Clarithromycin "Alternova"

J01FA09
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clarithromycinfølsomme bakterier, fx:
  • øvre- og nedre luftvejsinfektioner
  • hud- og bindevævsinfektioner
  • infektioner med Chlamydia spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg clarithromycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 500 mg som i.v. infusion 2 gange dgl. i højst 5 døgn. Herefter overgås til oral behandling. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingens varighed bør ikke overskride 14 dage.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosis nedsættes til 50% af normaldosis.  

  Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. 

  Mulige alternativer, se Makrolider. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes.
 • Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. Mulige alternativer, se Makrolider.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Forlænget QT-interval
 • Hypokaliæmi
 • Samtidig behandling med:
  • atorvastatin
  • cabergolin
  • colchicin
  • domperidon
  • pimozid
  • quetiapin
  • sekalealkaloider
  • simvastatin
  • sirolimus
  • tacrolimus
  • ticagrelor.
 • Ventrikulær kardiel arytmi, da clarithromycin kan øge risikoen for denne type arytmi.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjerteinsufficiens, koronarsklerose eller kardielle ledningsforstyrrelser
 • Elektrolytforstyrrelser.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Vasodilatation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytose.
Atrieflimren, Hjertestop, Ventrikulær ekstrasystoli.
Høretab, Tinnitus.
Stomatitis.
Svimmelhed.
Hepatitis, Kolestase.
Hypersensitivitet.
Candidiasis, Infektioner.
Forlænget QT-interval.
Muskelkramper.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Tremor.
Angst, Nervøsitet, Somnolens.
Vaginitis.
Astma.
Cellulitis, Dermatitis, Eksem.
Lungeemboli.
Ikke kendt Agranulocytose, Blødning, Trombocytopeni.
Torsades de pointes-takykardi, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Synsforstyrrelser.
Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Forhøjet INR, Forlænget prothrombintid.
Kramper, Myopati, Rhabdomyolyse.
Paræstesier.
Depersonalisering, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Mani, Psykose.
Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erysipelas.

Interaktioner

 • Clarithromycin er en potent hæmmer af CYP3A4 og øger derfor plasmakoncentrationen af en række lægemidler, fx loratadin. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Clarithromycin øger virkningen af domperidon og pimozid med risiko for forlængelse af QT og hjertearytmier, herunder torsades de pointes. Kombination med domperidon eller pimozid er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Rhabdomyolyse og myopati samt og andre bivirkninger er beskrevet efter indgift af clarithromycin og simvastatin eller atorvastatin. Kombination er kontraindiceret.
 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af clarithromycin. Kombination er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge plasmakoncentrationen af cabergolin. Kombination er kontraindiceret.
 • Colchicin er substrat for både CYP3A og Pgp. Ved samtidig administration af clarithromycin og colchicin kan clarithromycins hæmning af Pgp og/eller CYP3A føre til øget eksponering af colchicin. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af ticagrelor forventes at øge den samlede eksponering for ticagrelor i væsentlig og dermed medføre øget risiko for blødninger. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Clarithromycin øger plasmakoncentrationen af sirolimus og tacrolimus samt påvirker nyrefunktionen, også ved dosisreduktion. Kombination bør undgås.
 • Forsigtighed ved kombination med verapamil pga. øget risiko for hjertebivirkninger.
 • Clarithromycin forlænger plasmahalveringstiden for methylprednisolon med 125% samt reducerer clearance med 65%.
 • Clarithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Clarithromycin hæmmer omsætningen af række lægemidler, fx ciclosporin, fluconazol, itraconazol, midazolam, theophyllin, triazolam og warfarin, hvilket kan give anledning til forhøjede plasmakoncentrationer af disse lægemidler; men hæmningen er ikke så udtalt som ved erythromycin.
 • Protrombintiden bør kontrolleres ved samtidig behandling med warfarin.
 • Ved samtidig behandling med clopidogrel bør dosis af clopidogrel øges pga. hæmmet aktivering af clopidogrel.
 • Ved samtidig brug af dabigatran eller rivaroxaban er der risiko for blødninger, især ved let til moderat nedsat nyrefunktion.
 • Zidovudin og clarithromycin bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval pga. CYP3A4-hæmning.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin er der øget risiko for neutropeni.
 • Clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger plasmakoncentrationen af digoxin.
 • Clarithromycin forstærker virkningen af fentanyl pga. CYP3A4-hæmning.
 • Carbamazepins omsætning hæmmes, hvilket øger plasmakoncentrationen af carbamazepin samt nedsætter koncentrationen af epoxymetabolitten. Den kliniske betydning heraf er uafklaret.
 • Samtidig behandling med fluoxetin kan medføre psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. To studier har vist en øget risiko for spontan abort efter eksponering i 1. trimester. Et nyt stort dansk populationsstudie fandt en frekvens på 10% blandt 1. trimester-eksponerede mod 8,3% blandt ikke-eksponerede. 

Referencer: 3711, 3727, 3728, 3729

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus.
  • Virker på gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • På enkelte små gramnegative stave:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter spp.
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi.
  • Virker desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Chlamydia psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydia pneumoniae.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren til den aktive metabolit, 14-hydroxyclarithromycin.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer (clarithromycin) og ca. 7 timer (aktive metabolit).
 • 20-30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Hydroxyclarithromycin metaboliseres yderligere og udskilles med galden.
 • Clearance for clarithromycin nedsættes med stigende doser, formentlig som følge af mætningskinetik.
 • Oral administration. Absorberes hurtigt. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer (tabletter og oral suspension).
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet i et hætteglas opløses i 10 ml sterilt vand.
 • Opløsningen overføres til 250 ml isotonisk glucose-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 48 timer ved 5°C og højst 6 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 500 mg 071095
1 stk.
104,25 208,50

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3729. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and risk of spontaneous abortion. CMAJ. 2017; 189(17), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28461374 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3728. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E et al. Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study. PLoS One. 2013; 8(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301061 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3727. Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012; 35(7):589-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702640 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

23.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...