Aggrenox

Udgået: 10.08.2020
B01AC30
 
 

Trombocytfunktionshæmmende middel. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af recidiv hos patienter med trombotisk cerebral insult.
 • Forebyggelse af trombotisk cerebralt insult hos patienter med transitorisk cerebral iskæmi.

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 25 mg acetylsalicylsyre (ASA) og 200 mg dipyridamol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 depotkapsel 2 gange dgl., sædvanligvis morgen og aften.
 • Ved utålelig hovedpine i starten af behandlingen, kan der forsøgsvis i 1. uge doseres med 1 depotkapsel ved sengetid og lavdosis ASA om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Tages med et glas vand.
 • Depotkapslerne skal synkes hele og må ikke tygges.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-10 ml/min.

  Kontraindiceret pga. acetylsalicylsyre.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Patologisk blødningstendens
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre, paracetamol eller andre NSAID
 • Børn < 15 år med feber. Se omtalen af Reyes syndrom i Acetylsalicylsyre (analgetika)
 • Indtagelse bør i udvalgte tilfælde ophøre 3-5 dage før planlagte større operationer med høj blødningsrisiko.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • Svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin og dets derivater pga. risiko for krydsallergi
 • Tilstande med følsomhed for hypotension, fx ved
  • alvorlig koronararteriesygdom
  • akut myokardieinfarkt
  • ustabil angina pectoris
  • subvalvulær aortastenose
  • hæmodynamisk ustabilitet.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Anæmi.
Gastro-intestinal blødning, Opkastning.
Allergiske reaktioner.
Myalgi.
Migræne.
Epistaxis.
Cerebral hæmoragi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Intraokulær blødning.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Blødningstendens.
Erosiv gastritis.

Interaktioner

Dipyridamol 

 • Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af antihypertensiva.
 • Samtidig behandling med dipyridamol og adenosin bør undgås, eller dosis af adenosin bør nedsættes markant, da dipyridamol potenserer den antihypertensive effekt af adenosin.
 • Dipyridamol bør pauseres 48 timer inden stresstest med intravenøs adenosin-lignende stoffer.
 • Der er øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med antikoagulantia og trombocythæmmere.


Acetylsalicylsyre 

 • Ved samtidig brug af celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen øges risikoen for ulcus, og patienten bør monitoreres for tegn på mave-tarmblødninger.
 • Ibuprofen kan hæmme ASA´s irreversible trombocytaggregation, og ved samtidig anvendelse bør ASA som tromboseprofylakse tages mindst 2 timer før ibuprofen.
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia øger blødningsrisikoen.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • Syrepumpehæmmere kan reducere den trombocytfunktionshæmmende effekt af ASA pga. ændret pH i ventriklen.
 • ASA i doser > 300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Ved samtidig behandling med ASA og methotrexat er der rapporteret om stigning i AUC for methotrexat på 20-40%. Forsigtighed, især ved højdosis methotrexat og/eller nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For dipyridamol er der ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Antitrombotisk behandling under graviditet er en specialistopgave. 

Referencer: 3711, 4258, 4259

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Udskillelse af ASA i modermælk er undersøgt i flere studier, og den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende. Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket yderligere øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose i et 16-dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion i et barn har også været meddelt. Teoretisk kan der være en risiko for Reyes syndrom. Der er ingen data for udskillelse af dipyridamol i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

ASA: Se Acetylsalicylsyre (forgiftninger)

Dipyridamol: Administration af xanthinderivater (fx theophyllin) kan modvirke den hæmodynamiske virkning af overdosering med dipyridamol. 

Farmakodynamik

Acetylsalicylsyre 

 • Farmakodynamikken er dosisafhængig. Virker analgetisk, antiinflammatorisk og antipyretisk og hæmmer blodpladernes aggregationsevne, hvilket øger blødningstiden. Den farmakologiske effekt er hovedsagelig hæmning af dannelsen af prostaglandiner og tromboksaner. Virkningen på tromboksanbiosyntesen i blodpladerne og på blødningstiden opretholdes mange dage efter behandlingsophør.

Dipyridamol 

 • Hæmmer optagelsen af adenosin i trombocytter, hvorved niveauet af c-AMP i trombocytterne øges. Herved opnås en hæmning af trombocytfunktionen. Har også en kardilaterende virkning.

Farmakokinetik

Dipyridamol 

 • Biotilgængelighed ca. 70%
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles væsentligst med galden (enterohepatisk kredsløb).
 • < 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Acetylsalicylsyre (lavdosis) 

 • Absorberes hurtigt, men allerede i tarmvæg hydrolyseres ca. 50% til salicylat (aktiv metabolit).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1,5 timer.
 • Efter absorption metaboliseres ASA i leveren ligeledes til salicylat.
 • Plasmahalveringstid 15-30 minutter (ASA) og 2-3 timer (salicylsyre ved lave doser).
 • Salicylsyre og dennes metabolitter udskilles primært gennem nyrerne.

Depotkapsler (polydepot) og kapsler med modificeret udløsning (polydepot) frigiver de aktive stoffer over 10-14 timer.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 200 + 25 mg  (Orifarm) 035433
60 stk.
Udgået 10-08-2020

Substitution

hårde depotkapsler 200 + 25 mg
Orisantin Orion Pharma, Acetylsalicylsyre, Dipyridamol, kapsler med modificeret udløsning 200+25 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde depotkapsler  200 + 25 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Rødbrun
Mål i mm: 7,3 x 24
hårde depotkapsler 200 + 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4258. Nelson-Piercy C, Powrie R, Borg JY et al. Tinzaparin use in pregnancy: an international, retrospective study of the safety and efficacy profile. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011; 159:293-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21945573 (Lokaliseret 8. februar 2019)


4259. De Santis M, De Luca C, Mappa I et al. Clopidogrel treatment during pregnancy: a case report and a review of literature. Intern Med. 2011; 50:1769-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21841343 (Lokaliseret 8. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

11.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...