Crysvita

M05BX05
 
 

Middel mod X-bundet hypofosfatæmi (XLH). Rekombinant humant monoklonalt IgG1-antistof mod fibroblast-vækstfaktor 23 (FGF23). 

Anvendelsesområder

Behandling af X-bundet hypofosfatæmi (XLH) med radiografisk evidens for knoglesygdom hos børn ≥ 1 år og unge med skeletvækst. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg, 20 mg eller 30 mg burosumab. 

Doseringsforslag

 • Børn ≥ 1 år. Initialt 0,8 mg/kg legemsvægt s.c. hver 2. uge, dog højst 90 mg. Alle doser afrundes til nærmeste 10 mg.
 • S-fosfat (fastende) monitoreres hver 2. uge i første måned, hver 4. uge i de følgende 2 mdr. og herefter ved behov.
 • Ved S-fosfat under referenceintervallet for alder kan dosis øges med 0,4 mg/kg trinvist med mindst 4 ugers mellemrum til højst 2,0 mg/kg (dog højst 90 mg).
 • Ved S-fosfat over referenceintervallet for alder springes næste dosis over, og S-fosfat revurderes efter 4 uger, se produktresumé.

 

Bemærk 

 • Oralt fosfat og D-vitaminanaloger skal seponeres 1 uge før behandlingsstart.
 • Injiceres skiftevis i armen, abdomen, bagdelen eller låret med højst 1,5 ml pr. injektionssted.
 • Glemt dosis tages snarest muligt; men dosis kan tages 3 dage før eller efter planlagt behandlingsdato.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion eller nyresygdom i slutstadiet. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • S-fosfat (fastende) over normalområdet for alder pga. risiko for hyperfosfatæmi.
 • Samtidig administration af oralt fosfat og D-vitaminanaloger.

Forsigtighedsregler

 • Overvågning for tegn og symptomer på nefrocalcinose, fx renal ultrasonografi, anbefales ved behandlingsstart og hver 6. måned i de første 12 måneder af behandlingen og derefter årligt.
 • Overvågning af basisk fosfatase, calcium, parathyroideahormon (PTH) og P-kreatinin anbefales hver 6. måned (hver 3. måned for børn i alderen 1-2 år) eller som indiceret.
 • Overvågning af calcium og fosfat i urin hver 3. måned anbefales.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Caries, Dental absces, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
D-vitaminmangel.
Myalgi, Smerter i ekstremiteter.
Hoste.
Hovedpine.
Hududslæt.
Reaktioner på indstiksstedet.
Temperaturstigning.
Almindelige (1-10%) Svimmelhed.

Interaktioner

Samtidig brug af oralt fosfat og D-vitaminanaloger er kontraindiceret pga. øget risiko for hyperfosfatæmi og hypercalcæmi. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. Baseret på lægemidlets struktur skønnes en klinisk betydende absorption hos et ammet barn usandsynlig. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Rekombinant humant monoklonalt antistof (IgG1), der binder til og hæmmer aktiviteten af fibroblast-vækstfaktor 23 (FGF23). Ved at hæmme FGF23 øger burosumab den tubulære reabsorption af fosfat og øger serumkoncentrationen af 1,25-dihydroxy-D-vitamin. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt efter s.c. adm.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-10 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 døgn.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglasset må ikke omrystes.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Burosumabinjektionsvæske, opl.  10 mginjektionsvæske, opl.  20 mginjektionsvæske, opl.  30 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Histidin : injektionsvæske, opl. 10 mg, injektionsvæske, opl. 20 mg, injektionsvæske, opl. 30 mg
Methionin : injektionsvæske, opl. 10 mg, injektionsvæske, opl. 20 mg, injektionsvæske, opl. 30 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. 10 mg, injektionsvæske, opl. 20 mg, injektionsvæske, opl. 30 mg
Sorbitol : injektionsvæske, opl. 10 mg, injektionsvæske, opl. 20 mg, injektionsvæske, opl. 30 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10 mg, injektionsvæske, opl. 20 mg, injektionsvæske, opl. 30 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 10 mg 429792
1 stk.
34.101,10
(BEGR) injektionsvæske, opl. 20 mg 589244
1 stk.
68.185,35
(BEGR) injektionsvæske, opl. 30 mg 089121
1 stk.
102.268,25

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

09.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...