Ziprasidone "Sandoz"

N05AE04
 
 

2. generationsantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Benzisothiazolylpiperazinderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

 • Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, evt. psykomotorisk uro og excitation. 
 • Behandling af mani eller blandingstilstand af moderat grad ved bipolar affektiv sindslidelse.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 20 mg, 40 mg, 60 mg eller 80 mg ziprasidon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Voksne 

Skizofreni og mani/blandingstilstand ved bipolar lidelse. Initialt 40 mg 2 gange dgl. Dosis justeres efter effekt over mindst 3 døgn til normalt højst 80 mg 2 gange dgl. Det kan dog være nødvændigt - og forsvarligt - at øge døgndosis til 240 mg efter forudgående og efterfølgende ekg. 

 

Børn og unge 10-17 år 

Mani/blandingstilstand ved bipolar lidelse. 1. dag 20 mg 1 gang dgl. Herefter optitreres over 1-2 uger til 120-160 mg (patienter > 45 kg) eller 60-80 mg (patienter < 45 kg) fordelt på 2 doser dgl. Efterfølgende kan dosis justeres inden for intervallerne 80-160 mg dgl. (patienter > 45 kg) eller 40-80 mg dgl. (patienter < 45 kg) fordelt på 2 doser dgl. Den daglige dosis kan evt. deles asymmetrisk, så morgendosis er 20-40 mg lavere end aftendosis. 

 

Bemærk: 

 • Bør tages sammen med et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.

Kontraindikationer

 • Kendt forlænget QT-interval
 • Nylig akut myokardieinfarkt
 • Inkompenseret hjertesvigt
 • Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet. Se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Elektrolytforstyrrelser bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • QT-forlængelse er forekommet:
  • Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867). Behandlingen seponeres ved QT-interval over 500 ms. Beregn QT-intervallet her: Beregning af korrigeret QT-interval - Bazetts formel
  • Bør ikke gives intravenøst pga. øget risiko for forlænget QT-interval og ventrikulær arytmi.
  • Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se desuden kontraindikationer. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af antipsykotika og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Desuden forsigtighed ved:
  • Tidligere krampetilfælde
  • Stærkt nedsat leverfunktion.
Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Døsighed, Søvnløshed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Agitation, Akatisi, Angst, Mani, Rastløshed.
Dyskinesier, Dystoni, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme, Sedation, Tardive dyskinesier, Tremor.
Hypertension.
Seksuelle forstyrrelser  (hos mænd).
Sløret syn, Synstab.
Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Muskelstivhed, Øget muskeltonus.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Hududslæt.
Rhinitis.
Takykardi.
Vægttab, Vægtøgning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akinesi, Ataksi, Gangforstyrrelser, Hypæstesi, Okulogyration, Paræstesier, Tonisk-kloniske krampeanfald, Torticollis.
Allergiske reaktioner.
Alopeci.
Amenoré, Gynækomasti.
Depression, Dysartri, Hypersomni, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Panikangst.
Dyspnø.
Forlænget QT-interval*.
Hyperprolaktinæmi.
Hypertensiv krise, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope.
Inkontinens.
Ledstivhed, Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter.
Letargi.
Leverpåvirkning.
Sygdom i tungen.
Tinnitus, Øresmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Amblyopi.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Ansigtsødem, Psoriasis.
Anorgasme, Erektil dysfunktion, Priapisme, Vedvarende erektion.
Blodtryksændringer.
Bradyfreni, Følelsesforfladigelse, Hypomani.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erytem, Papuløst hududslæt.
Eosinofili, Lymfopeni.
Hypocalcæmi.
Hængende ansigt, Parese, Trismus.
Laryngospasme.
Malignt neuroleptikasyndrom**.
Serotoninsyndrom.
Torsades de pointes-takykardi.
Urinretention.
Ikke kendt Dyb venetrombose.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

** Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. 

 

 • De ovennævnte bivirkninger er opgjort for oral behandling af voksne.
 • I sjældne tilfælde kan årelang behandling fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • Ved behandling af børn og unge svarer bivirkningerne generelt til ovenstående - dog er følgende set som meget almindelige bivirkninger (> 10%) hos børn og unge under 18 år: Døsighed, ekstrapyramidale gener, kvalme, hovedpine, sedation og svimmelhed.

