Neo-Mercazole®

H03BB01
 
 
Antithyroidt middel. Imidazolderivat.

Anvendelsesområder

Tyrotoksikose.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 5 mg carbimazol. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad. Som retningslinjer kan anføres: 

  

Voksne 

 • Svære tilfælde. 20-60 mg dgl. fordelt på flere doser.
  I meget svære tilfælde med tyrotoksisk krise op til 120 mg dgl.
  Dosis reduceres under kontrol af serum-thyroxin og triiodthyronin til vedligeholdelsesdosis på 2,5-20 mg dgl., typisk i løbet af 1-3 måneder med månedlige kontroller.
 • Lette tilfælde. Initialt 20 mg dgl.
  Vedligeholdelsesdosis. 2,5-10 mg dgl. Dosis på 15 mg eller mindre kan gives 1 gang dgl.

  

Børn og unge 3-17 år 

 • Sædvanlig initial dosis 0,2-0,5 mg/kg dgl. fordelt på 2 doser.
  Dosis reduceres til vedligeholdelsesdosis på baggrund af patientens respons.
  Der bør højst gives 30 mg dgl.

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn under 3 år.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for et imidazolderivat.
 • Moderat til svær granulocytopeni.
 • Svært nedsat leverfunktion.
 • Tidligere tilfælde af pancreatitis under behandlingen med carbimazol eller thiamazol.

Forsigtighedsregler

 • En struma kan vokse under behandlingen. Dette har især betydning ved intratorakal struma, og hvor en struma giver kompression af trachea.
 • Ved symptomer på agranulocytose (fx feber, pharyngitis, stomatitis) skal patienten ophøre med at tage midlet og søge læge. Hvis måling af leukocyttal og granulocyttal viser agranulocytose seponeres behandlingen.
 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion. Ved abnorm leverfunktion skal behandlingen seponeres. Patienten skal søge læge ved symptomer på leverpåvirkning (fx øvre abdominalsmerter, anoreksi, generel pruritus).
 • Pga. risiko for hypothrombinæmi bør tromboplastintid monitoreres særligt forud for operative indgreb.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme.
Artralgi  (ofte i proksimale fingerled).
Hovedpine, Neuritis, Neuropati, Paræstesier, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01%) Myopati.
Ikke kendt Hepatitis, Kolestase, Leverpåvirkning, Pancreatitis, Stomatitis.
Vasculitis.
Autoimmunt insulin syndrom, Exophthalmus, Forværret struma, Hypotyroidisme.
Angst.
Alvorlige hudreaktioner  (herunder Steven-Johnson’ syndrom, eksfoliativ dermatitis).
Angioødem.
 • Ved myalgi bør plasma-kreatinkinase måles.
 • Bivirkningerne skønnes at være dosisafhængige og tiltager specielt ved doser over 30 mg dgl.

Interaktioner

 • Effekten formindskes i udtalt grad, hvis patienterne i forvejen er behandlet med iod.
 • Da carbimazol er en vitamin K-antagonist, kan virkningen af antikoagulantia blive forstærket.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Behandling af gravide bør forestås af speciallæge i medicinsk endokrinologi. Kvinder med graviditetsønske bør om muligt behandles med propylthiouracil. Nyere guidelines anbefaler, at patienter, som konstateres gravide under behandling med carbimazol/ thiamazol, skiftes til propylthiouracil i 1. trimester. Evidensgrundlaget for dette - for at mindske risikoen for carbimazol/ thiamazol inducerede misdannelser - er lavt og baserer sig primært på en teoretisk ekstrapolation. Epidemiologiske data fra flere tusinde patienter, som er blevet skiftet i behandling under 1. trimester, har ikke kunnet påvise en effekt på risikoen for medfødte misdannelser. Der er fagligt en del diskussion og uenighed om disse i forhold til nøjagtigheden af disse epidemiologiske data med tilstrækkelig nøjagtighed kan adskille skift fra carbimazol/ thiamazol til propylthiouracil i relation til konceptionstidspunktet. 

 

Carbimazol metaboliseres til thiamazol, og datagrundlaget er behandlet sammenlagt for disse to molekyler.  

