Cabometyx

L01XE26
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Fremskredent nyrecellekarcinom 

 • Behandlingsnaivt eller efter tidligere VEGF-målrettet terapi.

Hepatocellullært karcinom 

 

Cabozantinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg, 40 mg eller 60 mg cabozantinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 60 mg 1 gang dgl. 

 

Ved uacceptable bivirkninger kan dosisreduktion, midlertidig eller permanent seponering blive nødvendig, se produktresumé.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele.
 • Dosis skal indtages på tom mave, dvs. mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter fødeindtagelse.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

 • GFR 30-90 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Begrænset erfaring ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B). Tæt monitorering tilrådes.
 • Ingen erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Høj bivirkningsfrekvens kan kræve reduktion af dosis eller seponering. Det anbefales at monitorere patienten tæt de første 8 uger af behandlingen.
 • Cabozantinib bør anvendes med forsigtighed ved anamnese med QT-forlængelse eller præ-eksisterende hjertelidelse.
 • Bør pauseres mindst 28 dage forud for en operation.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Smerter i mundhulen, Stomatitis.
Dysfoni, Dyspnø, Hoste, Hypertension.
Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Dehydrering, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypoalbuminæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypoglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Artralgi, Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Perifer neuropati, Svimmelhed.
Acnelignende hududslæt, Alopeci, Makulopapuløst hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud, Ændring af hårfarve.
Forhøjet plasma-kreatinin, Proteinuri.
Almindelige (1-10%) Gastro-øsofageal refluks, Hæmorider, Pancreatitis.
Arterielle og venøse tromboembolier, Lungeemboli, Perifere ødemer.
Blødning.
Absces, Hudkløe, Sårhelingskomplikationer.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fistler, Gastro-intestinal perforation, Kolestatisk hepatitis.
Kæbeosteonekrose.
Kramper.
Ikke kendt Cerebrovaskulære tilfælde, Myokardieinfarkt.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for cabozantinib med 77%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-induktorer, fx glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon. Kombinationen bør undgås.
 • Ketoconazol øger AUC for cabozantinib med 38%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice. Kombinationen bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og P-glykoprotein.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 2790, 4270, 2955, 2789, 692, 2954, 4388, 4268, 4264, 4267, 4269

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptorer) og MET (hepatocyt-vækstfaktorreceptorer), som er impliceret i tumorvækst og angiogenese. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 5 liter/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 100-120 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg 118175
30 stk.
66.830,35
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 126777
30 stk.
66.830,35
(BEGR) filmovertrukne tabletter 60 mg 111502
30 stk.
66.830,35

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
XL, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
XL, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
XL, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...