Viacoram

C09BB04
 
 

Antihypertensivum. Kombination af perindopril, en ACE-hæmmer (Angiotensin Converting Enzyme-hæmmer), og amlodipin, calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder: 

 • 3,5 mg perindoprilarginin og 2,5 mg amlodipin (som besilat)
 • 7 mg perindoprilarginin og 5 mg amlodipin (som besilat).

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 1 tabl. (3,5 mg + 2,5 mg) dgl.
 • Efter minimum 4 uger kan dosis øges til 1 tabl. (7 mg + 5 mg) dgl.

Bemærk 

 • Dosis bør tages fortrinsvis om morgenen og før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Dosisreduktion

 • GFR 30-60 ml/min:

  Voksne. Initialt 1 tabl. (3,5 mg + 2,5 mg) hver 2. dag.
  Dosis kan øges til 1 tabl. (3,5 mg + 2,5 mg) dgl. evt. højere på baggrund af rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Amlodipin 

 • Initialdosis nedsættes, og der optitreres langsomt.

Se endvidere

Kontraindikationer

Perindopril 

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min.)
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

 

Amlodipin 

 • Svær hypotension
 • Obstruktion af venstre ventrikels udløbskanal
 • Shock
 • Ustabil hjerteinsufficiens efter akut myokardieinfarkt
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister.

Forsigtighedsregler

Perindopril 

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni pga. risiko for udvikling af alvorlige infektioner.
 • Rutinemæssig monitorering af kalium og kreatinin ved nedsat nyrefunktion.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader pga. risiko for anafylaktiske reaktioner.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.

 

Amlodipin 

 • Svær hjerteinsufficiens.
 • Forsigtighed ved dosisøgning til ældre.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Hoste, Hypotension, Palpitationer, Ødemer.
Hævede led, Muskelkramper.
Hovedpine, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed.
Ansigtsødem, Hudkløe, Hududslæt.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Bronkospasme, Vasculitis.
Eosinofili.
Gynækomasti, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi, Hyponatriæmi.
Artritis, Rygsmerter.
Angst, Depression, Hypæstesi, Synkope, Tremor.
Alopeci, Bulløs pemfigoid, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Angioødem, Hypersensitivitet.
Erektil dysfunktion, Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion.
Meget sjældne (< 0,01%) Gingival hyperplasi, Hepatitis, Pancreatitis.
Angina pectoris, Arytmier, Cerebrovaskulære tilfælde, Eosinofil pneumoni, Myokardieinfarkt.
Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Perifer neuropati, Øget muskeltonus.
Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom.
Akut nyresvigt.
Ikke kendt Ekstrapyramidale gener.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

Perindopril 

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis perindopril, og behandling med perindopril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • Samtidig behandling med allopurinol kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

 

Amlodipin 

 • Ved samtidig behandling med simvastatin, bør dosis af simvastatin ikke overstige 20 mg pga. risiko for bl.a. myopati.
 • Diltiazem hæmmer metabolismen af amlodipin sandsynligvis via CYP3A4, idet plasmakoncentrationen forhøjes med ca. 50%, og virkningen af amlodipin øges. Samme effekt kan forventes med stærke inhibitorer af CYP3A4 (fx svampemidler af azoltypen og HIV-proteasehæmmere).
 • Indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås pga. stigning i AUC for amlodipin.
 • Ved samtidig indtagelse af naturlægemidler indeholdende perikon og andre CYP3A4 induktorer (fx rifampicin) kan plasmakoncentrationen af amlodipin variere, og blodtrykket bør overvåges.
 • Ved nyretransplanterede patienter er der observeret øget koncentration af ciclosporin ved samtidig behandling med amlodipin, og dosis af ciclosporin bør monitoreres.
 • Amlodipin kan øge eksponeringen af tacrolimus, og ved samtidig behandling tilrådes dosisjustering af tacrolimus efter behov.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Perindopril
  Risikoen for uønsket fosterpåvirkninger ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.
  Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus.
  De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf mindre end 50 for perindopril. Se endvidere ACE-hæmmere.
 • Amlodipin
  Der er data for under 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Mulige alternativer, se Calciumantagonister.

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

 

Referencer: 4330, 4331, 4039, 4327, 3878, 4328, 4329, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Amlodipin 

 • Den antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggenes glatte muskulatur. Reducerer desuden den samlede iskæmiske belastning ved at dilatere de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil, nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov. Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Perindopril 

 • Hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.

 

Farmakokinetik

Amlodipin 

 • Biotilgængelighed 64-80% pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-12 timer.
 • Steady state efter 7-8 dage.
 • Fordelingsvolumen er ca. 21 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 35-50 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Perindopril 

 • Perindopril er en prodrug, som hydrolyseres ufuldstændigt (ca. 20%) i leveren til den aktive substans perindoprilat. Samtidig fødeindtagelse nedsætter omdannelsen.
 • Biotilgængelighed ca. 27% (perindoprilat).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer (perindoprilat).
 • Fordelingsvolumen ca. 0,2 l/kg.
 • Steady state efter 4 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time (perindopril) og ca. 17 timer (perindoprilat).
 • Udskilles dels uomdannet (4-12%), dels som perindoprilat (20-30%) gennem nyrerne, og resten med fæces.

Indholdsstoffer

Amlodipintabletter  3,5+2,5 mgtabletter  7+5 mg
Perindopriltabletter  3,5+2,5 mgtabletter  7+5 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 3,5+2,5 mg, tabletter 7+5 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 3,5+2,5 mg 550695
30 stk.
233,05
(B) tabletter 7+5 mg 581768
30 stk.
319,10

Foto og identifikation

Tabletter  3,5+2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
tabletter 3,5+2,5 mg
 
 
 

Tabletter  7+5 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 7+5 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


4039 Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study Reprod Toxicol 2008 26(1) 24-30 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452


4327 Cooper WO1, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors N Engl J Med 2006 354(23) 2443-51 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16760444


4328 Li DK, Yang C, Andrade S et al Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study BMJ 2011 343 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010128


4329 Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers J Obstet Gynaecol 2011 31(6) 465-72 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839


4330 Polifka JE Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists? A critical review of the evidence Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2012 94(8) 576-98 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807387


4331 Bateman BT, Patorno E, Desai RJ et al Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and the Risk of Congenital Malformations Obstet Gynecol 2017 129(1) 174-84 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926639

 
 

Revisionsdato

2019-05-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...