Zavicefta

J01DD52
 
 

Cefalosporin kombineret med avibactam, som hæmmer β-lactamaser. 

Anvendelsesområder

 • Kompliceret intraabdominal infektion
 • Kompliceret urinvejsinfektion, herunder pyelonefritis
 • Nosokomiel pneumoni, herunder respiratorassocieret pneumoni (VAP)
 • Ved begrænsede behandlingsmuligheder: Infektioner forårsaget af aerobe gramnegative bakterier hos voksne efter rådføring med læge med erfaring i behandling af infektioner forårsaget af multiresistente bakterier.

 

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika).  

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.000 mg ceftazidim og 500 mg avibactam (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2 g/0,5 g i.v. som infusion over 2 timer.
 • Dosis gentages hver 8. time.
 • Behandlingstid:

Indikation  

Behandlingstid  

Kompliceret intraabdominal infektion1, 2 

5-14 dage 

Kompliceret urinvejsinfektion2 

5-10 dage3 

Nosokomiel pneumoni2 

7-14 dage 

Aerobe gramnegative infektioner ved begrænsede behandlingsmuligheder 

Afhængig af infektionens sværhedsgrad m.m.4 

1 I kombination med metronidazol ved bekræftet/mistænkt infektion med anaerobe bakterier.  

2 I kombination med antibiotikum mod grampositive bakterier ved bekræftet/mistænkt tilstedeværelse af disse.  

3 Samlet behandlingstid kan også inkludere efterfølgende oral antibiotikabehandling. 

4 Begrænset erfaring med behandlingstid > 14 dage. 

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  GFR  

  Dosis (voksne) 

  31-50 ml/min. 

  1 g/0,25 g i.v. hver 8. time 

  16-30 ml/min.  

  0,75 g/0,1875 g i.v. hver 12. time 

  6-15 ml/min.  

  0,75 g/0,1875 g i.v. hver 24. time 

  Terminal nyresygdom inkl. hæmodialyse* 

  0,75 g/0,1875 g i.v. hver 48. time 

  * Doseres efter afsluttet hæmodialyse samme dag. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Penicillinallergikere tåler oftest cefalosporiner, men hos ca. 10 % er der tale om krydsallergi.
 • Penicillinallergikere udvikler lettere cefalosporinallergi end andre.
 • Overfølsomhed over for andre β-lactamantibiotika.
 • Samtidig behandling med høje doser af cefalosporiner og nefrotoksiske lægemidler, fx aminoglykosider eller potente diuretika, kan påvirke nyrefunktionen negativt.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas indeholder 6,44 mmol natrium, som svarer til 377 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Positiv Coombs' test.
Almindelige (1-10%) Flebitis ved indstiksstedet, Temperaturstigning.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Kvalme, Opkastning.
Trombose*.
Eosinofili, Forhøjet LDH, Trombocytopeni, Trombocytose.
Hovedpine.
Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt, Urticaria.
Candidiasis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Clostridium difficile colitis, Pseudomembranøs colitis.
Leukopeni, Neutropeni.
Paræstesier.
Akut nefropati.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

* Trombose ved indstiksstedet. 

Interaktioner

Samtidig brug af den potente OAT-inhibitor probenecid frarådes, da den kan ændre eliminationen af avibactam, som er substrat for OAT1- og OAT3-transportører. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: For ceftazidim er den relative vægtjusterede dosis under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke kvantitative data for udskillelse af avibactam i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Ceftazidim 

 • Cefalosporin.
 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese.

 

Avibactam 

 • Non-β-lactam-β-lactamasehæmmer.
 • Hæmmer klasse A- og C-β-lactamaser og visse klasse D-enzymer, fx ESBL.

 

Kombinationen ceftazidim/avibactam 

 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftazidim/avibactam har effekt over for flg. gramnegative bakterier:
   • Citrobacter freundii
   • Enterobacter cloacae
   • Escherichia coli
   • Klebsiella oxytoca
   • Klebsiella pneumoniae
   • Proteus mirabilis
   • Pseudomonas aeruginosa
   • Serratia marcescens.

Farmakokinetik

Ceftazidim  

Avibactam  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske  

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes 10 ml sterilt vand og opløses under rystning.
 • Efter opløsning indsættes gasudligningskanyle.
 • Fortyndes derefter til infusionsvæske jf. nedenfor.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

 

Tilberedning af infusionsvæske  

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske overføres til 100 ml isotonisk natriumchlorid-, glucose- eller natriumchlorid-og glucose-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion  

 • Må ikke blandes med andre lægemidler end ovennævnte infusionsvæsker.

 

Holdbarhed  

 

Efter ibrugtagning:  

 • Kemisk og fysisk holdbarhed af brugsfærdig infusionsvæske er højst 24 timer i køleskab (2-8°C) efterfulgt af højst 12 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Desuden bør samlet tid fra påbegyndt tilberedning til afsluttet i.v. infusion være højst 30 minutter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 2000mg+500mg 183133
10 htgl.
11.593,65 3.478,44
 
 

Revisionsdato

2017-09-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juni 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...