Apealea

L01CD01
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum, som påvirker funktionen af mikrotubuli. 

Anvendelsesområder

  • Første recidiv af platinfølsom epitelial ovariecancer, primær peritonealcancer og tubacancer i kombination med carboplatin.

Paclitaxel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 60 mg paclitaxel (micellær). 

Doseringsforslag

Voksne. 250 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 60 min. hver 3. uge i 6 serier. 

 

Bemærk: 

  • Efterfølgende doser skal gives individuelt efter klinisk tolerans og under hensyntagen til den inducerede neutropeni eller trombocytopeni, som kan kræve udsættelse af behandlingen og efterfølgende dosisreduktion, se poduktresumé.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

  • Ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (total bilirubin > 1,5 - ≤ 5 × ULN og ASAT ≤ 10 × ULN) bør dosis nedsættes til 80% af normaldosis. Den reducerede dosis kan øges til normaldosis, hvis behandlingen tåles i mindst 2 serier.
  • Erfaring savnes ved total bilirubin > 5 × ULN eller ASAT > 10 × ULN. Der findes ingen data.

Se endvidere

Kontraindikationer

Neutrofiltal < 1,5 x 109/l. 

Forsigtighedsregler

Apealea er en micellær formulering af paclitaxel og kan have væsentligt forskellige farmakokinetiske og -dynamiske egenskaber sammenlignet med andre formuleringer af paclitaxel. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Spisevægring, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Dissemineret intravaskulær koagulation, Koagulationsforstyrrelser, Neutropeni, Pancytopeni.
Dehydrering, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi, Myalgi.
Perifer neuropati.
Alopeci.
Anafylaktisk reaktion, Virale infektioner.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Flatulens, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Angina pectoris, Dyspnø, Flebitis, Flushing, Hyperæmi, Hypotension, Nasal tilstopning, Takykardi.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Muskelsvaghed, Smerter i bevægeapparatet.
Hovedpine, Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Hypersensitivitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fækalom, Hepatitis.
Atrieflimren, Bronkospasme, Cerebrovaskulære tilfælde, Cyanose, Dysfoni, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Hypertension, Kredsløbskollaps, Respirationsdepression, Trombose.
Azotæmi, Hæmoragi.
Bækkensmerter.
Angst, Bells parese, Depression, Encefalopati, Hydrocefalus, Kognitiv dysfunktion, Koma, Letargi, Neurotoksicitet, Somnolens, Status epilepticus.
Absces, Ansigtsødem, Hudinfektion.
Angioødem, Multiorgansvigt, Sepsis.
Urinvejsinfektion, Vaginalblødning.
Høretab, Sløret syn, Tinnitus.

Interaktioner

Paclitaxel metaboliseres via CYP2C8 og CYP3A4. Teoretisk er der risiko for interaktioner med potente hæmmere af CYP3A4, fx fluconazol. Samtidig behandling med clopidogrel øger risikoen for neuropati udløst af paclitaxel (4740) (4741) - formodentlig som følge af CYP2C8-hæmning, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.  

Referencer: 4740, 4741

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal benytte sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps pga. tilgrundliggende sygdom)

Farmakodynamik

Virker ved at forstyrre det mikrotubulære netværk i cellerne. Paclitaxel binder til tubulin og fremmer samlingen af tubulin i mikrotubuli samtidig med, at det hæmmer deres adskillelse. Dette fører til stabilisering af mikrotubuli, hvilket resulterer i hæmning af mitotiske og interfase cellulære funktioner. 

Farmakokinetik

  • Metaboliseres primært i leveren af CYP2C8 og CYP3A4.
  • Terminal plasmahalveringstid 5-23 timer.
  • Udskilles hovedsageligt som metabolitter i fæces.
  • Sammenlignet med albuminbundet paclitaxel var den samlede plasmakoncentration af paclitaxel næsten den samme for de to formuleringer efter infusion. Plasmaniveauet af ubundet paclitaxel var bioækvivalent (Cmax og AUC) efter administration af albuminbundet paclitaxel og micellær paclitaxel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af paclitaxel bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet i et hætteglas opløses i 60 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske, Ringer-lactat eller Ringer-acetat til en slutkoncentration på 1 mg/ml, se i øvrigt medfølgende brugsanvisning. 

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler end den anførte infusionsvæske under tilberedning.  

Holdbarhed

  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8°C) men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 60 mg 557040
1 stk.
1.721,40

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


4740. Agergaard K, Mau-Sørensen M, Stage TB et al. Clopidogrel-Paclitaxel Drug-Drug Interaction: A Pharmacoepidemiologic Study. Clin Pharmacol Ther. 2017; 102(3):547-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28224612 (Lokaliseret 14. oktober 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4741. Bergmann TK, Filppula AM, Launiainen T et al. Neurotoxicity and low paclitaxel clearance associated with concomitant clopidogrel therapy in a 60-year-old Caucasian woman with ovarian carcinoma. Br J Clin Pharmacol. 2016; 81(2):313-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446447 (Lokaliseret 14. oktober 2019)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

21.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. marts 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...