Kyprolis

L01XX45
 
 

Cytotoksisk middel til behandling af myelomatose. 

Anvendelsesområder

 • Myelomatose, når mindst én anden behandling tidligere er prøvet.
  Anvendes i kombination med dexamethason og evt. lenalidomid.

  

Carfilzomib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg, 30 mg eller 60 mg carfilzomib. 

Doseringsforslag

Voksne 

Dosis administreres på dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16 i en 28-dages cyklus.  

 

Initialdosis 20 mg/m2 (dog højst 44 mg) som i.v. infusion over 10 minutter på dag 1 og 2.  

 • I kombination med lenalidomid og dexamethason: Ved god tolerans øges dosis til 27 mg/m2 (dog højst 60 mg) fra dag 8 i cyklus 1. Fra cyklus 13 udelades carfilzomib-dosis på dag 8 og 9. Behandlingen vurderes efter 18 cykli.
 • I kombination med dexamethason alene: Ved god tolerans øges dosis til 56 mg/m2 (dog højst 123 mg) fra dag 8 i cyklus.
  Behandling kan fortsætte indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

 

Carfilzomib administreres i kombination med dexamethason og evt. lenalidomid, se produktresume.  

 

Bemærk: 

 • Ved legemsoverfladeareal > 2,2 m2 beregnes dosis ud fra 2,2 m2.
 • Dosisreduktion eller ændring i behandlingsplanen kan være nødvendig pga. bivirkninger, især trombocytopeni, neutropeni og påvirkning af nyrefunktionen, se produktresumé.
 • Pga. risiko for reaktivering af herpes zoster bør antiviral profylakse overvejes.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med tegn på hjerteinsufficiens (NYHA III-IV) eller anden hjertesygdom bør have foretaget grundig helbredsundersøgelse forud for behandling med carfilzomib.
 • Forlænget QT-interval er set under behandling med carfilzomib.
 • Leverenzymer og bilirubin skal monitoreres ved behandlingsstart og månedligt under behandlingen.

  

Natriumindhold
1 ml brugsfærdig infusionsvæske indeholder 0,3 mmol natrium, som svarer til ca. 18 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Infusionsrelaterede reaktioner, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Nasopharyngitis, Perifere ødemer, Pneumoni.
Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Perifer neuropati, Svimmelhed, Søvnløshed.
Luftvejsinfektion.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kulderystelser, Reaktioner på indstiksstedet.
Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Tandsmerter.
Atrieflimren, Dyb venetrombose, Dysfoni, Epistaxis, Flushing, Hjerteinsufficiens, Hypotension, Lungeemboli, Lungeødem, Palpitationer, Pulmonal hypertension, Takykardi.
Leukopeni, Nedsat plasma-albumin.
Brystsmerter, Dehydrering, Forhøjet serum-urat, Hypercalcæmi, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Knoglesmerter, Muskelsvaghed, Muskuloskeletale smerter.
Angst, Hypæstesi, Paræstesier.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Sepsis, Virale infektioner.
Nyresvigt, Urinvejsinfektion.
Katarakt, Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorlysesyndrom.
Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Kolestase, Leverinsufficiens.
Akut respiratorisk distress syndrom, Cerebrovaskulære tilfælde, Hjertestop, Hypertensiv krise, Interstitiel lungesygdom, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi, Nedsat uddrivningsfraktion, Pericarditis, Perikardieansamling, Pneumonitis, Pulmonal blødning, Respirationsdepression.
Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Allergiske reaktioner, Multiorgansvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombotisk mikroangiopati.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2789, 2954, 2790, 4269, 2955, 4264, 4388, 691, 4270, 692, 4268, 4267

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvindelige patienter skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen. 

Mandlige patienter skal benytte sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer aktiviteten af S26 proteasomet, hvorved proteolysen af intracellulære ubiquiterede proteiner ophører med nedsat proliferation og øget apoptose af myelomceller til følge. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,4 l/kg ved steady state.
 • Plasmahalveringstid < 1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas med 10 mg, 30 mg eller 60 mg opløses i 5 ml, 15 ml  henholdsvis 29 ml sterilt vand til en slutkoncentration på 2 mg/ml.
 • Den beregnede dosis kan fortyndes med isotonisk glucose-infusionsvæske, se endvidere medfølgende brugsanvisning.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Den brugsfærdige opløsning er holdbar 4 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) eller 24 timer ved opbevaring i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

  

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af carfilzomib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 10 mg 542915
1 stk.
2.018,25
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 30 mg 090435
1 stk.
6.021,15
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 60 mg 534401
1 stk.
12.025,50

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...