Opdivo

L01XC17
 
 

Rekombinant antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Fremskreden (inoperabel eller metastatisk) melanom som monoterapi eller i kombination med ipilimumab.
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk planocellulært ikke-småcellet lungecancer efter tidligere kemoterapi.
 • Fremskredent renalcellekarcinom efter tidligere kemoterapi.
 • Recidiverende eller refraktært klassisk Hodgkins lymfom efter autolog stamcelletransplantation og behandling med brentuximab vedotin.
 • Recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-hals-cancer under eller efter platinbaseret kemoterapi.
 • Lokalt fremskredent inoperabelt eller metastatisk urothelkarcinom efter tidligere platinbaseret kemoterapi.

Nivolumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg nivolumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Monoterapi. 240 mg hver 2. uge som i.v. infusion over 30 minutter.
  • For melanom eller renalcellekarcinom alternativt 480 mg over 60 minutter hver. 4. uge).
  • Adjuverende behandling af melanom. 3 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 60 minutter hver 2. uge i højst 12 måneder.
 • Kombination med ipilimumab. Melanom. Initialt 1 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 60 minutter hver 3. uge. De første 4 doser gives i kombination med ipilimumab 3 mg/kg legemsvægt over 90 minutter, herefter fortsættes med nivolumab som monoterapi 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge.

Bemærk

 • Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller evt. seponering af behandlingen. Dosisreduktion frarådes. Se produktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion (forhøjet total-bilirubin > 1,5 x ULN ved behandlingsstart) pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af systemiske glukokortikoider bør undgås, inden behandling med nivolumab indledes.
 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandling med nivolumab og kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Diarré, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Kvalme.
Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Elektrolytforstyrrelser, Hyperglykæmi.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Infusionsrelaterede reaktioner, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Vægttab.
Abdominalsmerter, Colitis, Forhøjet bilirubin, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Pneumonitis, Ødemer.
Hypoglykæmi, Hypotyroidisme.
Artralgi, Muskuloskeletale smerter.
Hovedpine, Perifer neuropati, Svimmelhed.
Alopeci, Erytem, Pigmentforandringer i huden, Tør hud.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Lungeinfiltrater, Pericarditis, Perikardiel ekssudation, Pleuraekssudat, Pneumoni.
Eosinofili, Lymfadenopati.
Acidose, Binyrebarkinsufficiens, Dehydrering, Diabetes mellitus, Hypopituitarisme, Ketoacidose, Thyroideapåvirkning.
Myasteni, Neuropati.
Erythema multiforme, Psoriasis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Interstitiel nefritis, Nyresvigt.
Sløret syn, Uveitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-duodenale ulcera, Kolestase.
Arytmier, Atrieflimren, Myocarditis, Vasculitis.
Myopati, Myositis, Rhabdomyolyse.
Demyelisering, Encefalitis, Guillain-Barrés syndrom.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Tumorlysesyndrom.

Afstødning af transplanterede solide organer er set. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4270, 2790, 4267, 691, 4264, 2955, 692, 4388, 4268, 2789, 2954, 4269

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

PD-1 er en receptor, som eksprimeres af aktiverede T-lymfocytter og som ved binding til dets ligander PD-L1 og PD-L2 hæmmer T-lymfocytaktiviteten. Ved at blokere PD-1’s binding til ligand vil nivolumab således hindre den hæmmende virkning og dermed forstærke T-lymfocytaktiviteten mod tumor. 

Farmakokinetik

 • Nivolumabs metaboliseringsvej er ikke fuldt belyst.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 25 dage (ved steady state).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH 6,0. 

 

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske

Den beregnede mængde infusionskoncentrat kan enten gives ufortyndet eller fortyndes til en slutkoncentration på 1-10 mg/ml med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

 

Infusionsteknik
Nivolumab skal infunderes via et "in-line" filter med porestørrelse 0,2-1,2 mikrometer. 

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Infusionsvæsken (ufortyndet eller fortyndet) kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8ºC) eller i højst 4 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml 579240
1 stk.
13.395,35
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/4 ml 539385
1 stk.
5.402,35
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 240 mg / 24 ml 479954
1 stk.
32.125,30

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...