Tecentriq

L01XC32
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

Tecentriq 840 mg og 1.200 mg: 

 • Lokalt fremskredent eller metastatisk urotelialt karcinom (monoterapi).
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer (monoterapi eller i kombination med bevacizumab, paclitaxel og carboplatin).

Tecentriq 840 mg desuden: 

 • Inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk triplenegativ mammacancer (TNBC) hos patienter, som har tumorer med en PD-L1-ekspression ≥ 1%, og som ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk sygdom. Anvendes i i kombination med paclitaxel.

 

Atezolizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tecentriq 840 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

 • 1 ml indeholder 60 mg atezolizumab.
 • 1 hætteglas indeholder 14 ml (840 mg atezolizumab).

 

Tecentriq 1.200 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

 • 1 ml indeholder 60 mg atezolizumab.
 • 1 hætteglas indeholder 20 ml (1.200 mg atezolizumab).

Doseringsforslag

Voksne 

 • Mulige doseringer ved enkeltstofbehandling:
  • 840 mg som i.v. infusion over 60 minutter hver 2. uge eller
  • 1.200 mg som i.v. infusion over 60 minutter hver 3. uge eller
  • 1.680 mg som i.v. infusion over 60 minutter hver 4 uge.
 • For kombination med bevacizumab, paclitaxel og carboplatin, se Produktresumé.
 • Immunrelaterede bivirkninger, fx immunrelateret hepatitis, pneumonitis, colitis, neuropatier og endokrinopatier, kan nødvendiggøre midlertidig afbrydelse eller evt. permanent seponering af behandlingen.
 • Dosisreduktion frarådes.
 • Hvis en planlagt dosis ikke er givet, bør den gives hurtigst muligt. Det frarådes at vente til næste planlagte dosering. Herefter justeres behandlingsplanen, så der fortsat opretholdes 2 uger, 3 uger eller 4 uger mellem doseringerne.
 • Se produktresumé.

Bemærk

 • Hvis første dosis tolereres, kan efterfølgende doser gives over 30 min.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.
 • Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandling med atezolizumab. Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger, se produktresume.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Hoste.
Artralgi, Rygsmerter.
Hudkløe, Hududslæt.
Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Infusionsrelaterede reaktioner, Kulderystelser.
Abdominalsmerter, Colitis, Forhøjet ALAT/ASAT, Hepatitis, Synkebesvær.
Hypotension, Hypoxi, Nasal tilstopning, Pneumonitis.
Trombocytopeni.
Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Muskuloskeletale smerter.
Hypersensitivitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Binyrebarkinsufficiens, Diabetes mellitus, Hypertyroidisme.
Aseptisk meningitis, Encefalitis, Guillain-Barrés syndrom.
Sjældne (0,01-0,1%) Myocarditis.
Hypofysitis, Myasteni.
Nefritis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4388, 691, 4269, 4267, 4264, 2789, 2790, 2955, 4270, 692, 2954, 4268

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 5 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

PD-1 er en receptor, som eksprimeres af aktiverede T-lymfocytter, og som ved binding til dets ligander PD-L1 og PD-L2 hæmmer T-lymfocytaktiviteten. 

Atezolizumab er rettet mod PD-L1, som eksprimeres af tumor og tumorinfiltrerende celler. Ved binding af PD-L1 forstærkes således 

T-lymfocytaktiviteten mod tumor.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 27 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske
 

Tecentriq 840 mg 

 • 14 ml infusionskoncentrat fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

Tecentriq 1.200 mg 

 • 20 ml infusionskoncentrat fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.  

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8ºC) eller i højst 8 timer ved stuetemperatur (højst 25 ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 840 mg 540857
1 stk.
31.826,70
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg 096201
1 stk.
45.459,45

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-09-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...