Clarithromycin "Teva"

J01FA09
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clarithromycinfølsomme bakterier, fx:
  • øvre- og nedre luftvejsinfektioner
  • hud- og bindevævsinfektioner
  • infektioner med Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.
 • Eradikationsbehandling af Helicobacter pylori.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg eller 500 mg clarithromycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 500 mg 2 gange i døgnet.
 • Alvorlige infektioner
  • Dosis kan dosis fordobles.

Helicobacter pylori 

Bemærk: 

 • Behandlingens varighed bør ikke overskride 14 dage.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes.  

  Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. Mulige alternativer, se Makrolider

  Ved GFR < 30 ml/min nedsættes dosis til 50% af normaldosis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes.
 • Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. Mulige alternativer, se Makrolider.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Forlænget QT-interval
 • Hypokaliæmi
 • Samtidig behandling med:
  • atorvastatin
  • cabergolin
  • colchicin
  • domperidon
  • lovastatin
  • pimozid
  • quetiapin
  • sekalealkaloider
  • simvastatin
  • sirolimus
  • tacrolimus
  • ticagrelor.
 • Ventrikulær kardiel arytmi, da clarithromycin kan øge risikoen for denne type arytmi.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjerteinsufficiens, koronarsklerose eller kardielle ledningsforstyrrelser
 • Elektrolytforstyrrelser.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Glossitis, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Vasodilatation, Ændret lugtesans.
Hovedpine, Søvnløshed.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Kolestase.
Astma, Atrieflimren, Forlænget QT-interval, Hjertestop, Lungeemboli, Ventrikulær ekstrasystoli.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytose.
Artralgi.
Angst, Bevidsthedstab, Dyskinesier, Nervøsitet, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Cellulitis, Dermatitis, Eksem.
Anafylaktisk reaktion, Candidiasis, Hypersensitivitet, Infektioner.
Vaginitis.
Høretab, Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Pancreatitis.
Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke kendt Leverinsufficiens, Pseudomembranøs colitis.
Torsades de pointes-takykardi, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Blødning, Forhøjet INR, Forlænget prothrombintid.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Depersonalisering, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Kramper, Mani, Paræstesier, Psykose.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erysipelas, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Akut glaukom.

Interaktioner

 • Clarithromycin er en potent hæmmer af CYP3A4 og øger derfor plasmakoncentrationen af en række lægemidler, fx loratadin. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Clarithromycin øger virkningen af domperidon og pimozid med risiko for forlængelse af QT og hjertearytmier, herunder torsades de pointes. Kombination med domperidon eller pimozid er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Rhabdomyolyse og myopati samt og andre bivirkninger er beskrevet efter indgift af clarithromycin og simvastatin, lovastatin eller atorvastatin. Kombination er kontraindiceret.
 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af clarithromycin. Kombination er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge plasmakoncentrationen af cabergolin. Kombination er kontraindiceret.
 • Colchicin er substrat for både CYP3A og Pgp. Ved samtidig administration af clarithromycin og colchicin kan clarithromycins hæmning af Pgp og/eller CYP3A føre til øget eksponering af colchicin. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af ticagrelor forventes at øge den samlede eksponering for ticagrelor i væsentlig og dermed medføre øget risiko for blødninger. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Clarithromycin øger plasmakoncentrationen af sirolimus og tacrolimus samt påvirker nyrefunktionen, også ved dosisreduktion. Kombination bør undgås.
 • Forsigtighed ved kombination med verapamil pga. øget risiko for hjertebivirkninger.
 • Clarithromycin forlænger plasmahalveringstiden for methylprednisolon med 125% samt reducerer clearance med 65%.
 • Clarithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Clarithromycin hæmmer omsætningen af række lægemidler, fx ciclosporin, fluconazol, itraconazol, midazolam, theophyllin, triazolam og warfarin, hvilket kan give anledning til forhøjede plasmakoncentrationer af disse lægemidler; men hæmningen er ikke så udtalt som ved erythromycin.
 • Protrombintiden bør kontrolleres ved samtidig behandling med warfarin.
 • Ved samtidig behandling med clopidogrel bør dosis af clopidogrel øges pga. hæmmet aktivering af clopidogrel.
 • Ved samtidig brug af dabigatran eller rivaroxaban er der risiko for blødninger, især ved let til moderat nedsat nyrefunktion.
 • Zidovudin og clarithromycin bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval pga. CYP3A4-hæmning.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin er der øget risiko for neutropeni.
 • Clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger plasmakoncentrationen af digoxin.
 • Clarithromycin forstærker virkningen af fentanyl pga. CYP3A4-hæmning.
 • Carbamazepins omsætning hæmmes, hvilket øger plasmakoncentrationen af carbamazepin samt nedsætter koncentrationen af epoxymetabolitten. Den kliniske betydning heraf er uafklaret.
 • Samtidig behandling med fluoxetin kan medføre psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. To studier har vist en øget risiko for spontan abort efter eksponering i 1. trimester. Et nyt stort dansk populationsstudie fandt en frekvens på 10% blandt 1. trimester-eksponerede mod 8,3% blandt ikke-eksponerede. Se endvidere Aminoglykosider til systemisk brug

Referencer: 3727, 3729, 3728, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus.
  • Virker på gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • På enkelte små gramnegative stave:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter jejuni
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi.
  • Virker desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Chlamydophila psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydophila pneumoniae.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren til den aktive metabolit, 14-hydroxyclarithromycin.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer (clarithromycin) og ca. 7 timer (aktive metabolit).
 • 20-30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Hydroxyclarithromycin metaboliseres yderligere og udskilles med galden.
 • Clearance for clarithromycin nedsættes med stigende doser, formentlig som følge af mætningskinetik.
 • Oral administration. Absorberes hurtigt. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer (tabletter og oral suspension).
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentrationefter ca. 6 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 595057
14 stk. (blister)
43,80 6,26
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 153836
14 stk. (blister)
61,45 4,39
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 045703
21 stk. (blister)
60,10 2,86

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Clarithromycin "Aurobindo" Orion Pharma, Clarithromycin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Clarithromycin "PCD" STADA Nordic, Clarithromycin, filmovertrukne tabletter 250 mg
 
filmovertrukne tabletter 500 mg
Clarithromycin "Aurobindo" Orion Pharma, Clarithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Clarithromycin "Hexal" HEXAL, Clarithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Clarithromycin "PCD" STADA Nordic, Clarithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Klacid Mylan, Clarithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
93, 7157
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,4 x 17,2
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
93, 7158
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 10,6 x 21,6
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3727 Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study Drug Saf 2012 35(7) 589-98 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702640


3728 Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E et al Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study PLoS One 2013 8(1) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301061


3729 Muanda FT, Sheehy O, Bérard A Use of antibiotics during pregnancy and risk of spontaneous abortion CMAJ 2017 189(17) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28461374

 
 

Revisionsdato

2019-09-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...