Escitalopram "Teva"

N06AB10
 
 
Antidepressivum. Serotoningenoptagshæmmer.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg (delekærv), 15 mg eller 20 mg (delekærv) escitalopram (som oxalat). 

Doseringsforslag

Depression 

Initialt 10 mg 1 gang dgl. Dosis kan efter en uge øges over 3-4 dage til 20 mg dgl. 

 

Socialfobi 

Initialt 10 mg dgl. i 2-4 uger, derefter 5-20 mg dgl. 

 

Panikangst 

Initialt 5 mg dgl. i en uge, derefter 10-20 mg dgl. 

 

Generaliseret angst 

Initialt 10 mg dgl. Dosis kan alt efter respons øges til 20 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Dosis bør ikke overskride 20 mg pga. øget risiko for forlænget QT-interval.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Delekærven i tabl. 15 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Initialt 5 mg dgl.
 • Maksimal døgndosis 10 mg.

Se endvidere

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Se endvidere Seponeringssymptomer ved SSRI-behandling og Aftrapning af antidepressiva

Kontraindikationer

Kombination med MAO-hæmmere 

Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation.
Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
En evt. behandling med MAO-hæmmere må først indledes 2 uger efter seponering af escitalopram. 

 

Andre kontraindikationer 

 • Kendt forlænget QT-interval eller medfødt langt QT-syndrom.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, se interkationer.

Forsigtighedsregler

Blødningsforstyrrelser 

 • Abnorm blødning er forekommet ved behandling med SSRI. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere blødningsforstyrrelser.

Børn og unge 

 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Escitalopram bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Hvis behandling alligevel skønnes nødvendig, overvåges nøje for tegn på suicidal adfærd.
 • Manglende erfaring vedr. langtidsbehandling af børn. Kontrol af vækst, modning og kognitiv/adfærdsmæssig udvikling anbefales.

Diabetes mellitus 

 • Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus.

Epilepsi og kramper 

 • SSRI kan anses som sikre i terapeutiske doser ved epilepsi (4529).

Glaukom 

 • Et øget niveau af serotonin kan medføre mydriasis, der kan øge risikoen for udvikling af akut snævervinklet glaukom. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere snævervinklet glaukom.

Mani/hypomani 

 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani.
 • Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin.
 • Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien.

Angst 

 • Angsten kan forbigående intensiveres i starten af behandlingen. Der bør derfor startes med særligt lav dosis og langsom dosisøgning hos patienter med angst.

Risiko for forlænget QT-interval 

 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se endvidere kontraindikationer.
 • Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Hjertekontrol (monitorering for symptomer på arytmier og ekg) anbefales efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
 • Elektrolytforstyrrelser bør korrigeres inden behandlingsstart.

Risiko for hyponatriæmi 

 • Forsigtighed ved risikofaktorer for hyponatriæmi (fx ældre, levercirrose, SIADH). Seponering bør overvejes ved tegn på hyponatriæmi.

Risiko for knoglebrud 

 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med SSRI. Undersøgelser tyder på, at SSRI kan mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er imidlertid også iagttaget ved ubehandlet depression.

Skizofreni 

 • De psykotiske symptomer kan forværres.

Suicidaltanker og -adfærd 

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år.
 • Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer.
 • Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
Referencer: 4529

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Kvalme.
Almindelige (1-10%) Angst, Somnolens, Søvnighed, Søvnløshed.
Anorgasme  (kvinder), Ejakulationsforstyrrelser, Impotens, Nedsat libido.
Artralgi, Myalgi.
Abnorme drømme, Paræstesier, Tremor.
Feber, Svimmelhed, Træthed, Uro.
Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Gaben, Sinuitis.
Nedsat eller øget appetit.
Vægtøgning.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Konfusion, Nervøsitet, Panikangst.
Alopeci.
Gastro-intestinal blødning.
Metroragi.
Synkope, Ødemer.
Synsforstyrrelser.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Aggressivitet, Depersonalisering, Hallucinationer, Personlighedsforstyrrelser.
Anafylaktisk reaktion.
Bradykardi.
Serotoninsyndrom.
Ikke kendt Akatisi, Mani, Suicidaladfærd, Suicidaltanker.
Angioødem.
Bevægeforstyrrelser, Dyskinesier.
Forlænget QT-interval  (dosisafhængigt)*.
Hepatitis, Leverpåvirkning.
Hyponatriæmi.
Kramper.
Ortostatisk hypotension.
Priapisme.
Purpura.
Trombocytopeni.
Urinretention.
Ventrikulære arytmier  (herunder torsades de pointes*).

