Neulactil®

N05AC01
 
 

1. generations middeldosis-antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Phenothiazinderivat. Se endvidere tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) periciazin. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 


Psykoser. 10-100 mg dgl. fordelt på flere doser.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Patienten bør følges nøje. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Prostatahypertrofi
  • Fæokromocytom
  • Hypotyreose
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Stærkt nedsat nyrefunktion
  • Myasthenia gravis.
 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og der bør tages ekg løbende under behandlingen.
 • Hyperglykæmi er set, og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Kan provokere udvikling af snævervinklet glaukom, hvorfor der bør udspørges om symptomer på glaukom før behandling påbegyndes.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Risiko for antikolinerg belastning 

Periciazin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018. 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Ventrikelflimren, Ventrikulære arytmier.
Ikke kendt Agranulocytose.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Priapisme.
Angst, Apati, Humørforstyrrelser.
Ekstrapyramidale gener  (fx dystoni, parkinsonisme), Nedsat krampetærskel.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet.
Forlænget QT-interval*.
Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi.
Hyperglykæmi, Nedsat glucosetolerans.
Kolestase, Leverpåvirkning.
Ortostatisk hypotension, Tromboemboli.
Pludselig og uforklarlig død.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 

 • Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Periciazin hæmmer CYP2D6 og kan hæmme metaboliseringen af bl.a. tricyckliske antidepressiva. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Ved kombination med dopaminagonister (bromocriptin) er der set fald i prolaktinniveauet.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 50 1. trimester-eksponerede levende fødte børn hvilket ikke tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3836

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Periciazin er et 1. generations middeldosis antipsykotikum med nogen sedativ og autonom effekt og risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Plasmahalveringstiden kendes ikke.
 • Udskilles gennem nyre og lever.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Opbevares beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 164441
100 stk. (blister)
236,55 11,83

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
NEULACTIL 10
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 1. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...