin har et potentiale i behandlingen af bipolare depressioner. Ved alvorligere depressioner kan det være nødvendigt samtidigt at starte en behandling med et antidepressivum (SSRI eller NaSSA). 

 

Figur2_bipolar_depression_jpg 

I modsætning til, hvad der er tilfældet for behandling af unipolar depression, bør behandling af bipolar depression ikke vare mere end få måneder på grund af risikoen for at inducere en mani, og fordi de depressive episoder hos bipolare patienter er af kortere varighed.  

Behandling af bipolar depression bør foregå i et samarbejde med speciallæge i psykiatri. 

Forebyggelse af bipolar depression

Lithium er førstevalgspræparat til forebyggelse af manier og depression, men mest effektivt til forebyggelse af mani. Se Lithiumsalte.
Lamotrigin kan anvendes, som skitseret i RADS rapport vedr. behandling af bipolar lidelse (2675), og er mest effektiv til forebyggelse af depression. Andre stemningsstabiliserende lægemidler som valproat er mindre effektive end lithium og lamotrigin mht. forebyggelse af depressive episoder ved bipolar lidelse. De nyere antipsykotika quetiapin og olanzapinkan ligeledes forebygge nye depressive episoder (3518). Det vil ofte være nødvendigt at kombinere flere præparater for at opnå god sygdomskontrol. Dette er dog en specialistopgave. 

Referencer

2675. RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). Baggrundsnotat for medicinsk behandling af bipolar lidelse, September 2015. 2015; , http://www.regioner.dk/media/1904/bipolar-depression-bgn-september-2015.pdf (Lokaliseret 15. marts 2017)

 

3518. Grunze H, Vieta E, Goodwin GM, Bowden C, Licht RW, Moller HJ, et al. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological treatment of bi- polar disorders: update 2012 on the long-term treatment of bipolar disorder. World J Biol Psychiatry. 2013; 14(3):154-219, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23480132 (Lokaliseret 5. april 2018)