Rydapt

L01XE39
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret akut myeloid leukæmi (AML) med FLT3-mutation, både intern tandempublikation (ITD) og mutation i tyrosinkinasedomæne (TKD). I induktions- og konsolideringsfasen i kombination med daunorubicin og cytarabin.
 • Aggressiv systemisk mastocytose (ASM).
 • Systemisk mastocytose associeret med hæmatologisk neoplasi (SM-AHN).
 • Mastcelleleukæmi (MCL).

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 25 mg midostaurin. 

Doseringsforslag

AML 

 • Voksne. 50 mg 2 gange dgl. med ca. 12 timers mellemrum på dag 8-21 i en 28-dages cyklus i induktions- og konsolideringsfasen indtil komplet respons. Derefter i vedligeholdelsesfasen dagligt som monoterapi indtil tilbagefald i op til 12 serier af 28 dages varighed.

 

ASM, SM-AHN og MCL 

 • Voksne. 100 mg 2 gange dgl. med ca. 12 timers mellemrum.

 

Bemærk

 • Kapslerne bør synkes hele for at undgå ubehagelig smag af kapselindholdet.
 • Kapslerne tages sammen med mad.
 • Dosisnedsættelse, midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen kan blive nødvendig, se produktresumè.
 • Ved glemt dosis eller ved opkastning tages den efterfølgende dosis til planlagt tid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år og voksne > 70 år.

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-B).
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Behandling med potente CYP3A4-induktorer, se Interaktioner

Forsigtighedsregler

 • Midostaurin kan medføre QTc-forlængelse. Forsigtighed ved samtidig behandling med anden medicin, som kan forlænge QTc, og/eller ved elektrolytforstyrrelser. Regelmæssig ekg bør overvejes.
 • Alkoholindhold. Kapslerne indeholder ca. 14 v/v % alkohol. 1 dosis (100 mg) indeholder ca. 0,33 g alkohol, der svarer til ca. 3% af én genstand.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Hæmorider, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Hypotension, Perifere ødemer, Smerter i øvre luftveje.
Anæmi, Forlænget aktiveret tromboplastintid, Lymfopeni, Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hypernatriæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Eksfoliativ dermatitis, Purpura, Øget svedtendens.
Hypersensitivitet, Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kulderystelser, Vægtøgning.
Anal irritation, Gastro-intestinal blødning.
Hypertension, Nasopharyngitis, Perikardiel ekssudation, Pleuraekssudat, Takykardi, Ødemer.
Hæmatom.
Forhøjet serum-urat, Hypercalcæmi.
Knoglesmerter, Nakkesmerter, Smerter i ekstremiteter.
Faldtendens, Koncentrationsbesvær, Synkope, Tremor.
Tør hud.
Sepsis.
Keratitis, Øjenlågsødem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter koncentrationen af midostaurin, og kombinationen er kontraindiceret.
 • Potente CYP3A4-/P-gp-hæmmere, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir og grapefrugtjuice, kan øge plasmakoncentrationen af midostaurin.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om midostaurin kan nedsætte virkningen af hormonelle kontraceptiva, som derfor bør suppleres med prævention af barrieretypen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4269, 4270, 2954, 2790, 4264, 2789, 691, 4388, 4268, 692, 4267, 2955

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen. Hormonel prævention skal suppleres med anden prævention, jf. interaktioner

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder FLT3- og KIT-kinase, VEGFR2 (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor 2) og PDGFR (platelet derived growth factor receptor).  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer. Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til to aktive hovedmetabolitter, CGP62221 og CGP52421.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 21 timer (midostaurin) og hhv. 32 og 482 timer (de to aktive metabolitter).
 • Udskilles primært med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) bløde kapsler 25 mg 519755
56 stk. (blister)
67.731,80
(BEGR) bløde kapsler 25 mg 500476
112 stk. (blister)
135.446,75

Foto og identifikation

Bløde kapsler  25 mg

Præg:
PKC, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8,5 x 23,9
bløde kapsler 25 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...