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 • Serotoninsyndrom (se SSRI) og malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) er forekommet ved behandling med SSRI. Risikoen forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler, midler, der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere) og dopaminantagonister.
 • Der er rapporteret tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuel dysfunktion er vedblevet efter seponering af SSRI og SNRI.
 • Visse bivirkninger som fx træthed kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.
 • Hyponatriæmi ses, særligt hos ældre.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx amfetamin, MAO-hæmmere, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Øget risiko for serotonerge bivirkninger er set ved samtidig behandling med lithium.
 • Escitalopram metaboliseres bl.a. via CYP2C19. Forsigtighed ved kombination med CYP2C19-hæmmere som fx fluconazol, fluvoxamin, lansoprazol eller omeprazol. Dosisjustering kan evt. overvejes. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Escitalopram hæmmer CYP2D6. Mulig risiko for interaktion med midler, der har et smalt terapeutisk indeks og omsættes via CYP2D6 (fx klasse 1C-antiarrytmika og TCA), se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Effekten af antikoagulerende midler kan ændres.
 • Samtidig brug af naturlægemidler indeholdende perikon bør undgås på grund af risiko for serotonerg potensering.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan sænke krampetærsklen (fx TCA, phenothiaziner, tramadol).
 • SSRI potenserer de kognitive og motoriske effekter af alkohol, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel eller maskinbetjening.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Overordnet er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden væsentligt øget risiko for uønsket fosterpåvirkning som helhed.  

Risikoen for preterm fødsel synes øget med omkring 20%, mens data for spontan abort ikke synes at pege på en risiko for lægemidlerne men snarere en mindre øget risiko relateret til sygdommen. 

Ved anvendelse af SSRI i 2. og 3. trimester er der en øget - men i absolutte tal stadig meget lille - risiko for persisterende pulmonal hypertension (PPNH; en alvorlig og potentiel dødelig tilstand). Risikoen synes øget fra 1.8/1.000 i baggrundspopulationen til omkring 2.9/1.000 eksponerede. 

Irritative neonatale symptomer i form af gråd, uro, sove og spiseforstyrrelser, sitren, påvirket muskeltonus og respiratorisk distress er velbeskrevet efter eksponering for SSRI i tredje trimester. Frekvensen og sværhedsgraden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. Hyppigheden er af størrelsesordenen 20%. Alvorligere symptomer som respiratorisk distress, kramper og hypoglykæmi er væsentligt sjældnere. Det er usikkert i hvilket omfang disse symptomer er relateret til et seponeringssyndrom eller en direkte øget serotonerg aktivitet i CNS hos det nyfødte barn. 

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Referencer: 2785, 3040, 3227, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI). Hæmmer genoptaget af neurotransmitteren serotonin ved at blokere serotonins transportprotein (SERT). Mængden af serotonin uden for nervecellen øges derved. Medvirkende til den antidepressive effekt er formentlig en direkte øgning af serotonin i synapsespalten eller en nedregulering og desensibilisering af 5HT1A-autoreceptorerne (der hæmmer frigørelse af serotonin fra nerveterminalen). Imidlertid har SSRI'erne også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).
Påvirker desuden andre neurotransmittere og receptorer. Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Steady state efter ca. 1 uge.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP2C19, CYP3A4 og i mindre grad CYP2D6, til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 36 timer.
 • Ca. 8% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Escitalopramfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  15 mgfilmovertrukne tabletter  20 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 540777
30 stk. (blister)
32,00 2,13
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 467512
100 stk. (blister)
43,75 0,88
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 378160
30 stk. (blister)
31,65 1,06
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 380752
60 stk. (blister)
35,70 0,60
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 031018
100 stk. (blister)
41,90 0,42
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 032367
30 stk. (blister)
46,95 1,04
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 030983
100 stk. (blister)
84,25 0,56
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 450626
30 stk. (blister)
189,45 3,16
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 162386
60 stk. (blister)
113,95 0,95
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 030937
100 stk. (blister)
59,65 0,30

