Zydelig

L01XX47
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  • med mindst én tidligere behandling
  • som førstevalgsbehandling til patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation, når anden behandling ikke er egnet.
  • Anvendes i kombination med rituximab.
 • Follikulært lymfom
  • som er refraktært til to tidligere behandlingsvalg.
  • Anvendes som monoterapi.

Idelalisib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 150 mg idelalisib. 

Doseringsforslag

Voksne. 150 mg 2 gange dgl. 

  

Bemærk

 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer efter det planlagte tidspunkt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Tabletterne skal synkes hele, må ikke tygges eller knuses.
 • Pausering og dosismodifikation ved svær leverpåvirkning, neutropeni med neutrofiltal < 0,5 x 109/l, diarré/colitis, pneumonitis og udslæt, se produktresumé.

Forsigtighedsregler

 • Behandling bør ikke initieres hos patienter med evidens for systemisk infektion.
 • Alle patienter i behandling med idelalisib bør under hele behandlingen og i 2-6 måneder efter seponering behandles profylaktisk med antibiotika for at forebygge Pneumocystis jirovecii pneumoni (PJP) og overvåges for respiratoriske symptomer.
 • Der skal gennemføres regelmæssig undersøgelse for infektion med cytomegalovirus (CMV).
 • Ved mistanke om multifokal leukoencefalopati (PML) skal behandlingen seponeres, indtil PML er udelukket.
 • Alle patienter skal have deres blodtal monitoreret mindst hver 14. dag i de første 6 måneder af behandlingen og mindst 1 gang ugentligt ved neutrofiltal < 1,0 x 109/l.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Temperaturstigning.
Colitis, Diarré, Forhøjede levertransaminaser.
Neutropeni.
Hypertriglyceridæmi.
Hududslæt  (herunder bl.a. eksfoliativ dermatitis og makulopapuløst udslæt).
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Pneumonitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pneumoni.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Moderate eller potente CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen af idelalisib.
 • Idelalisibs primære metabolit er potent hæmmer af CYP3A4, og der er risiko for øget plasmakoncentration af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4270, 4264, 4269, 691, 4388, 2789, 2790, 4267, 4268, 2954, 692, 2955

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvendes sikker kontraception under behandlingen og i 1 måned efter behandlingens ophør. 

Bemærk: Idelalisib kan muligvis nedsætte virkningen af hormonel kontraception. 

Referencer: 3966, 1550

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer fosfatidylinositol-3-kinase p110δ (PI3Kδ), som er hyperaktiv ved B-celle-maligniteter. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter enkeltdosis efter 0,5-1,5 timer (fastende) og 2-4 timer (ikke-fastende).
 • Fordelingsvolumen 1,37 liter/kg.
 • Metaboliseres primært via aldehydoxidase, i mindre grad via CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 8 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 150 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 100 mg
Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 378432
60 stk.
41.268,10
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 197278
60 stk. (Orifarm)
41.293,45
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 544374
60 stk.
41.268,10

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
GSI, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6 x 9,7
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
GSI, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,8 x 10
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-09-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...