Zonisamid "Glenmark"

N03AX15
 
 

Anvendelsesområder

Fokale epileptiske anfald fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske krampeanfald. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg zonisamid. 

Doseringsforslag

Monoterapi ved nydiagnosticeret epilepsi 

 • Voksne
  • Initialt 100 mg 1 gang dgl.
  • Efter 2 uger kan dosis øges til 200 mg 1 gang dgl.
  • Efter yderligere 2 uger kan dosis øges til 300 mg 1 gang dgl.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 300 mg 1 gang dgl.

 

Som supplement til enzyminducerende midler 

 • Voksne
  • Initialt 50 mg dgl. fordelt på 2 doser.
  • Efter 1 uge kan dosis øges til 100 mg dgl. fordelt på 2 doser.
  • Derefter kan døgndosis øges med 100 mg med ugentlige intervaller.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 300-500 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.
 • Børn > 6 år
  • Initialt 1 mg/kg 1 gang dgl.
  • Efter 1 uge kan dosis øges med 1 mg/kg med ugentlige intervaller.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 6-8 mg/kg 1 gang dgl.

 

Som supplement uden enzyminducerende midler 

 • Voksne
  • Initialt 50 mg dgl. fordelt på 2 doser.
  • Efter 2 uger kan dosis øges til 100 mg dgl. fordelt på 2 doser.
  • Derefter kan døgndosis øges med 100 mg med 2 ugers interval.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 300-500 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.
 • Børn > 6 år
  • Initialt 1 mg/kg 1 gang dgl.
  • Efter 2 uger kan dosis øges med 1 mg/kg med 2 ugers interval.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 6-8 mg/kg 1 gang dgl.


Bemærk: 

 • Til børn må zonisamid pga. risiko for overophedning og dehydrering ikke kombineres med andre carboanhydrasehæmmere (acetazolamid og topiramat) eller antikolinergika.
 • Seponering bør ske gradvis for at undgå anfaldsprovokering.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 6 år.
 • Kapslerne skal synkes hele. De må ikke tygges.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Dosistitrering bør foretages med 2 ugers intervaller. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Zonisamid er et benzisoxazolderivat med sulfonamidgruppe, og der er krydsallergi til sulfonamider
 • Anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med carboanhydrasehæmmere, fx topiramat
 • Zonisamid kan medføre anhidrose, og særligt børn er udsatte for overophedning og dehydrering. Barnet skal drikke rigeligt og afholde sig for voldsom fysisk udfoldelse, især i varmt vejr. Ved symptomer på overophedning, fx konfusion, muskelkramper, hurtig puls eller åndedræt, skal barnet have omgående lægehjælp
 • Udvikles alvorlige muskelsmerter eller -svaghed med eller uden feber, kontrolleres markører for muskelskade, herunder S-kreatinfosfokinase og -aldolase
 • Zonisamidinduceret metabolisk acidose ved underliggende sygdomme med risiko for acidose
 • Nefrolitiasis, familieanamnese med nefrolithiasis og hypercalciuri
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Behandling med zonisamid er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Agitation, Ataksi, Depression, Døsighed, Hukommelsesbesvær, Irritabilitet, Konfusion, Svimmelhed.
Dobbeltsyn.
Almindelige (1-10%) Feber, Influenzalignende symptomer, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Angst, Følelsesmæssig labilitet, Koncentrationsbesvær, Paræstesier, Psykose, Søvnløshed, Talebesvær, Tremor.
Alopeci, Hududslæt, Purpura.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet.
Nyresten.
Nystagmus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Cholecystitis.
Pneumoni.
Hypokaliæmi.
Aggressivitet, Kramper, Suicidaladfærd.
Urinvejsinfektion.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatotoksicitet, Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Leukopeni, Lymfadenopati, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Acidose.
Rhabdomyolyse.
Hallucinationer, Koma, Malignt neuroleptikasyndrom, Status epilepticus.
Anhidrose  (se 'Forsigtighedsregler'), Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Myopi  (i forbindelse med akut glaukom), Sløret syn, Øjensmerter.

Interaktioner

 • Zonisamid metaboliseres primært via CYP3A4. Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital og rifampicin) kan medføre øget zonisamidmetabolisme og dermed risiko for behandlingssvigt.
 • CYP3A4-hæmmere synes ikke at medføre ændringer i metabolismen.
 • Zonisamid påvirker ikke metabolismen af andre lægemidler, der nedbrydes af CYP3A4. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Dyreforsøg giver væsentlig mistanke om et betydeligt teratogent potentiale ved relevante doser. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 4226, 4227, 4142

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes meget få data for udskillelse i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 35%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af en lang halveringstid bør amning undgås i 14 dage efter sidste dosis. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Påvirker spændingsfølsomme natrium- og calciumkanaler, hvorved spredningen af krampeudladninger reduceres, og efterfølgende epileptisk aktivitet afbrydes. Påvirker endvidere GABA-medieret neuronhæmning.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca.100%.
 • Metaboliseres overvejende via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 60 timer.
 • 15-30% udskilles uomdannet, hovedsageligt gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.) 521227
56 stk. (blister)
93,90 13,41
(B) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 174990
56 stk. (blister)
56,10 4,01
(B) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 435494
98 stk. (blister)
125,05 2,55

Substitution

hårde kapsler 50 mg
Zonegran Eisai, Zonisamid, hårde kapsler 50 mg
Zonisamid "EQL Pharma" EQL Pharma, Zonisamid, hårde kapsler 50 mg
Zonisamide "1A Farma" 1A Farma, Zonisamid, hårde kapsler 50 mg
Zonisamide "STADA" STADA Nordic, Zonisamid, hårde kapsler 50 mg
Zonisamide "Teva" TEVA, Zonisamid, hårde kapsler 50 mg
 
hårde kapsler 100 mg
Zonegran Eisai, Zonisamid, hårde kapsler 100 mg
Zonisamid "EQL Pharma" EQL Pharma, Zonisamid, hårde kapsler 100 mg
Zonisamide "1A Farma" 1A Farma, Zonisamid, hårde kapsler 100 mg
Zonisamide "STADA" STADA Nordic, Zonisamid, hårde kapsler 100 mg
Zonisamide "Teva" TEVA, Zonisamid, hårde kapsler 100 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
G, 742
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 14,4 x 5,3
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
G, 743
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå, Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,8
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
G, 744
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,2
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

4142 Weston J, Bromley R, Jackson CF et al Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child Cochrane Database Syst Rev 2016 11 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746


4226 Hernández-Díaz S, Mittendorf R, Smith CR et al Association between topiramate and zonisamide use during pregnancy and low birth weight Obstet Gynecol 2014 123 21-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24463659


4227 Kondo T1, Kaneko S, Amano Y et al Preliminary report on teratogenic effects of zonisamide in the offspring of treated women with epilepsy Epilepsia 1996 37 1242-4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8956859

 
 

Revisionsdato

2019-07-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...