Aubagio

L04AA31
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel med antiinflammatoriske egenskaber til behandling af attakvis (recidiverende-remitterende) multipel sklerose (RRMS). 

Anvendelsesområder

 • Behandling af patienter, som har oplevet den første demyeliniserende episode med aktiv inflammation (CIS), hvis alternative diagnoser er udelukkede, og hvis patienterne bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS.
 • Behandling af patienter med aktiv attakvis multipel sklerose (MS), dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 14 mg teriflunomid. 

Doseringsforslag

Voksne. 14 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af patienter < 18 år og > 65 år.
 • Tabletterne skal synkes hele.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes vedr. patienter i dialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorligt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).
 • Immundefekt fx HIV-infektion.
 • Patienter med alvorligt nedsat knoglemarvsfunktion eller signifikant anæmi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni.
 • Svær, aktiv infektion.
 • Svær hypoproteinæmi, fx ved nefrotisk syndrom.

Forsigtighedsregler

Før behandling 

Før behandlingen med teriflunomid startes, skal følgende vurderes: 

 • Blodtryk
 • Alanin-aminotransferase (ALAT)
 • Komplet blodtælling inkl. differentialtælling og trombocyttal.

 

Under behandling 

Under behandlingen med teriflunomid skal følgende kontrolleres med regelmæssige mellemrum: 

 • Blodtryk
 • Alanin-aminotransferase (ALAT) skal undersøges hver 14. dag i de første 6 måneder efter behandlingsstart og derefter hver 8. uge eller efter behov (fx ved symptomer som uforklarlig kvalme, opkastning, abdominalsmerter, træthed, anoreksi, gulsot og/eller mørkfarvet urin). Ved ALAT (SGPT)- stigninger > 2-3 gange den øvre normalgrænse skal monitorering foretages ugentligt.
 • Komplet blodtælling skal udføres på grundlag af tegn og symptomer (fx infektioner) under behandlingen.
 • Teratogenicitet. Efter behandling skal sikker kontraception anvendes indtil plasmakoncentrationen < 0.02 mg/l, hvilket sædvanligvis tager ca. 9 måneder, men kan tage op mod to år. Teriflunamid kan imidlertid elimineres ved behandling med cholestyramin eller aktivt kul i 11 dage.

 

Interstitiel lungesygdom (ILD) har været rapporteret efter markedsføring. ILD kan forekomme akut og være dødelig. Ny indtræden eller forværring af lungerelaterede symptomer som fx persisterende hoste og dyspnø kan være en grund til at seponere behandlingen og påbegynde accelereret elimination. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme.
Hovedpine.
Alopeci.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Smerter  (inkl. øgede posttraumatiske smerter efter fald el. lign.), Vægttab.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer  (bl.a. GGT), Gastroenteritis, Opkastning, Tandsmerter.
Hypertension, Laryngitis, Palpitationer, Pharyngitis, Sinuitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Artralgi, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Ischias, Myalgi.
Angst, Karpaltunnelsyndrom, Paræstesier.
Acne, Herpes simplex, Hududslæt.
Allergiske reaktioner, Fodsvamp, Infektion i nedre luftveje, Infektion i øvre luftveje, Infektioner  (bl.a. i tænderne).
Cystitis, Hyppig vandladning, Menoragi, Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Hyperæstesi, Neuralgi, Perifer neuropati.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis, Stomatitis.
Interstitiel lungesygdom.
Alvorlige hudreaktioner, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Alvorlige infektioner  (herunder sepsis), Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.

Sundhedsstyrelsen har modtaget flere indberetninger om patienter, der fik opticus neuritis, iritis og iridocyclitis samt enkelte tilfælde af grand mal anfald som formodede bivirkninger til Aubagio®. Det er ikke kendte bivirkninger til lægemidlet, men det er beskrevet, at MS kan disponere for opticus neuritis og iridocyclitis, og at MS i sig selv kan disponere for epilepsi. 

Interaktioner

 • Rifampicin og andre kendte CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan øge metaboliseringen af teriflunomid. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Teriflunomid hæmmer CYP2C8, og derfor skal andre CYP2C8-substrater (fx repaglinid, paclitaxel og pioglitazon) anvendes med forsigtighed.
 • Teriflunomid kan øge plasmakoncentrationen af hormonale kontraceptiva med ethinylestradiol og levonorgestrel.
 • Teriflunomid er formentlig en svag CYP1A2-induktor, hvilket kan medføre nedsat virkning af lægemidler, der metaboliseres af disse enzymer (fx duloxetin, theophyllin og tizanidin).
 • Der er observeret et fald på 25% i INR-værdier, når teriflunomid administreres samtidigt med warfarin sammenlignet med warfarin alene. Derfor anbefales tæt opfølgning og monitorering af INR, når warfarin og teriflunomid administreres samtidigt.
 • Teriflunomid hæmmer organisk aniontransporter 3- (OAT3-) substrater. Derfor tilrådes forsigtighed, når teriflunomid administreres samtidig med fx benzylpenicillin, ciprofloxacin, furosemid, methotrexat og zidovudin.
 • Der er observeret stigning i middel-rosuvastatin Cmax og AUC (hhv. 2,65 og 2,51 gange) ved samtidig administration med teriflunomid. Derfor anbefales en dosisreduktion for rosuvastatin på 50% ved administration sammen med teriflunomid. For andre BCRP-substrater (fx methotrexat, topotecan, sulfasalazin, daunorubicin, doxorubicin) og OATP-familien, særligt HMG-CoA-reduktaseinhibitorer (fx simvastatin, atorvastatin, pravastatin, repaglinid og rifampicin) skal samtidig administration af teriflunomid også ske med forsigtighed. Patienterne skal overvåges tæt for tegn og symptomer på overdosering, og det skal overvejes at reducere dosis af disse lægemidler.
 • Interferens med fastsættelse af ioniserede calciumniveauer. I tilfælde af tvivlsomme målinger anbefales det at fastsætte den samlede koncentration af albuminkorrigeret S-calcium.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Dyrestudier viste et væsentligt teratogent potentiale ved doser svarende til human terapeutisk anvendelse.  

Ved graviditetsønske kan der gennemføres en accelereret elimination med cholestyramin eller aktivt kul. 

Referencer: 4514, 4515

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Sikker kontraception skal anvendes hos kvinder i den fertile alder. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På baggrund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Immunmodulerende middel med antiinflammatoriske egenskaber, som selektivt og reversibelt hæmmer det mitokondrielle enzym dihydroorotatdehydrogenase (DHO-DH), der kræves til de novo pyrimidinsyntesen. Som en konsekvens heraf hæmmer teriflunomid proliferationen af celler i deling, som er afhængige af de novo syntese af pyrimidin. Den præcise mekanisme, der ligger til grund for teriflunomids effekt på MS, er ikke til fulde klarlagt, men omfatter et reduceret antallet lymfocytter. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 dage.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet med galden.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 14 mg 061112
28 stk. (blister)
11.538,95 412,11
(BEGR) filmovertrukne tabletter 14 mg 142480
84 stk. (blister)
34.583,20 411,70

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  14 mg

Præg:
14,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 14 mg
 
 
 

Referencer

4514 Andersen JB, Moberg JY, Spelman T et al Pregnancy Outcomes in Men and Women Treated With Teriflunomide. A Population-Based Nationwide Danish Register Study Front Immunol 2018 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30532753


4515 Kieseier BC, Benamor M Pregnancy outcomes following maternal and paternal exposure to teriflunomide during treatment for relapsing-remitting multiple sclerosis Neurol Ther 2014 3(2) 133-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26000229

 
 

Revisionsdato

2019-08-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...