Interaktioner

 • Serotoninsyndrom er set ved samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol og triptaner), se SSRI.
 • Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin) nedsætter plasmakoncentrationen af ziprasidon. Hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol) øger plasmakoncentrationen af ziprasidon. Se desuden tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ziprasidon er et P-glykoprotein substrat. Risiko for øget eller nedsat plasmakoncentration ved kombination med henholdsvis P-glykoproteinhæmmere (fx ciclosporin, diltiazem, erythromycin, ritonavir) eller P-glykoproteininduktorer (fx rifampicin).
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Der er data for omkring 700 1. trimester-eksponerede graviditeter uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en mindre øget risiko.  

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) kan forekomme. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Referencer: 3828, 3837

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Ziprasidon binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Ziprasidon er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Steady state efter 1-3 dage.
 • Metaboliseres primært via aldehydoxidase og sekundært i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 60% (samtidig fødeindtagelse) og ca. 30% (fastende). Maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer. Plasmahalveringstid ca. 7 timer.
 • I.m. administration. Maksimal plasmakoncentration efter 30-60 minutter. Plasmahalveringstid 2-5 timer.

Indholdsstoffer

Ziprasidonhårde kapsler  20 mghårde kapsler  40 mghårde kapsler  60 mghårde kapsler  80 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 80 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 80 mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 80 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 564367
56 stk. (blister)
271,75 19,41
(B) hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 116159
56 stk. (blister)
347,25 12,40
(B) hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 481318
98 stk. (blister)
987,95 20,16
(B) hårde kapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 036615
56 stk. (blister)
715,50 17,04
(B) hårde kapsler 80 mg (kan dosisdisp.) 471587
56 stk. (blister)
Udgået 05-10-2020

Substitution

hårde kapsler 20 mg
Ziprasidon "Krka" KRKA, Ziprasidon, hårde kapsler 20 mg
Ziprasidon "Stada" STADA Nordic, Ziprasidon, hårde kapsler 20 mg
 
hårde kapsler 40 mg
Zeldox Pfizer, Ziprasidon, hårde kapsler 40 mg
Ziprasidon "Krka" KRKA, Ziprasidon, hårde kapsler 40 mg
Ziprasidon "Stada" STADA Nordic, Ziprasidon, hårde kapsler 40 mg
 
hårde kapsler 60 mg
Zeldox Pfizer, Ziprasidon, hårde kapsler 60 mg
Ziprasidon "Krka" KRKA, Ziprasidon, hårde kapsler 60 mg
Ziprasidon "Stada" STADA Nordic, Ziprasidon, hårde kapsler 60 mg
 
hårde kapsler 80 mg
Zeldox Pfizer, Ziprasidon, hårde kapsler 80 mg
Ziprasidon "Krka" KRKA, Ziprasidon, hårde kapsler 80 mg
Ziprasidon "Stada" STADA Nordic, Ziprasidon, hårde kapsler 80 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyseblå, Blå
Mål i mm: 5,3 x 14,5
hårde kapsler 20 mg
 
 
 

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 5,7 x 15,7
hårde kapsler 40 mg
 
 
 

Hårde kapsler  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 17,8
hårde kapsler 60 mg
 
 
 

Hårde kapsler  80 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyseblå, Blå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 80 mg
 
 
 

Referencer

3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 26. september 2018)


3828. Dalhoff K. Kronisk lægemiddelforgiftning. Ugeskr Læger. 2015; 12:1144, http://ugeskriftet.dk/videnskab/kronisk-laegemiddelforgiftning (Lokaliseret 21. september 2018)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


1906. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. 2011; , http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...