Caprelsa

L01EX04
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Aggressiv og symptomatisk medullær thyroideacancer (MTC) hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastaserende sygdom.

Vandetanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 300 mg vandetanib. 

Doseringsforslag

Voksne. 300 mg 1 gang dgl. Ved uacceptable bivirkninger kan dosis reduceres til 200 mg 1 gang dgl. og derefter om nødvendigt til 100 mg 1 gang dgl. 

 

Børn > 5 år. Dosis er individuel og fastsættes ud fra legemsoverfladen, se produktresumé.  


Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne kan synkes hele eller drikkes efter opslæmning (se "Håndtering og holdbarhed"). Må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 5 år.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne: Initialdosis nedsættes til 200 mg 1 gang dgl.  

  Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Medfødt QTc-syndrom, QTc-interval > 480 ms samt samtidig brug af andre QT-forlængende lægemidler, se Medikamentelt forlænget QT-interval

Beregn QTc-intervallet her: Beregning af korrigeret QT-interval - Bazetts formel 

Forsigtighedsregler

 • Brug af VEGF-hæmmere kan fremme dannelse af aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Risikoen bør overvejes nøje for patienter med risikofaktorer (fx hypertension eller tidligere aneurisme).
 • Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandlingsstart og skal løbende monitoreres under behandlingen.
 • Ekg og elektrolytter bør monitoreres ved behandlingsstart og følges regelmæssigt under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Sløret syn.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Forlænget QT-interval.
Hypocalcæmi, Nedsat appetit.
Dysæstesi, Hovedpine, Paræstesier.
Depression, Søvnløshed.
Nyresten, Proteinuri, Urinvejsinfektion.
Rhinitis.
Fotosensibilitet, Hududslæt, Negleforandringer.
Hypertension, Ødemer.
Almindelige (1-10%) Hypotyroidisme.
Conjunctivitis, Glaukom, Lysfænomener, Synstab, Øjentørhed.
Colitis, Gastritis, Gastro-intestinal blødning, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Synkebesvær.
Balanceforstyrrelser, Hæmoptyse, Temperaturstigning.
Galdesten.
Candidiasis, Influenzalignende symptomer, Sepsis.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægttab.
Dehydrering, Hypercalcæmi, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Bevidsthedssvækkelse, Tremor.
Angst, Apati.
Hyppig vandladning, Hæmaturi, Nyresvigt.
Vandladningsbesvær.
Epistaxis, Pneumoni.
Alopeci, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Cerebrovaskulære tilfælde.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Pancreatitis, Peritonitis.
Hjerneødem.
Kramper.
Ikke kendt Aortaaneurisme.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin samt naturlægemidler med perikon, nedsætter AUC for vandetanib med ca. 40%.
 • Potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af vandetanib med ca. 9%.

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og  P-glykoprotein

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR-2 (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptor-2) og EGFR (epidermal vækstfaktorreceptor).
 • Den nøjagtige virkningsmekanisme ved medullær thyroideacancer kendes ikke.
 • Bedst behandlingsrespons ses ved RET-mutationpositive tumorer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-10 timer.
 • Steady state efter ca. 2 mdr.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 døgn.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af opslæmning 

 • 1 tablet opslæmmes i et glas vand (uden kulsyre) under omrøring, indtil tabletten er opløst (ca. 10 minutter). 
 • Indholdet drikkes straks efter tilberedningen. 
 • Evt. rester blandes med vand og drikkes. 
 • Opslæmningen kan anvendes i sonde.

Indholdsstoffer

Vandetanibfilmovertrukne tabletter  100 mgfilmovertrukne tabletter  300 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 374143
30 stk (3 x 10) (blister)
21.579,35
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 442091
30 stk. (blister) (2care4)
21.535,50
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg 030157
30 stk. (blister) (2care4)
44.401,85
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg 592977
30 stk. (3 x 10) (blister)
43.535,10

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Z100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,6 x 8,6
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
Z300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,6 x 16,1
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...