Noradrenalin "Macure"

C01CA03
 
 

Sympatomimetikum med α- og β1-receptorstimulerende virkning. Har mindre virkning på β2-receptorer end adrenalin. Har i lavere doser derfor næsten udelukkende karkontraherende virkning og ingen bronkodilaterende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg noradrenalin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Startdosis 0,05-0,1 mikrogram/kg legemsvægt/min., som øges til effekt.
 • Skal gives som i.v. infusion af fortyndet opløsning fra styrbar mekanisk pumpe til velfungerende centralt beliggende venekateter (CVK) under kontrol af ekg, blodtryk, perifer perfusion, lactat og diurese og evt. vejledt af hjerteminutvolumen.
 • Kan kortvarigt administreres i stor perifer vene på bydende indikation.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Tyrotoksikose på grund af den i forvejen øgede sympatiske tonus.
 • Hypovolæmi.
 • Ubehandlet takyarytmi og ventrikelflimren.
 • Fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • diabetes mellitus
 • kardiovaskulære lidelser
 • patienter i behandling med tricykliske antidepressiva.
 • Patientens væske- og elektrolytstatus bør behandles så vidt muligt før - ellers under noradrenalinbehandling, idet denne kan maskere en hypovolæmisk tilstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
For høj infusionshastighed på grund af gennemskylning af infusionsslange (flushing). Kraftigt forhøjet blodtryk inden for minutter.
For høj infusionshastighed. Fejlagtigt blev præparatet givet som bolus i stedet for kontinuerlig infusion. Voldsom blodstryksstigning (263/152) og bradykardi.
For høj infusionshastighed. Ved skift af infusionspose med (dobbeltdosis) noradrenalin, løber infusionen meget stærkt igennem pumpen (på trods af at pumpen er slukket grundet hypertensionstilfælde). Herefter skiftes infusionspumpen straks, og patientens blodtryk stabiliseres. Kraftigt svingende blodtryk i løbet af få timer.
Visuel forveksling af noradrenalin "SAD" og lidokain-noradrenalin "SAD". Indlæggelse. Nedsat pumpekraft af hjertet.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Angst, Konfusion, Psykose.
Arytmier, Hjertestop.
Cerebral hæmoragi, Hypertension, Iskæmi.
Dyspnø.
Påvirkning af blodglucose.
Svimmelhed.
Tremor.
Urinretention.
Vandladningsbesvær.

Interaktioner

 • Anvendelse af sympatomimetika i forbindelse med halogenerede anæstetika kan give risiko for hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Forsigtighed ved anvendelse til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere eller tricycliske antidepressiva inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af noradrenalin, hvorved virkningen forstærkes og forlænges kraftigt. Kombinationen bør så vidt muligt undgås.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. I den akutte situation er behandlingsindikationen dog absolut.  

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af noradrenalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Stimulerer fortrinsvist α1-, α2- og β1- adrenoceptorer og har meget lille effekt på β2- adrenoceptorer. Noradrenalin har en kraftig stimulerende effekt på hjertet (kontraktion, frekvens, ledningshastighed, metabolisme) og en stærk vasokontraherende effekt med øget perifer modstand. Dette giver en betydelig stigning i både systolisk og diastolisk blodtryk i tillæg til de kardiale effekter.
 • Effekt inden for 1-2 minutter efter i.v.-injektion.
 • Virkningsvarighed få minutter.

 

Farmakokinetik

Metaboliseres eller optages i nerveenderne i de sympatiske nerver.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,0-3,8. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet i 1 ampul (1 mg) overføres til 25 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller natriumchlorid-glucose-infusionsvæske 9 mg/ml + 50 mg/ml.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun blandes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller natriumchlorid-glucose-infusionsvæske 9 mg/ml + 50 mg/ml.
 • Bemærk: Pga. uforligelighed må noradrenalin ikke blandes med alkaliske væsker (pH > 8).

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 24 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 425318
10 x 1 ml
421,45 252,82
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 449594
10 x 4 ml
960,95 144,14
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 478792
10 x 10 ml
1.635,35 98,12

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

22.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...