Deprakine®

Deprakine Retard
N03AG01
 
 

Anvendelsesområder

 • Generaliseret epilepsi som fx børneabsenceepilepsi, juvenil myoklon epilepsi, evt. med generaliserede krampeanfald og atone anfald, feberkramper og fotosensitiv epilepsi. Kan også have effekt ved fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske anfald (bl.a. myoklon-astatisk epilepsi). Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Intravenøs indgift anvendes ved status epilepticus, eller hvor oral indgift er umulig. Se endvidere Akutte anfald og status epilepticus.
 • Manisk episode ved bipolar lidelse.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 300 mg eller 500 mg valproat (som natriumsalt).
Deprakine® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg eller 500 mg valproat (dels som valproat (som natriumsalt), dels som valproinsyre). 

Doseringsforslag

Epilepsi 

 • Voksne. Initialt 600 mg dgl. som enkeltdosis. Dosis øges til vedligeholdelsesdosis 600-1.200 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Vedligeholdelsesdosis 20-30 mg/kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 2 doser.

 

Mani 

 • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis initialt 750 mg dgl. eller 20 mg/kg legemsvægt dgl. Dosis justeres herefter til laveste effektive dosis. Plasmaniveau bør være 350-700 mikromol/l.
  Nøje monitorering af patienten ved doser over 45 mg/kg legemsvægt dgl

 

Bemærk: 

 • Enterotabletter og depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Bør indtages umiddelbart efter et måltid.
  • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.

Kontraindikationer

 • Leverlidelse, også nedsat leverfunktion hos nære slægtninge efter valproat- eller anden medikamentel behandling
 • Trombocytopeni
 • Hæmoragisk diatese
 • Porfyri
 • Defekter i urinstofcyklus
 • Samtidig behandling med carbapenemer.

Forsigtighedsregler

 • Før behandling med valproat påbegyndes, undersøges
  • hæmoglobin
  • leukocytter
  • trombocytter
  • serum-ASAT eller -ALAT
  • serum-basisk fosfatase
  • serum-bilirubin
  • plasma-koagulationsfaktorer
  • plasma-amylase
  • serum-kreatinin.


Analyserne gentages med passende mellemrum det første ½ år, fx efter 1, 3 og 6 måneder.  

 • Der skal være skærpet opmærksomhed på anvendelsen af valproat, hvis det bruges til behandling af et barn/en voksen, der debuterer med et epileptisk status som allerførste symptom.
 • Det er vigtigt at instruere patient eller pårørende om initialsymptomerne ved toksisk hepatitis, som omfatter sløvhed, kvalme, opkastninger, diarré, abdominalsmerter eller evt. gulsot samt ophør af den kliniske effekt. Man bør i så fald straks henvende sig til den behandlende læge.
 • Valproat kan medføre fald i serum-carnitin, hvilket kan være alvorligt hos personer med visse genetiske metabolismeanomalier, som ses hyppigt hos færinger.
 • Forsigtighed ved tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika, idet krydsreaktioner er beskrevet.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Tremor.
Almindelige (1-10%) Nedsat eller øget appetit, Vægtændring.
Diarré, Dyspepsi, Hepatotoksicitet, Opkastning.
Anæmi, Hæmoragi, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni.
Hyponatriæmi.
Aggressivitet, Agitation, Bevidsthedstab, Døsighed, Ekstrapyramidale gener, Hallucinationer, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Kramper, Somnolens, Svimmelhed.
Allergiske hudreaktioner, Alopeci, Negleforandringer.
Dysmenoré, Inkontinens.
Høretab, Nystagmus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotermi**.
Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Perifere ødemer, Pleuraekssudat, Vasculitis.
Pancytopeni.
Schwartz-Bartters syndrom.
Fraktur*, Osteoporose*.
Ataksi, Encefalopati, Hyperaktivitet, Koma, Letargi, Parkinsonisme, Paræstesier.
Angioødem.
Amenoré, Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Erytrocytaplasi, Myelodysplastisk syndrom.
Hypotyroidisme, Porfyri.
Rhabdomyolyse.
Kognitiv dysfunktion.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Kutan vasculitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Fanconis syndrom, Infertilitet  (mandlig), Interstitiel nefritis, Ovariecyster.
Dobbeltsyn.
Meget sjældne (< 0,01%) Gingival hyperplasi, Stomatitis.
Tinnitus.

* Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. 

