Injexate

L04AX03
 
 

Cytostatikum. Folsyreantagonist. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Ved reumatoid artritis og psoriasis skal dosis kun gives 1 gang om ugen. Læs mere. 

 

Anvendelsesområder

 • Reumatoid artritis
 • Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis, hvor NSAID-behandling har haft utilstrækkelig effekt
 • Moderat til svær psoriasis eller psoriasisartritis
 • Mild til moderat Crohns sygdom.

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg eller 30 mg methotrexat (som dinatriumsalt). 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Voksne. Initialt 7,5 (10) mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig. Dosis kan efter 2-4 ugers behandling øges med 2,5 mg hver 3.-4. uge til højst 25 (30) mg/uge. Når ønsket effekt er nået, reduceres dosis gradvis til den lavest mulige effektive vedligeholdelsesdosis.
 • Ved skift fra oral til parenteral administration fortsættes dosis uændret.

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis 

 • Børn og unge 3-16 år. 10-15-mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig. Dosis kan om nødvendigt øges op til 20 mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig.
 • Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis

Psoriasis og psoriasisartritis 

 • Voksne. Initialt 10-15 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig. Dosis øges gradvis til højst 25 mg 1 gang ugentlig. Dosis reduceres gradvis til den lavest mulige effektive vedligeholdelsesdosis.

Crohns sygdom 

 • Voksne. Initialt 25 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig. Behandlingsrespons kan forventes efter 8-12 uger. Vedligeholdelsesdosis. 15 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig.

 

Bemærk: 

 • Methotrexat kan kombineres med 1 mg folsyre dgl. eller 5-10 mg pr. uge, undtagen på methotrexatdagen. Derved nedsættes risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Dosisreduktion

 • GFR 30-60 ml/min:

  Dosis skal nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alkoholmisbrug
 • Alvorlige akutte og kroniske infektioner
 • Immundefekter og alvorligt nedsat knoglemarvsfunktion, anæmi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni, som ikke skyldes ledsygdommen.

Forsigtighedsregler

 • Før behandling og i starten af behandlingen hver 14. dag, senere hver 8.-12. uge (eller før ved dosisøgning), tages hæmoglobin, leukocyt- og differentialtælling, trombocyttal, serum-transaminaser og serum-albumin.
 • Før behandlingsstart foretages røntgen af thorax og hos risikopatienter tillige hepatitis B- og C-serologi.
 • Insulinafhængig diabetes mellitus
 • Overvægt
 • Kroniske lungelidelser
 • Alder > 70 år
 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Daglig indgift i stedet for ugentlig indgift, så der overdoseres. Svær immunsuppression. Død.
Dobbeltdosering. Samtidig indgift af inj.-/inf. væske og tabletter. Orale ulcera.
Overdosering. Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal. Indlæggelse. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. 

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera, Stomatitis.
Almindelige (1-10%) Diarré.
Epistaxis, Hoste, Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Biliær cirrose, Gastro-intestinal blødning, Leverfibrose, Pancreatitis.
Dyspnø, Lungeødem, Vasculitis.
Agranulocytose, Knoglemarvsdepression, Lymfom, Nedsat plasma-albumin, Pancytopeni.
Diabetes mellitus.
Artralgi, Osteoporose.
Depression, Konfusion, Kramper.
Fotosensibilitet, Herpes zoster, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Hæmaturi, Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Leverskade, Megacolon, Melæna.
Hypotension, Pericarditis, Perikardieansamling, Pleuraekssudat, Tromboemboli.
Hypoglobulinæmi.
Atypisk femurfraktur.
Afasi, Dysartri, Hemiparese, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Parese.
Erythema multiforme, Purpura.
Sepsis.
Akut nefropati, Anuri, Impotens, Oligospermi.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Pludselig død, Tumorlysesyndrom.
Hæmatemese.
Aplastisk anæmi, Eosinofili, Lymfadenopati.
Gynækomasti.
Aseptisk meningitis, Paræstesier.
Sårhelingskomplikationer.
Infertilitet.
Forbigående blindhed, Retinopati.
Ikke kendt Hypoxi, Pulmonal blødning.
Blødning.
Kæbeosteonekrose  (sekundært til lymfoproliferative sygdomme).
Neurotoksicitet.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • Koncentrationen af methotrexat kan øges ved samtidig indgift af omeprazol, fenylbutazon, probenecid, salicylsyrederivater, tiaprofensyre og trimethoprim.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges hos patienter i samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske stoffer, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.

