Qtern

A10BD21
 
 

Oralt antidiabetikum.  

Kombination af saxagliptin, som er en DPP-IV-hæmmer, og dapagliflozin, som er en selektiv SGLT-2-inhibitor.  

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2: 

 

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin og/eller β-cellestimulerende midler og et af enkeltstofferne (saxagliptin/dapagliflozin) sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • Når kombinationen saxagliptin og dapagliflozin allerede anvendes som enkeltstoftabletter.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg saxagliptin og 10 mg dapagliflozin (som propandiol). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 tablet (5 mg/10 mg) 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • GFR < 60 ml/min.: Behandling bør ikke initieres.
  • GFR 45-59 ml/min.: Igangværende behandling med uændret dosering.
  • GFR < 45 ml/min.: Igangværende behandling seponeres ved vedvarende GFR < 45 ml/min.

  Virkningsmekanismen for dapagliflozin forudsætter en vis nyrefunktion. Selektive SGLT-2-inhibitorer har kun begrænset virkning ved GFR < 60 ml/min, og bør ikke benyttes ved GFR < 45 ml/min. Man kan derfor ikke forvente større virkning hos patienter > 70 år. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes til patienter med diabetes mellitus type 1. Hos disse patienter er set højere frekvens af diabetisk ketoacidose.
 • Diabetisk ketoacidose:
  • Dapagliflozin eller andre SGLT-2-inhibitorer bør ikke anvendes.
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
 • Behandling med dapagliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • Bør ikke anvendes:
  • Til ældre > 75 år pga. begrænset erfaring.
 • Nyrefunktionen bør monitoreres:
  • Før behandlingsstart og derefter mindst én gang årligt, dog mindst 2-4 gange årligt ved nedsat nyrefunktion.
  • Før behandling med andre lægemidler, der kan nedsætte nyrefunktionen.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Begrænset erfaring hos patienter med hjertesvigt. Forsigtighed ved kendte risikofaktorer for hospitalsindlæggelse for hjertesvigt.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Behandling af hypertension med loop-diuretika.
 • Midlertidig afbrydelse bør overvejes under behandling af komplicerede urinvejsinfektioner, herunder pyelonefritis eller urosepsis.
 • Dapagliflozin bør seponeres ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der bør monitoreres for ketonstoffer i blodet.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis bør saxagliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Dapagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen.
 • Patienter skal informeres om at kontakte læge ved:
  • Mistanke om Fourniers gangræn (nekrotiserende fascitis i perineum). Behandlingen seponeres ved Fourniers gangræn.
  • Mistanke om bulløs pemfigoid.
   Behandlingen seponeres ved mistanke om Fourniers gangræn, og der bør henvises til hudlæge.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi*.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Gastritis, Gastroenteritis, Kvalme, Opkastning.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Dyslipidæmi.
Dysuri, Nyrefunktionspåvirkning, Polyuri, Urinvejsinfektion.
Perifere ødemer.
Svimmelhed, Træthed.
Balanitis, Vulvovaginitis.
Forhøjet hæmatokritværdi.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dermatitis.
Erektil dysfunktion.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Hypovolæmi.
Pancreatitis.
Svampeinfektioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ketoacidose.
Meget sjældne (< 0,01%) Nekrotiserende fasciitis  (i perineum - Fourniers gangræn)**.
Ikke kendt Bulløs pemfigoid**.

* Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof. 

** Se Forsigtighedsregler

 

Med en anden selektiv SGLT-2-inhibitor - canagliflozin - er der observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. 

Interaktioner

 • Dapagliflozin kan øge den diuretiske virkning af loop-diuretika eller thiazider.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • Saxagliptin metaboliseres af CYP3A4 og CYP3A5, og der er derfor mulighed for interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Inhibitorer af CYP3A4/5, fx diltiazem, itraconazol og ketoconazol øger plasmakoncentrationen af saxagliptin.
 • Rifampicin er en kraftig induktor af CYP3A4/5 og reducerer plasmakoncentrationen af saxagliptin. Hæmningen af DPP-IV-aktiviteten blev dog ikke påvirket. Samtidig anvendelse af saxagliptin og andre CYP3A4/5-induktorer kan muligvis resultere i nedsat plasmakoncentration af saxagliptin.
 • Anvendelse af saxagliptin sammen med en potent CYP3A4-induktor skal ske under nøje glykæmisk kontrol.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Saxagliptin 

 • Saxagliptin hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner. Hæmningen var mindst 24 timer pga. høj potens, høj affinitet og forlænget binding til det aktive bindingssted.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Saxagliptin er vægtneutral.

Dapagliflozin 

 • Potent, selektiv og reversibel SGLT-2-inhibitor, som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

Farmakokinetik

Saxagliptin 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres primært af CYP3A4/5 til aktiv hovedmetabolit, halvt så potent som saxagliptin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (saxagliptin) og 4 timer (hovedmetabolit).
 • Plasmahalveringstid 2,5 timer (saxagliptin) og 3,1 timer (hovedmetabolit).
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Dapagliflozin 

 • Biotilgængelighed 78%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2, der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med enten en DPP-IV-hæmmer eller en SGLT2-hæmmer. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg +10 mg (kan dosisdisp.) 433237
28 stk. (blister)
755,80
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg +10 mg (kan dosisdisp.) 372149
98 stk. (blister)
2.603,25

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg +10 mg

Præg:
5/10, 1122
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 5 mg +10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...