Rivastigmin "Mylan"

N06DA03
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Carbamatderivat. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, demens med Lewy Body og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til moderat grad. Andre årsager til demens skal være udelukket ved relevante undersøgelser, herunder CT (eller MR)-scanning af hjernen. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg eller 3 mg rivastigmin (som hydrogentartrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 

Initialt 1,5 mg 2 gange dgl. i forbindelse med et måltid. Hvis dosis tolereres, kan den øges efter mindst to ugers (4 uger anbefales) behandling til 3 mg 2 gange dgl. og evt. yderligere med mindst to ugers intervaller til 4,5 mg 2 gange dgl. og 6 mg 2 gange dgl., som er maksimal døgndosis. 

Hvis behandlingen afbrydes mere end 3 dage, skal behandlingen genoptages med 1,5 mg 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Patienten bør som hovedregel have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre carbamatderivater som fx carisoprodol, neostigmin, physostigmin og pyridostigmin. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ulcussygdomme, stærkt nedsat leverfunktion (manglende erfaring), astma, kronisk obstruktiv lungesygdom og epilepsi.
 • Patienter med syg sinusknudesyndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, fx sino-atrialt eller atrio-ventrikulært blok, bør observeres nøje.
 • Forsigtighed ved risikofaktorer for udvikling af torsades de pointes (fx nyligt hjerteinfarkt, bradyarytmier, øget risiko for hypokaliæmi, samtidig brug af QT-interval-forlængende midler).
 • Bør ikke anvendes ved urinvejsobstruktion.
 • Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab (NB: gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst ved oral behandling).
 • Ved evt. skift fra transdermal behandling til oral behandling pga. kontaktdermatitis, skal der først foretages allergitest.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Initialbehandling sker med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Overdosering. Indlæggelse
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Dyspepsi.
Agitation, Angst, Døsighed, Hovedpine, Konfusion, Mareridt, Tremor.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Depression, Faldtendens, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-duodenale ulcera.
Angina pectoris.
Kramper.
Meget sjældne (< 0,01%) Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis.
Arytmier, Hypertension.
Ekstrapyramidale gener, Hallucinationer.
Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Hepatitis, Øsofagusruptur  (ved alvorlige opkastninger).
Syg Sinus Syndrom.
Dehydrering.
Aggressivitet.
 • De gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst set under dosistitrering og ses oftere hos kvinder end hos mænd. 
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt ved legemsvægt under 50 kg.

Interaktioner

 • Rivastigmin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.
 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør rivastigmin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Delirium er set ved samtidig indgift af tolterodin, hvilket muligvis alene skyldes den antikolinerge effekt af tolterodin.
 • Forsigtighed ved kombination med β-receptorblokerende midler pga. øget risiko for bradykardi samt ved kombination med midler, der kan forlænge QTc-intervallet (se Antiarytmika).

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

Kolinergt toksidrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Specifik og pseudoirreversibel hæmmer af acetyl- og butyrylkolinesterase. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner og patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen. 

Kolinesterasehæmningen varer ca. 9 timer. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt og fuldstændigt til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 35% (fastende) og øges med ca. 30% ved samtidig fødeindtagelse. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Transdermal administration. Maksimal plasmakoncentration efter 10-16 timer med efterfølgende langsomt fald over den resterende 24-timers behandlingsperiode.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Kapsler samt depotplastre 4,6 mg/24 timer og 9,5 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Depotplastre 13,3 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 035875
56 stk. (blister)
164,70 17,65
(A) hårde kapsler 3 mg (kan dosisdisp.) 057009
56 stk. (blister)
87,45 4,68

Substitution

hårde kapsler 1,5 mg
Exelon Novartis, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmine "Sandoz" Sandoz, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
 
hårde kapsler 3 mg
Exelon Novartis, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Orion" Orion Pharma, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  1,5 mg

Præg:
RG 15, G
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,3 x 17,8
hårde kapsler 1,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
RG 30, G
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6,4 x 17,5
hårde kapsler 3 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-09-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...