Quinsair

J01MA12
 
 

Fluorquinolon til inhalation. 

Anvendelsesområder

Behandling af kronisk lungeinfektion forårsaget af Pseudomonas aeruginosa hos voksne med cystisk fibrose

  

Levofloxacin til inhalation bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af cystisk fibrose. 

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika)

Dispenseringsform

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 1 ampul indeholder 240 mg levofloxacin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 240 mg 2 gange dgl. i 28 dage.
 • Dosisintervallet bør være ca. 12 timer.
 • Efter 28 dages behandling holdes pause på 28 dage.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages indtil 8 timer før næste dosis.
 • Ved flere inhalationsbehandlinger bør rækkefølgen være:
  • bronkodilaterende middel (5-15 min før inhalation af mannitol)
  • mannitol
  • fysioterapi/motion
  • dornase alfa (hvis relevant)
  • levofloxacin.
 • Inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Erfaring savnes vedr. ældre ≥ 65 år og børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre quinoloner.
 • Bør generelt ikke anvendes til patienter, som har haft senesygdomme relateret til behandling med quinoloner.
 • Epilepsi
 • Kendt myasthenia gravis i anamnesen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved risiko for QT-forlængelse:
  • Medfødt forlænget QT-interval
  • Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet
  • Klinisk betydende bradykardi
  • Svær hjerteinsufficiens
  • Myokardieinfarkt
  • Elektrolytforstyrrelser, fx hypokaliæmi.
 • Grundig vurdering af fordele-risici-forholdet hos patienter med:
  • Familieanamnese med aneurisme
  • Tidligere diagnosticeret aortaaneurisme og/eller aortadissektion
  • Risikofaktorer eller tilstande, der prædisponerer for aortaneurisme og aortadissektion, fx Marfans syndrom, hypertension eller aterosklerose.
 • Patienter skal informeres om straks at kontakte læge/lægevagt i tilfælde af pludselige abdominal-, bryst- eller rygsmerter.
 • Patienter skal informeres om at kontakte egen læge, hvis der under behandling opstår symptomer på:
  • Leversygdom
  • Perifer neuropati.
 • Ved nedsat syn eller anden øjenpåvirkning skal patienten straks undersøges af en øjenlæge.
 • Levofloxacin kan påvirke visse analyseresultater og derfor medføre:
  • Falsk positivt resultat ved bestemmelse af opiater i urin
  • Falsk negativt resultat ved bakteriologisk diagnosticering af tuberkulose.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Hoste, Hæmoptyse, Reduceret forceret respiratorisk volumen, Øget bronkialsekretion.
Almindelige (1-10%) Temperaturstigning.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dysfoni, Nedsat lungefunktion, Stridor.
Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin, Vaginal candidiasis, Vulvovaginitis.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Leverpåvirkning*, Oral candidiasis.
Forlænget QT-interval, Luftvejsobstruktion.
Anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Costochondritis.
Angst, Depression, Konfusion, Nervøsitet, Somnolens, Tremor.
Hypersensitivitet**.
Nyrefunktionspåvirkning.
Høretab, Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension.
Muskelsvaghed.
Agitation, Kramper, Paræstesier, Psykose.
Angioødem.
Ikke kendt Smerter.
Leverinsufficiens, Stomatitis.
Torsades de pointes-takykardi, Vasculitis, Ventrikulær takykardi, Ventrikulære arytmier.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Pancytopeni.
Hypoglykæmisk koma.
Artritis, Ligamentskade, Rhabdomyolyse, Seneruptur.
Benign intrakraniel trykstigning, Dyskinesier, Ekstrapyramidale gener, Perifer neuropati***, Suicidale tanker eller adfærd, Synkope.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergisk pneumoni, Anafylaktisk reaktion.
Synstab****.

* Levernekrose og letal leverinsufficiens er set, især hos patienter med andre alvorlige sygdomme, fx sepsis. 

** Hypersensitivitet kan omfatte alvorlige, potentielt letale hypersensitivitetsreaktioner, herunder angioødem og anafylaktisk shock. 

*** Levofloxacin skal seponeres ved perifer neuropati. 

**** Synstab har været forbigående. 

Interaktioner

 • Ved samtidig behandling med vitamin-K-antagonister bør udføres koagulationstests, da levofloxacin øger INR.
 • Samtidig indgift af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, øger risikoen for alvorlige kardielle bivirkninger i form af hjertearytmi, se Antiarytmika.
 • Levofloxacin øger AUC for tacrolimus med op til ca. 25%, og dosisjustering af tacrolimus kan være nødvendig.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data. 

Generelt har fluorquinoloner i dyrestudier hos juvenilt afkom hos primater vist tegn på bruskskader, og der er forbehold for anvendelse hos børn og nyfødte. Dette er dog aldrig med sikkerhed påvist i humane data, og validiteten af denne ekstrapolation er omdiskuteret. 

Referencer: 3718, 3719

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Generelt har fluorquinoloner i dyrestudier hos juvenilt afkom hos primater vist tegn på bruskskader, og der er forbehold for anvendelse hos børn og nyfødte. Dette er dog aldrig med sikkerhed påvist i humane data, og validiteten af denne ekstrapolation er omdiskuteret.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer specifikt bakteriens DNA-gyrase og topoisomerase IV. 
 • Hæmningen resulterer i bakteriedrab.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 3,6 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, forbundet til en eBase-styreenhed eller en eFlow-rapid-styreenhed.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsvæske til nebulisator 240 mg 381625
56 stk. + nebulisator
32.476,85

Referencer

3718 Ziv A, Masarwa R, Perlman A el al Pregnancy Outcomes Following Exposure to Quinolone Antibiotics - a Systematic-Review and Meta-Analysis Pharm Res 2018 35(5) 109 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29582196


3719 Padberg S, Wacker E, Meister R et al Observational cohort study of pregnancy outcome after first-trimester exposure to fluoroquinolones Antimicrob Agents Chemother 2014 58(8) 4392-8 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24841264

 
 

Revisionsdato

2018-12-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...