Diclocil®

Udgået: 15.07.2019
J01CF01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinaseproducerende meticillinfølsomme stafylokokker, fx infektion i 

 • hud
 • bindevæv
 • knogler.

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g dicloxacillin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 g i.v. (i løbet af mindst 5 min.) 4 gange dgl.
 • I alvorlige tilfælde kan dosis øges til 12 g i døgnet.

 

Børn 

 • 12,5-25(-50) mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3 doser.
 • Ved sepsis med Staphylococcus aureus eller osteomylitis acuta gives dog en højere dosis på 100 mg/kg legemsvægt i.v. fordelt på 4 doser.

 

Bemærk: 

 • Udtalt karirritation på indstiksstedet kan ses ved indgivelse i perifer vene.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.  

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-lactamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Forværring af ødemtendens pga. natriumindholdet.
 • Ved indgift af høje doser til ældre patienter er der set reversibel forhøjelse af serum-kreatinin. Derfor bør nyrefunktionen kontrolleres før og under behandlingen af denne gruppe patienter.
 • Bør ikke anvendes til nyfødte, da der er utilstrækkelig dokumentation for dosis.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas (1 g) indeholder 2,2 mmol natrium, som svarer til ca. 129 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Flebitis, Tromboflebitis.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter, Hepatitis, Pseudomembranøs colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Bronkospasme, Hypotension, Kredsløbskollaps  (og død), Laryngal ødem, Laryngospasme.
Agranulocytose, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi.
Kramper, Letargi, Status epilepticus.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet, Serumsyge.
Ikke kendt Hepatotoksicitet, Oral candidiasis.
Encefalopati, Konfusion, Neurotoksicitet.

Nefropati er generelt reversibel ved øjeblikkelig seponering af dicloxacillin. 

Interaktioner

 • Penicilliners baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.
 • Dicloxacillin kan nedsætte den antikoagulerende virkning af warfarin. Derfor bør INR monitoreres tæt under samtidig behandling med warfarin.
 • I sjældne tilfælde kan systemisk antibiotika nedsætte virkningen af p-piller ved at påvirke reabsorptionen i tarmen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: I modsætning til de fleste andre penicilliner passerer dicloxacillin kun i begrænset omfang placenta. Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1,3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker baktericidt på penicillinaseproducerende stafylokokker.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
 • Ca. 75% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. 35-76% absorberes. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 6. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske: 

Til i.v. injektion opløses 

 • 1 g opløses i 10 ml sterilt vand
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske: 

 • Ovennævnte injektionsvæske overføres til fx 500 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på højst 2 mg pr. ml.

 

Forligelighed ved infusion: 

 • Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller farmaka.

 

Holdbarhed 

 • Tilberedt injektionsvæske er kemisk holdbar i højst 4 timer.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 8 timer ved stuetemperatur og højst 16 timer ved højst 4°C.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 079749
5 x 1 g
Udgået 15-07-2019

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

2019-07-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...