Linezolid "Fresenius Kabi"

J01XX08
 
 

Syntetisk antibiotikum, oxazolidinonpræparat. Tillige en reversibel non-selektiv MAO-hæmmer. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af linezolidfølsomme grampositive bakterier, fx pneumoni og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner. 


Behandlingen bør indledes på sygehus. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg linezolid. 

Doseringsforslag

Voksne. 600 mg som i.v. infusion over 30-120 min. 2 gange i døgnet.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandlingstid > 28 dage. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Vævseksponeringen af de to primære metabolitter er op til 10 gange højere ved GFR < 30 ml/min. Den kliniske betydning heraf kendes ikke. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Behandling med andre MAO-hæmmere: 

 • isocarboxazid
 • rasagilin
 • selegilin
 • moclobemid

inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

 • Ved samtidig infektion med gramnegative bakterier skal denne behandles særskilt.
 • Bør ikke anvendes til patienter med:
  • tyrotoksikose
  • bipolar depression
  • skizofrenilignende tilstande
  • akut konfusion
 • Bør ikke anvendes til patienter, som er i behandling med:
  • serotoningenoptagshæmmere
  • tricykliske antidepressiva
  • serotonin 5-HT1-agonister (triptaner)
  • direkte og indirekte virkende sympatomimetiske midler
  • vasopressive midler
  • dopaminerge midler
  • pethidin
  • buspiron

medmindre blodtrykket overvåges intensivt.  

 • Patienter med essentiel hypertension eller fæokromocytom kan udvikle hypertensive kriser.
 • Behandlingen bør foregå under ugentlig kontrol af blodbilledet.
 • Ved synsændring og ved længerevarende behandling (> 28 dage) bør der foretages oftalmologisk kontrol.
 • Forsigtighed ved nedsat krampetærskel.
 • Natriumindhold.

En 300 ml's infusionspose (600 mg) indeholder 5 mmol natrium, som svarer til 293 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Kvalme, Leverpåvirkning, Obstipation, Opkastning, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser.
Hypertension.
Anæmi, Eosinofili, Forhøjet LDH, Leukocytose, Leukopeni, Nedsat hæmatokritværdi, Nedsat plasma-albumin, Neutropeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Forhøjet faste-plasma-glucose, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Hypoproteinæmi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Candidiasis.
Forhøjet carbamid, Vaginal candidiasis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis, Stomatitis.
Arytmier, Flebitis, Transitorisk cerebral iskæmi, Tromboflebitis.
Hypercalcæmi, Hyperchloridæmi, Hypernatriæmi, Hypochloridæmi, Påvirkning af blodglucose.
Hypæstesi, Kramper, Paræstesier.
Dermatitis.
Nyresvigt, Vaginitis, Vulvovaginale lidelser.
Sløret syn, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis, Pseudomembranøs colitis.
Pancytopeni.
Ikke kendt Knoglemarvsdepression.
Lactatacidose.
Perifer neuropati, Serotoninsyndrom.
Alopeci, Bulløs dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Neuritis optica, Synsforstyrrelser, Synstab.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af andre MAO-hæmmere:
  • isocarboxazid
  • rasagilin
  • selegilin
  • moclobemid
  kan medføre alvorlige bivirkninger, mindst 14 dages interval anbefales mellem doseringen af disse farmaka.
 • Linezolid kan nedsætte metaboliseringen af pseudoephedrin.
 • Se endvidere forsigtighedsregler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et estimat af udskillelsen i modermælk. Flere studier har vist, at linezolid er veltolereret hos nyfødte.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Tabletter: Kan anvendes. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 100%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH ca. 4,6-5,0.


Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Må ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Infusionsvæsken er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C) og ved stuetemperatur (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 069535
10 x 300 ml
1.120,30 224,06
 
 

Revisionsdato

2018-03-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...