 

Der er kliniske data for udfaldet af mere end 6.000 graviditeter eksponeret for carbimazol/ thiamazol tidligt i graviditeten, heraf omkring mere end 2.000 som er skiftet til propylthiouracil i løbet af 1. trimester. I disse studier er der overordnet set en noget øget risiko for misdannelser af størrelsesordenen 7-9%. Opgørelsen af disse data er dog i de store datasæt foretaget på en måde, som ikke tvangfrit tillader sammenligning med andre data i litteraturen, idet samtlige kodede misdannelser er talt med. Dette er ikke standard inden for denne type af studier, da der på denne måde medregnes mange mindre defekter, som i nogle tilfælde ikke kan defineres som en egentlig misdannelse, fx rententio testis, epicantus og laryngeal stridor.  

For imidazolpræparater er der en øget risiko for en særlig gruppe af misdannelser: Aplasia cutis, choanal atresi, esophagus atresi og omphalocele. Der er ikke tvivl om, at dette signal er reelt, men den absolutte risiko er i disse to opgørelser lav, omkring 1,5%.  

 

Ubehandlet hypertyroidisme under graviditet er forbundet med en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, inklusive spontanabort, fosterdød og præmatur fødsel. 

Se endvidere Thiouracilderivater og imidazolderivater

Referencer: 4199, 4200, 4195, 4202, 4197, 4201, 4198, 4196, 4203

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. Ved graviditetsønske bør om muligt behandles med propylthiouracil. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke bekrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Antityroidt middel. Modvirker iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres. Hæmmer desuden kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. 

Begyndende virkning indtræder efter ca. 8 timer.  

Farmakokinetik

 • Prodrug. 90-100% absorberes og omdannes hurtigt i blodet til det virksomme thiamazol.
 • Maksimal plasmakoncentration af thiamazol efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid på 3-5 timer.
 • Metaboliseres i leveren.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : overtrukne tabletter 5 mg
Andre:
Lactose : overtrukne tabletter 5 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 171777
100 stk.
410,65 12,32
(B) overtrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 373478
100 stk.
426,00 12,78

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  5 mg

Præg:
Neo, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,2 x 7,2
overtrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

4195 Yoshihara A, Noh JY, Watanabe N et al Substituting Potassium Iodide for Methimazole as the Treatment for Graves' Disease During the First Trimester May Reduce the Incidence of Congenital Anomalies: A Retrospective Study at a Single Medical Institution in Japan Thyroid 2015 25 1155-61 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26222916


4196 Kahaly GJ, Bartalena L, Hegedüs L et al 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism Eur Thyroid J 2018 7 167-86 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30283735


4197 Seo GH, Kim TH, Chung JH Antithyroid Drugs and Congenital Malformations: A Nationwide Korean Cohort Study Ann Intern Med 2018 168 405-13 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29357398


4198 Andersen SL, Lönn S, Vestergaard P et al Birth defects after use of antithyroid drugs in early pregnancy: a Swedish nationwide study Eur J Endocrinol 2017 177 369-78 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28780518


4199 Song R, Lin H, Chen Y Effects of methimazole and propylthiouracil exposure during pregnancy on the risk of neonatal congenital malformations: A meta-analysis PLoS One 2017 12 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28671971


4200 Khan I, Okosieme O, Lazarus J Antithyroid drug therapy in pregnancy: a review of guideline recommendations Expert Rev Endocrinol Metab 2017 12 269-78 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30058885


4201 Gianetti E, Russo L, Orlandi F et al Pregnancy outcome in women treated with methimazole or propylthiouracil during pregnancy J Endocrinol Invest 2015 38 977-85 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840794


4202 Li H, Zheng J, Luo J et al Congenital anomalies in children exposed to antithyroid drugs in-utero: a meta-analysis of cohort studies PLoS One 2015 10 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974033


4203 Andersen SL, Olsen J, Wu CS et al Birth defects after early pregnancy use of antithyroid drugs: a Danish nationwide study J Clin Endocrinol Metab 2013 98 4373-81 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24151287

 
 

Revisionsdato

2019-04-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...