Suliqua

Udgået: 15.06.2020
A10AE54
 
 

Kombination af GLP-1-receptor agonist og en insulinanalog til behandling af diabetes mellitus. 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 

I kombination med metformin med eller uden SGLT-2-inhibitorer som supplement til kostregulering, motion og vægtreduktion hos voksne med type 2-diabetes for at opnå forbedret glykæmisk kontrol. 

Dispenseringsform

Suliqua (10-40) pen, injektionsvæske, opløsning  

 • 1 ml indeholder 100 enheder insulin glargin og 50 mikrogram lixisenatid
 • 1 dosistrin indeholder 1 enhed insulin glargin og 0,5 mikrogram lixisenatid.

 

Suliqua (30-60) pen, injektionsvæske, opløsning  

 • 1 ml indeholder 100 enheder insulin glargin og 33 mikrogram lixisenatid
 • 1 dosistrin indeholder 1 enhed insulin glargin og 0,33 mikrogram lixisenatid.

 

Hver pen indeholder 3 ml injektionsvæske. 

 

Doseringsforslag

Voksne. Individuel. 

 

 • Initialt

 

Pen 

Dosis 

Tidligere behandling 

Oralt 

antidiabetikum 

(insulinnaive) 

Insulin glargin 

(100 enheder/ml) 

≥ 20 - < 30 enheder 

≥ 30 - ≤ 60 enheder 

Suliqua  

(10-40) pen 

Initial dosis 

10 dosistrin
(10 enheder/5 mikrogram)
s.c. 1 gang dgl. 

20 dosistrin
(20 enheder /10 mikrogram)
s.c. 1 gang dgl. 

 

Suliqua  

(30-60) pen 

Initial dosis 

 

 

30 dosistrin
(30 enheder /10 mikrogram)  

s.c. 1 gang dgl. 

 

Ved brug af anden basalinsulin end insulin glargin 100 enheder gælder samme initialdoser, dog med undtagelse af behandling 2 gange dgl. med basal insulin eller insulin glargin 300 enheder/ml, hvor dosis skal reduceres med 20% for at fastlægge initialdosis for Suliqua. 

 

 • Dosistitrering
  • Ved initialbehandling med Suliqua (10-40) pen kan der fortsættes med denne og titreres op til 40 dosistrin.
  • Ved doser > 40 dosistrin/dag skal dosering fortsættes med Suliqua (30-60) pen. Hvis patienten har fået 40 dosistrin 10-40, skiftes til 40 dosistrin 30-60, der derefter optitreres.
  • Ved initialbehandling med Suliqua (30-60) pen kan der fortsættes med denne og titreres op til 60 dosistrin.

Bemærk 

 • Må kun anvendes i doser ≥ 10 dosistrin.
 • Maksimal dgl. dosis er 60 dosistrin svarende til 60 enheder/20 mikrogram.
 • Injiceres 0-60 minutter før et vilkårligt måltid, men der bør vælges samme måltid hver dag.
 • Dosis eller doseringstidspunkt bør kun ændres under tæt monitorering.
 • Basalinsulin eller evt. andre orale glucosesænkende midler med undtagelse af metformin seponeres før behandlingsstart.
 • Kontinuerlig rotation af injektionsstedet inden for de givne injektionsområder kan reducere/forebygge bivirkningerne lipodystrofi og kutan amyloidose.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Lixisenatid bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min pga. manglende erfaring.  

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Nedsat nyrefunktion kan nedsætte insulinbehovet. Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type-1 diabetes mellitus
 • Diabetisk ketoacidose.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Bør ikke anvendes ved alvorlig gastro-intestinal sygdom, herunder diabetisk gastroparese.
 • Sulfonylurinstofbehandling seponeres som hovedreglen, når behandling med Suliqua initieres, for at mindske risikoen for hypoglykæmi.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal Suliqua seponeres. Behandlingen må ikke genoptages i tilfælde af akut pancreatitis.
 • Forsigtighed ved akut pancreatitis i anamnesen.
 • Ekstra opmærksomhed på dehydrering i relation til bivirkninger fra mave-tarm-kanalen. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.

