Caprelsa

L01XE12
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Aggressiv og symptomatisk medullær thyroideacancer (MTC) hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastaserende sygdom.

Vandetanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 300 mg vandetanib. 

Doseringsforslag

Voksne. 300 mg 1 gang dgl. Ved uacceptable bivirkninger kan dosis reduceres til 200 mg 1 gang dgl. og derefter om nødvendigt til 100 mg 1 gang dgl. 

 

Børn > 5 år. Dosis er individuel og fastsættes ud fra legemsoverfladen, se produktresumé.  


Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne kan synkes hele eller drikkes efter opslæmning (se "Håndtering og holdbarhed"). Må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 5 år.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Dosisreduktion

 • GFR 30-60 ml/min:

  Voksne: 200 mg 1 gang dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Medfødt QTc-syndrom, QTc-interval > 480 ms samt samtidig brug af andre QT-forlængende lægemidler, se Medikamentelt forlænget QT-interval

Beregn QTc-intervallet her: Beregning af korrigeret QT-interval - Bazetts formel 

Forsigtighedsregler

Ekg og elektrolytter bør monitoreres ved behandlingsstart og følges regelmæssigt under behandlingen. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Forlænget QT-interval, Hypertension, Rhinitis, Ødemer.
Hypocalcæmi.
Depression, Dysæstesi, Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed, Søvnløshed.
Fotosensibilitet, Hududslæt, Negleforandringer.
Infektion i øvre luftveje.
Nyresten, Proteinuri, Urinvejsinfektion.
Sløret syn.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Temperaturstigning, Vægttab.
Colitis, Forhøjede levertransaminaser, Galdesten, Gastritis, Gastro-intestinal blødning, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Synkebesvær.
Cerebrovaskulære tilfælde, Epistaxis, Hæmoptyse, Pneumoni.
Dehydrering, Hypercalcæmi, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Angst, Apati, Balanceforstyrrelser, Bevidsthedssvækkelse, Tremor.
Alopeci, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Candidiasis, Sepsis.
Forhøjet plasma-kreatinin, Hyppig vandladning, Hæmaturi, Nyresvigt, Vandladningsbesvær.
Conjunctivitis, Glaukom, Lysfænomener, Synstab, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis, Peritonitis.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Hjerneødem, Kramper.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin samt naturlægemidler med perikon, nedsætter AUC for vandetanib med ca. 40%.
 • Potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af vandetanib med ca. 9%.

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og  P-glykoprotein

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2789, 4267, 4268, 4270, 4388, 2955, 4264, 2954, 2790, 692, 691, 4269

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR-2 (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptor-2) og EGFR (epidermal vækstfaktorreceptor).
 • Den nøjagtige virkningsmekanisme ved medullær thyroideacancer kendes ikke.
 • Bedst behandlingsrespons ses ved RET-mutationpositive tumorer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-10 timer.
 • Steady state efter ca. 2 mdr.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 døgn.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af opslæmning 

 • 1 tablet opslæmmes i et glas vand (uden kulsyre) under omrøring, indtil tabletten er opløst (ca. 10 minutter). 
 • Indholdet drikkes straks efter tilberedningen. 
 • Evt. rester blandes med vand og drikkes. 
 • Opslæmningen kan anvendes i sonde.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 374143
30 stk (3 x 10) (blister)
22.825,80
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg 592977
30 stk. (3 x 10) (blister)
46.050,70

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Z100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,6 x 8,6
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
Z300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,6 x 16,1
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...