Stivarga

L01XE21
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Metastaserende colorektal cancer efter behandlingssvigt med fluoropyrimidin-baseret kemoterapi, anti-VEGF-behandling og anti-EGFR-behandling, eller hvor denne behandling ikke er egnet.
 • Inoperable eller metastaserende gastro-intestinale bindevævstumorer (GIST) efter behandlingssvigt eller intolerans over for tidligere behandling med imatinib og sunitinib.
 • Hepatocellulært karcinom efter tidligere behandling med sorafenib.

 

Regorafenib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg regorafenib. 

Doseringsforslag

Voksne. 160 mg 1 gang dgl. i 3 uger, efterfulgt af 1 uges pause. Denne 4-ugers behandlingscyklus gentages, så længe der er klinisk indikation herfor. 

  

Dosismodifikationer skal foretages i trin på 40 mg (én tablet). Den lavest anbefalede daglige dosis er 80 mg. Den maksimale daglige dosis er 160 mg. Dosisjustering foretages ud fra hudtoksicitet fordelt på 3 grader og levertoksicitet fordelt på 4 grader, se i øvrigt produktresumé. 

  

Bemærk: 

Dosis bør indtages på samme tidspunkt hver dag efter et let, fedtfattigt måltid. 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Kan påvirke leverens funktion. Transaminaser og bilirubin skal følges nøje, og afhængig af grad af påvirkning anbefales dosisjustering/ophør med regorafenib (se produktresumé).
 • Kan medføre palmar-plantar erytrodysæstesi. Afhængig af grad af toksicitet anbefales dosisjustering/ophør med regorafenib (se produktresumé).
 • Medfører øget risiko for blødning. Patienter med andre tilstande, der øger blødningsrisiko, herunder behandling med antikoagulantia, bør kontrolleres nøje. I tilfælde af svær blødning bør ophør med regorafenib overvejes.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter, Træthed, Vægttab.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Dysfoni, Hypertension.
Anæmi, Blødning, Trombocytopeni.
Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Forhøjet INR, Leukopeni.
Dehydrering, Forhøjet serum-urat, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Muskelkramper.
Hovedpine, Perifer neuropati, Tremor.
Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Tør hud.
Proteinuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fistler, Gastro-intestinal perforation, Hepatotoksicitet, Pancreatitis.
Hypertensiv krise, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Erythema multiforme.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Hudcancer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir og grapefrugtjuice kan øge AUC for regorafenib. Samtidig administration bør undgås.
 • Potente CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon nedsætter AUC for regorafenib. Samtidig administration bør undgås. Se endvidere Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • In vitro-data indikerer, at regorafenib og dets metabolitter hæmmer glucuronidering medieret af UGT1A1/A9, hvorfor samtidig administration af regorafenib kan øge systemisk eksponering af UGT1A1/A9-substrater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4267, 4264, 4269, 691, 2790, 4388, 4270, 2955, 2954, 2789, 4268, 692

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer flere proteinkinaser inkl. kinaser, der har betydning for tumors angiogenese (VEGFR1, -2, -3, TIE2), stromale mikromiljø (PDGFR, FGFR) og onkogenese (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Absorptionen øges efter indtagelse af et fedtfattigt måltid.
 • Metaboliseres i leveren overvejende via CYP3A4 samt ved glucuronidering medieret af UGT1A9 til farmakologisk aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 20-30 timer (regorafenib og en af de aktive metabolitter) og 40-100 timer (anden aktiv metabolit).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 034688
84 stk. (Orifarm)
31.740,80
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 458149
84 stk.
30.180,55

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
BAYER, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 16
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...