Extavia

L03AB08
 
 

Interferon beta fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-colistamme; human interferonanalog, der afviger fra det humane interferon-beta ved, at det ikke er glykosyleret, ved at det mangler aminosyren methionin i position 1 og ved at have serin i stedet for cystein i position 17. Virker antiviralt og immunregulerende. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af patienter, som har oplevet den første demyeliniserende episode med aktiv inflammation (CIS), hvis alternative diagnoser er udelukkede, og patienterne bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS.
 • Behandling af patienter med aktiv attakvis multipel sklerose (MS), dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.
 • Sekundær progressiv MS med aktiv sygdom i form af attakker eller hurtig progression.

 

Interferon beta bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Efter rekonstitution indeholder 1 ml 0,25 mg (8 mill. IE) rekombinant interferon-beta-1b. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 0,25 mg (8 mill. IE) s.c. hver 2. dag.
 • Initial behandling med 0,0625 mg (2 mill. IE) s.c. hver 2. dag i de første 2-3 behandlingsuger kan evt. reducere bivirkninger.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter under 12 år. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for interferoner
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlig depression og/eller selvmordstanker i anamnesen.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen skal foregå under regelmæssig kontrol af:
  • hæmoglobin
  • trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling)
  • lever-, nyre- og thyroideafunktion.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med:
  • dårligt reguleret epilepsi
  • krampeanfald
  • depressive symptomer
  • thyroideasygdomme
  • hjertesygdom i anamnesen
  • myelosuppression.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer  (inkl.feber, artralgi og myalgi).
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet, Vægtændring.
Forhøjet bilirubin.
Takykardi.
Anæmi.
Hypotyroidisme.
Konfusion.
Alopeci, Hudkløe, Urticaria.
Menoragi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Trombocytopeni*.
Hypertriglyceridæmi.
Humørforstyrrelser, Kramper, Suicidaladfærd.
Nefrotisk syndrom.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme, Kardiomyopati.
Hypertyroidisme.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Kapillær lækagesyndrom, Pulmonal hypertension**.
Systemisk lupus erythematosus.

* Tilfælde af trombotisk mikroangiopati, der har manifesteret sig som trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) eller hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), herunder dødelige tilfælde, er indrapporteret i forbindelse med interferon-beta-præparater.  

**Klasserelateret bivirkning ved interferon-præparater. 

 

Interaktioner

Generelt nedsætter interferoner aktiviteten af cytokrom P450 i leveren. Der foreligger dog ingen kliniske undersøgelser, men forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af antiepileptika.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for < 300 kvinder eksponeret for interferon beta-1b tidligt i graviditeten uden tegn til overhyppighed af misdannelser. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4276

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Virkemåden kendes ikke fuldstændigt.  

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 50% efter s.c. indgift. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 7,1-7,8.
 

Håndtering 

 • Tilberedning af injektionsvæske: Pulveret opløses uden omrystning i 1,2 ml af medfølgende solvens (natriumchlorid-injektionsvæske).
 • Beskyttelseshætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder et derivat af naturgummi-latex. Beskyttelseshætten kan derfor indeholde naturgummi-latex og bør ikke håndteres af personer, som er overfølsomme over for denne substans.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning er holdbar i 3 timer opbevaret i køleskab (2-8°C). Må ikke fryses. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram/ml 502994
15 sæt
8.588,95 286,30

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4276. Thiel S, Langer-Gould A et al. Interferon-beta exposure during first trimester is safe in women with multiple sclerosis-A prospective cohort study from the German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry.. Mult Scler. 2016; 22(6):801-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26920382 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

2019-08-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. januar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...