Linezolid "Orion"

Udgået: 19.10.2020
J01XX08
 
 

Syntetisk antibiotikum, oxazolidinonpræparat. Tillige en reversibel non-selektiv MAO-hæmmer. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af linezolidfølsomme grampositive bakterier, fx pneumoni og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner. 


Behandlingen bør indledes på sygehus. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg linezolid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 600 mg 2 gange dgl. i 10-14 dage.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandlingstid > 28 dage. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Vævseksponeringen af de to primære metabolitter er op til 10 gange højere ved GFR < 30 ml/min. Den kliniske betydning heraf kendes ikke. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Behandling med andre MAO-hæmmere: 

 • isocarboxazid
 • rasagilin
 • selegilin
 • moclobemid

inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

 • Ved samtidig infektion med gramnegative bakterier skal denne behandles særskilt.
 • Bør ikke anvendes til patienter med:
  • tyrotoksikose
  • bipolar depression
  • skizofrenilignende tilstande
  • akut konfusion
 • Bør ikke anvendes til patienter, som er i behandling med:
  • serotoningenoptagshæmmere
  • tricykliske antidepressiva
  • serotonin 5-HT1-agonister (triptaner)
  • direkte og indirekte virkende sympatomimetiske midler
  • vasopressive midler
  • dopaminerge midler
  • buspiron

medmindre blodtrykket overvåges intensivt.  

 • Patienter med essentiel hypertension eller fæokromocytom kan udvikle hypertensive kriser.
 • Behandlingen bør foregå under ugentlig kontrol af blodbilledet.
 • Ved synsændring og ved længerevarende behandling (> 28 dage) bør der foretages oftalmologisk kontrol.
 • Forsigtighed ved nedsat krampetærskel.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Anæmi, Eosinofili, Leukocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser.
Feber, Smerter, Svimmelhed.
Hypoproteinæmi, Leverpåvirkning.
Candidiasis.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet faste-plasma-glucose, Forhøjet LDH, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Nedsat hæmatokritværdi, Nedsat plasma-albumin.
Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Vaginal candidiasis.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Tinnitus.
Sløret syn.
Pancreatitis, Stomatitis.
Påvirkning af blodglucose.
Hypercalcæmi, Hyperchloridæmi, Hypernatriæmi, Hypochloridæmi.
Kramper.
Hypæstesi, Paræstesier.
Nyresvigt.
Vaginitis, Vulvovaginale lidelser.
Dermatitis.
Flebitis, Transitorisk cerebral iskæmi, Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancytopeni.
Colitis, Pseudomembranøs colitis.
Ikke kendt Knoglemarvsdepression.
Neuritis optica, Synsforstyrrelser, Synstab.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Serotoninsyndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Lactatacidose.
Perifer neuropati.
Alopeci, Bulløs dermatitis.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af andre MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger, og mindst 14 dages interval anbefales mellem doseringen af disse farmaka:
  • isocarboxazid
  • rasagilin
  • selegilin
  • moclobemid.
 • Se endvidere forsigtighedsregler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et estimat af udskillelsen i modermælk. Flere studier har vist, at linezolid er veltolereret hos nyfødte.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Tabletter: Kan anvendes. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 100%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 506191
30 stk. (blister)
Udgået 19-10-2020

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
600
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,8 x 18,7
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...