Moxifloxacin "Fresenius Kabi"

J01MA14
 
 

Antibiotikum, fluorsubstitueret quinolon

Anvendelsesområder

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1,6 mg moxifloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne. 400 mg 1 gang dgl. som i.v. infusion over ca. 60 min.
 • Behandlingens varighed bør ikke overstige 14 dage.


Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner 

 • Voksne. 400 mg 1 gang dgl. i.v. i op til 6 dage efterfulgt af 400 mg 1 gang dgl. oralt i alt i 13 dage.

Kontraindikationer

 • Ved behandling af forsøgsdyr med moxifloxacin er der set beskadigelse af ledbrusken. Moxifloxacin bør derfor indtil videre ikke anvendes til behandling af børn og unge i voksealderen.
 • Kendt forlænget QT-interval eller samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet.
 • Klinisk betydende bradykardi, svær hjerteinsufficiens eller hypokaliæmi.
 • Patienter med stærkt nedsat leverfunktion og patienter, hvor levertransaminase-værdien er forhøjet mere end fem gange.

Forsigtighedsregler

 • Bør gives med stor forsigtighed til patienter med epilepsi eller anden særlig risiko for kramper, idet midlet nedsætter krampetærsklen.
 • Pga. risiko for fotosensibilisering bør patienter i behandling med moxifloxacin undgå udsættelse for stærkt sollys og UV-lys.
 • Patienter skal informeres om at kontakte egen læge, hvis de får symptomer på neuropati. Ved disse symptomer bør moxifloxacin seponeres for at hindre udvikling af en irreversibel tilstand.
 • Omhyggelig monitorering af diabetespatienters blodglucose anbefales pga. risiko for dysglykæmi ved behandling med moxifloxacin. Særligt hos ældre diabetespatienter med samtidig behandling med et oralt hypoglykæmisk lægemiddel (fx sulfonylurinstof) eller med insulin.
 • Patienter bør informeres om straks at kontakte en læge, hvis de oplever pludselige mave,- bryst- eller rygsmerter.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Opkastning.
Forlænget QT-interval*.
Hovedpine, Svimmelhed.
Superinfektion.
Vaginal candidiasis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Leverpåvirkning.
Angina pectoris, Atrieflimren, Dyspnø.
Anæmi, Eosinofili, Forlænget prothrombintid, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Dehydrering, Hyperlipidæmi.
Artralgi.
Angst, Dysæstesi, Hyperaktivitet, Konfusion, Paræstesier, Tremor.
Allergiske reaktioner.
Synsforstyrrelser**.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pseudomembranøs colitis, Stomatitis.
Hypertension, Hypotension, Takyarytmier, Ventrikulære arytmier, Ødemer.
Forhøjet serum-urat, Hyperglykæmi.
Muskelsvaghed.
Depression, Dysartri, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Neuropati, Psykiske ændringer, Synkope.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Høretab, Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Fulminant hepatitis.
Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi, Vasculitis.
Agranulocytose, Forhøjet INR.
Hypoglykæmi.
Artritis, Forværret myasthenia gravis, Seneruptur.
Hyperæstesi, Personlighedsforstyrrelser, Psykose, Suicidaladfærd.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Synstab***, Uveitis  (og bilateral akut iristransillumering).

* QT-forlængelse set hos patienter med hypokaliæmi. 

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

*** Synstab er forbigående. 

 

Livsfarlige leverbivirkninger med tilfælde af dødsfald er beskrevet efter oral anvendelse. 

Interaktioner

 • Jernpræparater, zinkpræparater samt antacida indeholdende aluminium, calcium eller magnesium nedsætter absorptionsfraktionen af moxifloxacin ved samtidig indgift. De bør derfor indtages ca. 6 timer før eller efter moxifloxacin.
 • Samtidig indgift af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, øger risikoen for alvorlige kardielle bivirkninger i form af hjertearytmi, se Antiarytmika.
 • Moxifloxacin øger effekten af warfarin (øger INR).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: I et mindre studie fandtes misdannelser blandt 6/93 eksponerede børn, hvilket er noget mere end forventet, men observationen kan også være et tilfældigt fund. 

Referencer: 3719

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer specifikt bakteriens DNA-gyrase og topoisomerase IV.
 • Hæmningen resulterer i bakteriedrab.
 • Den tilsvarende humane topoisomerase er så forskellig fra gyrasen, at moxifloxacin ikke har nogen virkning på de menneskelige cellers DNA.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Moxifloxacin er relativt bredspektret.
  • Det er virksomt over for både grampositive, gramnegative og anaerobe bakterier.
  • Følsomme bakterier har MIC ≤ 0,5 mikrogram/ml
  • Resistente bakterier har MIC > 1 mikrogram/ml.
  • MIC for Staphylococcus aureus er < 0,1 mikrogram/ml
  • Streptococcus pyogenes (gruppe A-streptokokker) 0,24 mikrogram/ml
  • Streptococcus pneumoniae < 0,3 mikrogram/ml, inkl. de penicillin- og makrolidresistente stammer.
  • Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er tillige ofte moxifloxacinresistente.
  • MIC over for enterokokker er 1-4 mikrogram/ml, og disse er derfor relativt resistente.
  • De fleste Enterobacteriaceae er følsomme.
  • Pseudomonas spp. og Stenotrophomonas (Xanthomonas) maltophilia er resistente.
  • Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis er følsomme med MIC på < 0,125 mikrogram/ml uanset evt. β-lactamaseproduktion.
  • MIC over for Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae og Legionella spp. er ≤ 1 mikrogram/ml, og de er dermed følsomme.
  • Flere anaerobe bakterier er følsomme for moxifloxacin:
   • Clostridium spp.
   • Fusobacterium spp.
   • Prevotella spp.
   • Peptostreptokokker.
  • Clostridium difficile og Bacteroides fragilis er intermediært følsomme til resistente med MIC på ca. 2 mikrogram/ml.
  • Moxifloxacin er aktivt over for Mycobacterium tuberculosis med MIC på 0,5 mikrogram/ml.
  • Grænsen for fuldt følsomme bakterier er ≤ 1 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ved steady state ca. 2 l/kg.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 90%. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

5,0-6,0. 

 

Holdbarhed  

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Infusionsvæsken er kemisk stabil i højst 24 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 1,6 mg/ml 130522
10 x 250 ml
1.790,20 179,02

Referencer

3719 Padberg S, Wacker E, Meister R et al Observational cohort study of pregnancy outcome after first-trimester exposure to fluoroquinolones Antimicrob Agents Chemother 2014 58(8) 4392-8 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24841264

 
 

Revisionsdato

2019-01-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...