Graviditet

Må ikke anvendes.
 • Psoriasis og reumatoid artritis: Kvinder må ikke blive gravide under behandlingen. Se endvidere Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis.
 • Maligne sygdomme: Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.
  Se også Antineoplastiske midler.
Referencer: 2304, 2955, 4267, 4270, 2954, 2790, 4268, 2789, 692, 2302, 4269, 4264, 4388, 691

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder herefter. 

Referencer: 3966, 1550

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer cellens metabolisme på flere områder. Bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (folininsyre), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarmkanal. 

Farmakokinetik

 • Diffunderer let ud i vævene med højeste koncentrationer i lever, nyrer og milt.
 • Bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen kan herved forsinkes betydeligt. (Halveringstiden kan være forlænget op til 4 gange den normale længde).
 • Terminal plasmahalveringstid i 6-7 timer med betydelig variation (3-17 timer).
 • 80-90% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 5-20% udskilles med galden. Der er udtalt enterohepatisk cirkulation.
 • Oral administration: Biotilgængelighed ca. 70% ved lavdosis, mindre ved højere doser, dog med stor individuel variation.
 • Parenteral administration: Biotilgængelighed ved i.v., i.m. og s.c. administration er tæt på 100 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,0-9,0. 

 

Håndtering 

Sprøjten er kun til engangsbrug. Hele sprøjtens indhold skal anvendes. Sprøjten er ikke beregnet til injektion af en delvis dosis. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

Opbevares beskyttet mod lys. 

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (7,5 mg)  080486
7,5 mg (0,15 ml)
197,00 65,67
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (10 mg)  500959
10 mg (0,20 ml)
211,60 52,90
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (12,5 mg)  520747
12,5 mg (0,25 ml)
218,90 43,78
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (15 mg)  384621
15 mg (0,30 ml)
231,05 38,51
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (17,5 mg)  029054
17,5 mg (0,35 ml)
229,15 32,74
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (20 mg)  183154
20 mg (0,40 ml)
251,75 31,47
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (22,5 mg)  096977
22,5 mg (0,45 ml)
254,85 28,32
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (25 mg)  586843
25 mg (0,50 ml)
257,85 25,79
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (30 mg)  165854
30 mg (0,60 ml)
263,95 22,00

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml

Injexate, inj. væske i sprøjte 7,5 mg = Rød
 
 
 
 
 
Injexate, inj. væske i sprøjte 10 mg = Grøn
 
 
 
 
 
Injexate, inj. væske i sprøjte 12,5 mg = Lyseblå
 
 
 
 
 
Injexate, inj. væske i sprøjte 15 mg = Lilla
 
 
 
 
 
Injexate, inj. væske i sprøjte 17,5 mg = Lyserød
 
 
 
 
 
Injexate, inj. væske i sprøjte 20 mg = Rødbrun
 
 
 
 
 
Injexate, inj. væske i sprøjte 22,5 mg = Mørkegrøn
 
 
 
 
 
Injexate, inj. væske i sprøjte 25 mg = Blå
 
 
 
 
 
Injexate, inj. væske i sprøjte 30 mg = Orange
 
 
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2302 Weber-Schoendorfer C, Hoeltzenbein M, Wacker E et al No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study Rheumatology 2014 53(4) 757-63 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24369411


2304 Østensen M, Förger F How safe are anti-rheumatic drugs during pregnancy? Curr Opin Pharmacol 2013 13(3) 470-5 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522967


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-07-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...