Enalapril "Orion"

C09AA02
 
 

Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) enalaprilmaleat. 

Doseringsforslag

Arteriel hypertension 

Voksne 

 • Individuelt. Initialt 5-10 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 20 mg, maksimalt 40 mg dgl.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 2,5-5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn før, enalaprilbehandlingen indledes.

Børn 

 • Legemsvægt 20 - 50 kg. Initialt 2,5 mg 1 gang dgl. Kan øges op til 20 mg dgl.
 • Legemsvægt > 50 kg. Initialt 5 mg 1 gang dgl. Kan øges op til 40 mg dgl.


Hjerteinsufficiens 

 • Individuelt, fx initialt 2,5 mg dgl. stigende efter effekt til 10-20 mg dgl. under nøje kontrol af især blodtrykket. Maksimalt 40 mg.
 • Døgndosis kan evt. fordeles på 2 enkeltdoser.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis tages straks, medmindre det snart er tid til næste dosis. I så fald springes den over.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Voksne. Initialt 2,5 mg på dage med dialyse. Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

  Børn. Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne. Initialt 2,5 mg i døgnet. Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

  Børn. Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forhøjet plasmakoncentration er set ved levercirrose.
 • Ved let til moderat nedsat leverfunktion bør dosisnedsættelse overvejes.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og hos 5-10% så generende, at behandlingen må seponeres.
Meget almindelige (> 10%) Sløret syn.
Kvalme.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Hoste.
Almindelige (1-10%) Angina pectoris, Arytmier, Takykardi.
Abdominalsmerter, Diarré, Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Allergiske hudreaktioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Hyperkaliæmi.
Hovedpine.
Depression.
Brystsmerter.
Dyspnø.
Hududslæt.
Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1%) Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi.
Myokardieinfarkt.
Tinnitus.
Gastro-duodenale ulcera, Ileus, Pancreatitis.
Angioødem.
Hypoglykæmi, Hyponatriæmi.
Muskelkramper.
Paræstesier.
Konfusion, Nervøsitet, Somnolens.
Nyrefunktionspåvirkning.
Impotens.
Bronkospasme.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1%) Knoglemarvsdepression, Lymfadenopati, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Stomatitis.
Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Oliguri.
Gynækomasti.
Eosinofil pneumoni, Lungeinfiltrater.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme.
Raynauds syndrom.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis enalapril, og behandling med enalapril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • Samtidig behandling med allopurinol kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf mindre end 650 for enalapril.  

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 3878, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.
 • Antihypertensiv virkning indtræder gradvis efter ca. 1 time og er maksimal efter 4-8 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Enalapril er en prodrug, som hydrolyseres i leveren til den aktive substans enalaprilat.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer (enalaprilat).
 • Steady state efter 4 dage (enalaprilat).
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer (enalaprilat).
 • Enalapril og enalaprilat udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 460167
30 stk. (blister)
53,15 3,54

Substitution

tabletter 5 mg
Corodil HEXAL, Enalapril, tabletter 5 mg
Enacodan STADA Nordic, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Krka" KRKA, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Sandoz" Sandoz, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Teva" TEVA, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Vitabalans" Vitabalans, Enalapril, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4331. Bateman BT, Patorno E, Desai RJ et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and the Risk of Congenital Malformations. Obstet Gynecol. 2017; 129(1):174-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926639 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4330. Polifka JE. Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists? A critical review of the evidence. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94(8):576-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807387 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4328. Li DK, Yang C, Andrade S et al. Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study. BMJ. 2011; 343, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010128 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4327. Cooper WO1, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. 2006; 354(23):2443-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16760444 (Lokaliseret 14. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

10.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...