Cresemba

J02AC05
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af: 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg isavuconazol (som isavuconazoniumsulfat). 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg isavuconazol (som isavuconazoniumsulfat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialdosis. 200 mg hver 8. time i 48 timer svarende til i alt 6 doser.
 • Vedligeholdelsesdosis. 200 mg 1 gang dgl. med start 12-24 timer efter sidste initialdosering.

 

Bemærk: 

 • Der kan evt. skiftes mellem oral og i.v. administration.
 • Kapsler:
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Skal synkes hele.
  • ikke åbnes, tygges, knuses eller opløses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske:
 • Begrænset erfaring vedr. ældre.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med:
  • Ketoconazol
  • Ritonavir i høje doser (200 mg hver 12. time)
  • Potente CYP3A4/5-induktorer, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin eller naturlægem idler med perikon
  • Moderate CYP3A4/5-induktorer, fx efavirenz eller etravirin.
 • Familiært kort QT-syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved overfølsomhed over for andre azoler.
 • Fordele bør omhyggeligt afvejes over for risici ved langtidsbehandling (> 6 mdr.).
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion ( (Child-Pugh C). Potentielle fordele bør afvejes over for risici.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med vitamin K-antagonister (warfarin). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Delirium, Somnolens.
Dyspnø, Respirationsdepression.
Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Nyrefunktionspåvirkning.
Tromboflebitis.
Brystsmerter.
Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Reaktioner på indstiksstedet.
Træthed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci, Dermatitis, Purpura.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Atrieflagren, Atrieflimren, Bradykardi, Forkortet QT-interval, Supraventrikulær ekstrasystoli, Supraventrikulære arytmier, Ventrikulær ekstrasystoli.
Bronkospasme.
Depression.
Encefalopati, Paræstesier, Perifer neuropati.
Hepatitis, Hepatomegali.
Hypersensitivitet.
Hypoglykæmi, Hypomagnesiæmi.
Hypotension, Kredsløbskollaps, Perifere ødemer, Synkope.
Hæmoptyse, Svimmelhed.
Kramper, Rygsmerter.
Nedsat plasma-albumin.

Alvorlige kutane bivirkninger, fx Stevens-Johnsons syndrom, er set under behandling med azoler. 

Interaktioner

 • Ketoconazol (kraftig CYP3A4/5-inhibitor) kan øge plasmakoncentrationen af isavuconazol markant. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af flg. midler er kontraindiceret, da de kan medføre en markant nedsat plasmakoncentration af isavuconazol:
  • Ritonavir (kraftig CYP3A4/5-induktor) i høje doser (> 200 mg 2 gange dgl.)
  • Kraftige CYP3A4/5-inhibitorer, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin eller naturlægemidler med perikon.
  • Moderate CYP3A4/5-induktorer, fx efavirenz og etravirin.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P-450.
 • Samtidig brug af CYP3A4/5-induktorer, fx aprepitant, pioglitazon eller prednison, kan medføre fald i plasmakoncentrationen af isavuconazol, og kombination bør derfor undgås, medmindre den potentielle fordel opvejer risici.
 • Der er betydelig interaktion med proteasehæmmere, især ritonavir (kraftige/moderate CYP3A4/5-inhibitorer). Der er risiko for lægemiddeltoksicitet og/eller mangel på antiviral virkning, hvorfor alternativ HIV-behandling bør overvejes.
 • Der er interaktion med CYP3A4/5-substrater, fx ciclosporin, sirolimus, tacrolimus, fentanyl eller midazolam. Dosisjustering kan være nødvendig, og plasmaniveauer af ciclosporin, sirolimus eller tacrolimus bør monitoreres.
 • Ved samtidig brug af P-gp-substrat (fx colchicin, digoxin) eller BCRP-substrater (fx doxorubicin) kan plasmakoncentrationen af disse øges. Monitorering og evt. dosisjustering kan være nødvendig.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der forkorter QT-intervallet, fx rufinamid.
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data. Dyreforsøg antyder et teratogent potentiale ved relevante humane doser. Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Blokerer ergosterolsyntesen, som er afgørende for svampecellemembranen. Herved svækkes cellemembranens struktur og funktion.
 • Isavuconazol har virkning på flg. Aspergillus-arter:
  • A. fumigatus
  • A. flavus
  • A. niger
  • A. terreus.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 6,43 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 110-115 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP3A5.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 98%. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske 

 • Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske
  • 1 hætteglas med pulver tilsættes 5 ml sterilt vand.
  • Hætteglasset rystes, indtil alt pulver er opløst.
  • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Det tilberedte koncentrat til infusionsvæske (hele mængden) overføres til mindst 250 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Infusionsvæsken blandes forsigtigt ved rulning af posen.
  • Slutkoncentrationen af isavuconazol er ca. 0,8 mg/ml ved overførsel til 250 ml infusionsvæske.
  • Brugsfærdig infusionsvæske kan indeholde partikler, som fjernes vha. filter i infusionssæt.
 • Indgivelse af infusionsvæske
  • Infusionsvæsken skal gives via et infusionssæt med et rækkefilter (porestørrelse 0,2-1,2 mikrometer), der er fremstillet af polyethersulfon (PES).
  • Gives som i.v. infusion over mindst 1 time for at reducere risikoen for infusionsrelaterede reaktioner.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Forligelighedved infusion
  • Må ikke blandes med andre lægemidler eller gives gennem samme slange/kanyle som andre opløsninger til intravenøs brug.

 

Holdbarhed 

Kapsler 

 • Opbevares i originale pakning for at beskytte mod fugt.

 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Både koncentrat til infusionsvæske og brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C) eller højst 6 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Isavuconazolhårde kapsler  100 mgpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  200 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 100 mg
Andre:
Mannitol : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 100 mg 141377
14 stk. (blister)
8.388,50 1.198,36
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 053809
1 stk.
6.080,80 6.080,80

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
C, 100
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8,7 x 24,2
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

05.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...