*Lipodystrofi og kutan amyloidose kan forekomme på injektionsstedet og forsinke insulinabsorptionen, se Doseringsforslag

Interaktioner

Interaktionerne svarer til data for hvert af de to indholdsstoffer, da der ikke er udført studier med kombinationen. 

 

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning. Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af non-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af fx:
 • Risiko for hyperglykæmi ved samtidig brug af fx:
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, især hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.
 • Lixisenatid forsinker ventrikeltømning og kan dermed reducere absorptionshastigheden for oralt administrerede lægemidler. Kritiske lægemidler, der kræver hurtig gastro-intestinal absorption, eller lægemidler med et smalt terapeutisk indeks bør monitoreres omhyggeligt. Derfor bør disse lægemidler ikke tages til samme måltid som insulin glargin/lixisenatid. Visse orale lægemidler, fx antibiotika, bør indtages mindst 1 time før eller mindst 4 timer efter insulin glargin/lixisenatid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Lixisenatid: Der er ikke humane data, som tillader en meningsfyldt risikoestimat.
 • Insulin glargin: Se insulin glargin. Se endvidere Type 1-diabetes.

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Der er ingen kvantitative data for udskillelse af lixisenatid i modermælk.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insulin glargin 

 • Insulin glargin er en human insulinanalog.
 • Insuliner og insulinanaloger:
  • Primær virkning: Regulering af glucosemetabolismen
  • Desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.
  • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 4 timer efter subkutan injektion.
  • Virkningsvarighed op til 24 timer.

Lixisenatid 

 • GLP-1-receptoragonist.
 • Stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Hæmmer glucagonsekretionen.
 • Forsinker ventrikeltømningen.
 • Nedsætter legemsvægt.

Farmakokinetik

Insulin glargin 

 • Efter s.c. injektion dannes mikropræcipitater, hvorfra insulin glargin langsomt frigives.
 • Steady state efter 2-4 døgn.

Lixisenatid 

 • Maksimal plasmakoncentration 2,5-3 timer (efter s.c. injektion af komb.).
 • Metaboliseres på samme måde som andre store proteiner.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Pennens dosisvindue viser antallet af dosistrin.
 • Anvendes jf. medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Penne, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Penne, som er i brug:
  • Kan opbevares i højst 28 dage ved stuetemperatur (under 25°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Må ikke fryses
  • Opbevar pennen med hætten påsat for at beskytte mod lys.
  • Bemærk:
   Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.

Indholdsstoffer

Insulin glargininjektionsvæske, opl. i pen  100u/ml + 33 mikg/mlinjektionsvæske, opl. i pen  100u/ml + 50 mikg/ml
Lixisenatidinjektionsvæske, opl. i pen  100u/ml + 33 mikg/mlinjektionsvæske, opl. i pen  100u/ml + 50 mikg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Glycerol : injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 33 mikg/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 50 mikg/ml
Methionin : injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 33 mikg/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 50 mikg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 33 mikg/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 50 mikg/ml
Zinkchlorid : injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 33 mikg/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 50 mikg/ml

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2, der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med enten:  

 • basal insulin i kombination med metformin

eller 

 • en GLP-1-receptor agonist i kombination med metformin og andre orale antidiabetika.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 33 mikg/ml 489662
5 x 3 ml
Udgået 15-06-2020
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100u/ml + 50 mikg/ml 575458
5 x 3 ml
Udgået 15-06-2020

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100u/ml + 33 mikg/ml

Farve: Grøn
Mål i mm: 165 x 15
Suliqua® SoloStar® inj. væske pen, 100 IE + 33 mikg/ml
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  100u/ml + 50 mikg/ml

Farve: Gul
Mål i mm: 165 x 15
Suliqua® SoloStar® inj. væske pen, 100 IE + 50 mikg/ml
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

10.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...