Aripiprazole "Medical Valley"

N05AX12
 
 

2. generationsantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Partiel dopamin D2-receptoragonist. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

 

Bemærk: 

Ved anvendelse til børn og unge under 18 år skal behandlingen varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

 • Skizofreni
  • Voksne. Individuelt. Almindeligvis initialt 10-15 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges afhængig af effekt og bivirkninger til 30 mg i døgnet (4846) (4847) (4848).
  • Unge > 15 år. Individuelt. Almindeligvis initialt 2 mg 1 gang dgl. i 2 dage, derefter 5 mg 1 gang dgl. i yderligere 2 dage og derefter 10 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges afhængig af effekt og bivirkninger til 30 mg i døgnet (4849) (4850).
  • I nogle tilfælde kan der være behov for højere initialdoser.
 • Maniske episoder
  • Voksne. Individuelt. Almindeligvis initialt 15 mg 1 gang dgl. Maksimalt 30 mg dgl.
  • Unge > 13 år. Initialt 2 mg 1 gang dgl. i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang dgl. i 2 dage. Normal vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. i højest 12 uger. Doser over 10 mg dgl. kan anvendes i særlige tilfælde, men øget forekomst af bivirkninger er set ved 30 mg dgl.
 • Forebyggelse af maniske episoder
  • Voksne. Individuelt. Initialt samme dosis som tidligere anvendt ved manisk episode.

Bemærk: 

 • Delekærven i 15 mg tablet kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter over 65 år. Lavere initialdosis kan overvejes.
 • Behandling af unge < 13 år frarådes på grund af øget risiko for bivirkninger.
 • Manglende erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed anbefales, særligt ved høje doser på 30 mg dgl.
Referencer: 4846, 4847, 4848, 4849, 4850

Forsigtighedsregler

Demens 

Hos ældre med demens er der generelt set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser ved behandling med antipsykotika. Der er også i flere studier set øget risiko for dødsfald ved behandling med aripiprazol blandt disse patienter. 

 

Forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er ikke observeret i kliniske forsøg med aripiprazol. Da QT-forlængelse er forekommet ved brug af andre antipsykotika, anbefales dog forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika eller midler med risiko for QT-forlængelse, kvinder, ældre. 

 

Hyperglykæmi 

Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af antipsykotika, og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker og HbA1c bør kontrolleres med passende mellemrum. 

 

Kardiovaskulære sygdomme 

Både ortostatisk hypotension og hypertension er forekommet. Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser associeret med ændringer i blodtrykket.  

 

Kramper 

Der er forekommet sjældne tilfælde af kramper ved behandling med aripiprazol. Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med tidligere krampeanfald eller i høj risiko for krampeanfald. 

 

Venøs tromboemboli 

Venøs tromboemboli (VTE) forekommer ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE (fx større kirurgi, cancer, overvægt, immobilitet, tidligere VTE, behandling med orale kontraceptiva, familliær disposition). 

 

Vægtøgning 

Vægtøgning er set ved behandling med aripiprazol. BMI og taljeomfang bør måles og følges. Se endvidere Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867)

 

Ældre 

Generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension. 

 

Referencer: 2867

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Akatisi, Angst, Rastløshed, Somnolens, Søvnløshed.
Diabetes mellitus.
Ekstrapyramidale gener, Hovedpine, Sedation, Tremor.
Sløret syn.
Svimmelhed, Træthed.
Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Depression, Hyperseksualitet.
Dobbeltsyn.
Dystoni, Tardive dyskinesier*.
Hyperglykæmi.
Hyperprolaktinæmi.
Ortostatisk hypotension.
Ikke kendt Aggressivitet, Agitation, Impulskontrolforstyrrelser, Ludomani, Nervøsitet, Oniomani, Poriomani, Suicidale tanker eller adfærd, Talebesvær.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem og urticaria).
Alopeci, Fotosensibilitet.
Aspirationspneumoni, Laryngospasme.
Bradykardi, Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulære arytmier.
Dyb venetrombose, Hypertension, Perifere ødemer, Synkope.
Forhøjet HbA1c, Forlænget QT-interval**, Påvirkning af blodglucose.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Hyperosmolært koma, Hyponatriæmi, Ketoacidose, Overspisning.
Inkontinens, Urinretention.
Kramper, Rhabdomyolyse.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Malignt neuroleptikasyndrom***, Pludselig og uforklarlig død.
Okulogyration.
Pancreatitis.
Priapisme.
Serotoninsyndrom****.

