Lorviqua

L01XE44
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer.  

Anvendelsesområder

 • ALK-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer efter tidligere behandling med anden ALK-tyrosinkinasehæmmer.

Lorlatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg eller 100 mg lorlatinib.  

Doseringsforslag

Voksne. 100 mg 1 gang dgl.  

Dosisreduktion eller behandlingspause kan være nødvendig ud fra tolerans og bivirkninger, se produktresumé

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele, må ikke knuses eller tygges.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis skal tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Glemt dosis kan tages indtil 4 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år eller > 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling ed potente CYP3A4-induktorer, se Interaktioner

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed, Vægtøgning.
Diarré, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Kvalme, Obstipation.
Ødemer.
Anæmi.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Perifer neuropati.
Hududslæt.
Synsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Pneumonitis.
Hallucinationer, Talebesvær.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forlænget PR-interval.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, vil nedsætte plasmakoncentrationen af lorlatinib, og kombinationen skal undgås. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Moderate CYP3A4-induktorer bør så vidt muligt undgås.
 • Potente CYP3A-hæmmere, fx HIV-proteasehæmmere, itraconazol, erythromycin, clarithromycin og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af lorlatinib. Kan kombinationen ikke undgås, bør lorlatinib-dosis nedsættes.
 • Samtidig administration af CYP3A-substrater med smalt terapeutisk indeks, fx ciclosporin, ergotamin, fentanyl, pimozid, tacrolimus, alfentanil, sirolimus og hormonale kontraceptiva, bør undgås, idet lorlatinib kan nedsætte plasmakoncentrationen af disse.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

Se også Antineoplastiske midler.  

Referencer: 2789, 691, 4388, 4267, 4264, 2954, 4268, 692, 2790, 4269, 4270, 2955

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd
 • Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 35 dage efter afslutning af behandlingen. Hormonel prævention skal suppleres med anden prævention, jf. interaktioner.
 • Mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 14 uger efter afslutning af behandlingen.

 

Fertilitet hos mænd
 • Lorlatinib kan forringe fertiliteten hos mænd.

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer tyrosinkinasereceptoren anaplastisk lymfomkinase (ALK) og C-ros onkogen (ROS1). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres primært i leveren via CYP3A4 og UGT1A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 589336
120 stk. (blister)
74.182,50
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 169944
30 stk. (blister)
55.641,10

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
LLN, 25,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
LLN 100,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 17
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...