** Ved kombinationsbehandling med topiramat og valproat er set hypotermi med kernetemperatur < 35°C. 

Interaktioner

 • Valproat hæmmer eliminationen af phenobarbital, primidon og lamotrigin formentlig ved enzymhæmning, hvorved plasmakoncentrationen af phenobarbital eller lamotrigin stiger, og den sedative virkning af phenobarbital og effekten af lamotrigin øges.
 • Valproat nedsætter omsætningen af ethosuximid, hvorved effekten og risikoen for bivirkninger øges.
 • Valproat kan øge plasmakoncentrationen af rufinamid, og dosis af rufinamid bør derfor reduceres ved legemsvægt < 30 kg.
 • Valproat kan nedsætte koncentrationen af olanzapin.
 • Phenobarbital, primidon og rifampicin øger eliminationen af valproat.
 • Doxorubicin nedsætter absorptionsfraktionen og dermed plasmakoncentrationen af valproat.
 • Carbapenemer kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100% i løbet af ca. 2 dage, og kombinationen bør derfor undgås.
 • Østrogener kan øge clearance af valproat ved induktion af UDP-glucuronosyltransferaser (UGT). Monitorering af P-valproat ved initiering eller ophør med østrogenholdige midler, herunder hormonel antikonception, bør overvejes.
 • Samtidig behandling med cisplatin øger risikoen for knoglemarvsdepression. Kombinationen bør undgås.
 • Phenytoin og valproat konkurrerer om samme bindingssted på plasma-albumin. På grund af valproats højere affinitet fortrænges phenytoin delvis. Dette medfører en øget fri fraktion af phenytoin, som sekundært kan bevirke en øget metabolisering med deraf følgende lavere totalkoncentration. På trods af den lavere totalkoncentration reduceres den kliniske virkning næppe, fordi den frie fraktion til gengæld forøges. Phenytoindosis skal derfor ikke øges. I nogle tilfælde har man iagttaget en hæmning af phenytoins metabolisme med intoksikation til følge. I praksis er resultaterne mindre klare. Da måling af plasmakoncentrationer i dette tilfælde ikke kan afklare problemet på grund af uforudsigeligheden af den frie fraktion, bør de 2 stoffer kun med forsigtighed bruges sammen.

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

Valproatbehandling under graviditet bør i videst muligt omfang undgås og være reserveret til tilstande, hvor anden behandling er utilstrækkelig og kun i samarbejde med en speciallæge i psykiatri eller neurologi. Ved anvendelse bør der gives folsyre 5 mg dgl. i 1. trimester. EMA’s bivirkningskomité, PRAC, fraråder anvendelsen af valproat til kvinder i den fødedygtige alder på nedenstående baggrund: 

Der er data for ca. 2.400 1. trimester-eksponerede med en hyppighed af medfødte misdannelser på 8-10%. Der synes at være en ret klar dosisafhængighed, idet risikoen stiger betydeligt ved doser over 1.000 mg dgl. Valproat er forbundet med risiko for medfødte neuralrørsdefekter på ca. 1,5%. Det føtale valproatsyndrom er et fænotypisk syndrom, som er karakteriseret af forskellige kombinationer af neuralrørsdefekter, kraniofaciale, kardielle og urogenitale misdannelser samt ekstremitetsmisdannelser. 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 4142, 4138, 3835, 4141, 3711, 4221

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Forgiftning

Farmakodynamik

Virkemåden er ikke endeligt afklaret, men hænger muligvis sammen med øget mængde GABA i hjernen og hæmning af natriumkanaler. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 9-16 timer, hos børn dog ofte kortere.
 • Metaboliseres til over 20 forskellige metabolitter, hvoraf nogle anses for at være hepatotoksiske.
 • < 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.
 • Depottabletterne (monodepot) og depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over flere timer. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (oral opløsning), 3-5 timer (enterotabletter og depotkapsler) og 5-10 timer (depottabletter og depotgranulat).
 • Rektal administration. Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterotabletter 300 mg 105130
100 stk.
172,05 8,60
(B) enterotabletter 500 mg 105205
100 stk.
146,65 4,40
(B) depottabletter 300 mg 118331
100 stk. (blister)
119,60 5,98
(B) depottabletter 500 mg 118281
100 stk. (blister)
201,05 6,03

Substitution

enterotabletter 300 mg
Delepsine Orion Pharma, Valproat, enterotabletter 300 mg
 
enterotabletter 500 mg
Delepsine Orion Pharma, Valproat, enterotabletter 500 mg
 
depottabletter 300 mg
Delepsine Retard Orion Pharma, Valproat, depottabletter 300 mg
 
depottabletter 500 mg
Delepsine Retard Orion Pharma, Valproat, depottabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12 x 12
enterotabletter 300 mg
 
 
 

Enterotabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
enterotabletter 500 mg
 
 
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 15
depottabletter 300 mg
 
 
 

Depottabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 17
depottabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3835 Källén B, Borg N, Reis M The use of central nervous system active drugs during pregnancy Pharmaceuticals (Basel) 2013 6(10) 1221-86 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849


4138 Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry Lancet Neurol 2018 17(6) 530-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205


4141 Petersen I, Collings SL, McCrea RL et al Antiepileptic drugs prescribed in pregnancy and prevalence of major congenital malformations: comparative prevalence studies Clin Epidemiol 2017 9 95-103 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28243149


4142 Weston J, Bromley R, Jackson CF et al Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child Cochrane Database Syst Rev 2016 11 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746


4221 Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al Dose-dependent teratogenicity of valproate in mono- and polytherapy: an observational study Neurology 2015 85 866-72 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26085607

 
 

Revisionsdato

2019-07-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...