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Cipralex Lundbeck, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 5 mg
Escitalopram "Accord" Accord, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 5 mg
Escitalopram "Krka" KRKA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 5 mg
Escitalopram "STADA" STADA Nordic, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Cipralex Lundbeck, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Escitalopram "Accord" Accord, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Escitalopram "Bluefish" Bluefish, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Escitalopram "Krka" KRKA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Escitalopram "STADA" STADA Nordic, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 15 mg
Cipralex Lundbeck, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
Escitalopram "Bluefish" Bluefish, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
Escitalopram "Krka" KRKA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
Escitalopram "STADA" STADA Nordic, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Cipralex Lundbeck, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Escitalopram "Accord" Accord, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Escitalopram "Krka" KRKA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Escitalopram "STADA" STADA Nordic, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
93, 7414
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
9, 7462, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,4 x 7,4
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
S, C, 15
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
9, 7463, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,4 x 9,4
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

3942. Masarwa R, Bar-Oz B, Gorelik E et al. Prenatal Exposure to SSRIs and SNRIs and Risk for Persistent Pulmonary Hypertension of The Newborn: A Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis. Am J Obstet Gynecol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30170040 (Lokaliseret 14. november 2018)


3227. McAllister-Williams RH, Baldwin DS, Cantwell R et al. British Association for Psychopharmacology consensus guidance on the use of psychotropic medication preconception, in pregnancy and postpartum 2017. J Psychopharmacol. 2017; 31(5):519-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28440103 (Lokaliseret 3. januar 2018)


3040. Eke AC, Saccone G, Berghella V. Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) use during pregnancy and risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27239775 (Lokaliseret 14. februar 2017)


4529. Kanner AM. Most antidepressant drugs are safe for patients with epilepsy at therapeutic doses: A review of the evidence. Epilepsy Behav. 2016; 61:282-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236241 (Lokaliseret 21. juni 2019)


2785. Larsen ER, Damkier P, Pedersen LH et al. Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2015; 445:1-28, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26344706 (Lokaliseret 24. maj 2016)


3945. Wang S, Yang L, Wang L et al. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) and the Risk of Congenital Heart Defects: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. J Am Heart Assoc. 2015; 4(5), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25991012 (Lokaliseret 14. november 2018)


3947. Andersen JT, Andersen NL, Horwitz H et al. Exposure to selective serotonin reuptake inhibitors in early pregnancy and the risk of miscarriage. Obstet Gynecol. 2014; 124(4):655-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198261 (Lokaliseret 14. november 2018)


3943. Grigoriadis S, VonderPorten EH, Mamisashvili L et al. Antidepressant exposure during pregnancy and congenital malformations: is there an association? A systematic review and meta-analysis of the best evidence. J Clin Psychiatry. 2013; 74(4):293-308, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23656855 (Lokaliseret 14. november 2018)


3944. Ross LE, Grigoriadis S, Mamisashvili L et al. Selected pregnancy and delivery outcomes after exposure to antidepressant medication: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2013; 70(4):436-43, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23446732 (Lokaliseret 14. november 2018)


3946. Kjaersgaard MI, Parner ET, Vestergaard M et al. Prenatal antidepressant exposure and risk of spontaneous abortion - a population-based study. PLoS One. 2013; 28(8), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015208 (Lokaliseret 14. november 2018)

 
 

Revisionsdato

14.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...