* Ved forekomst af tardive dyskinesier bør seponering overvejes. 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

*** Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. 

**** Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet med ukendt hyppighed. 

 

 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge < 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Ekstrapyramidale gener og døsighed set hos over 10%, mens mundtørhed, øget appetit, ortostatisk hypotension, vægttab, hyperinsulinæmi, arytmier og leukopeni er set hos 1-10%. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, dyskinesi og muskelkramper hos 1-10%.

Interaktioner

 • Potente hæmmere af CYP2D6 som fluoxetin og paroxetin kan øge AUC for aripiprazol med ca. 100%. Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af aripiprazol med ca. 35%. Andre potente CYP3A4-hæmmere må forventes at have en lignende effekt. Carbamazepin nedsætter plasmakoncentrationen af aripiprazol med ca. 70%. Andre potente CYP3A4-induktorer må forventes at have en lignende effekt. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente CYP2D6- eller CYP3A4- hæmmere eller potente CYP3A4-induktorer. Se desuden tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Serotoninsyndrom er set ved samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol og triptaner), se SSRI.
 • Aripiprazol forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricycliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for omkring 2.200 1. trimester eksponerede gravide uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning.  

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Referencer: 2869, 3228, 3837

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er relativt få data for anvendelse af aripiprazol under amning. Den relativt vægtjusterede dosis har været rapporteret fra omkring 1% til omkring 7%. Der har været meddelt tilfælde af somnolens hos ammede børn gennem personlige korrespondenser, men sådanne er ikke officielt publiceret. Aripiprazol kan muligvis reducere mængden af modermælk. 

En igangværende behandling kan fortsættes under amning med opmærksomhed på mulige bivirkninger hos barnet. Ved initiering af ny behandling anbefales et alternativt lægemiddel med bedre dokumentation for overførsel til modermælk. 

Referencer: 2939

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig som andre antipsykotika til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Aripiprazol er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til den aktive metabolit dehydroaripiprazol.
 • Plasmahalveringstid ca. 75 timer (aripiprazol) og 94 timer (dehydroaripiprazol).
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Aripiprazoltabletter  5 mgtabletter  10 mgtabletter  15 mgtabletter  30 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg
Andre:
Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 096589
28 stk. (blister)
30,45 3,26
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 041816
56 stk. (blister)
32,85 1,76
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 095623
28 stk. (blister)
30,25 1,62
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 573579
56 stk. (blister)
46,20 1,24
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 439368
28 stk. (blister)
52,55 1,88
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 572777
56 stk. (blister)
46,80 0,84
(B) tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 500104
56 stk. (blister)
55,20 0,49

Substitution

tabletter 5 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
 
tabletter 15 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
 
tabletter 30 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,3 x 5,3
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 15 mg
 
 
 

Tabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,5 x 9,5
tabletter 30 mg
 
 
 

Referencer

2939. Hale TW. Hale´s Medications &amp; Mothers' Milk. Springer Publishing Company. 2019; , https://www.springerpub.com/hale-s-medications-mothers-milktm-2019-9780826135582.html (Lokaliseret 22. januar 2019)


3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 26. september 2018)


4849. Pagsberg AK, Tarp S, Glintborg D et al. Acute Antipsychotic Treatment of Children and Adolescents With Schizophrenia-Spectrum Disorders: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2017; 56:191-202, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28219485 (Lokaliseret 16. april 2020)


3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 3. januar 2018)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 24. maj 2016)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


4850. Findling RL, Robb A, Nyilas M et al. A multiple-center, randomized, double-blind, placebo-controlled study of oral aripiprazole for treatment of adolescents with schizophrenia. Am J Psychiatry. 2008; 165:1432-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18765484 (Lokaliseret 16. april 2020)


4846. Kane JM, Crandall DT, Marcus RN et al. Symptomatic remission in schizophrenia patients treated with aripiprazole or haloperidol for up to 52 weeks. Schizophr Res. 2007; 95:143-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17644313 (Lokaliseret 16. april 2020)


4848. Kane JM, Meltzer HY, Carson WH Jr et al. Aripiprazole Study Group. Aripiprazole for treatment-resistant schizophrenia: results of a multicenter, randomized, double-blind, comparison study versus perphenazine. J Clin Psychiatry. 2007; 68:213-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17335319 (Lokaliseret 16. april 2020)


4847. Kane JM, Carson WH, Saha AR et al. Efficacy and safety of aripiprazole and haloperidol versus placebo in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. J Clin Psychiatry. 2002; 63:763-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12363115 (Lokaliseret 16. april 2020)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...