Thalidomide "Celgene"

L04AX02
 
 
Middel mod myelomatose.

Anvendelsesområder

  • Ubehandlet myelomatose i kombination med melphalan og prednison som førstevalgsbehandling af voksne > 65 år, eller som er uegnede til højdosis kemoterapi.

Thalidomid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til myelomatose og behandling heraf. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg thalidomid. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg dgl. i kombination med melphalan og prednison i højst 12 cykli a 42 dages varighed. Se i øvrigt speciallitteratur eller produktresumé. 

 

Ældre > 75 år. Startdosis bør reduceres til 100 mg dgl.
Bør tages inden sengetid for at mindske somnolens. 

 

Bemærk

  • Kapslerne skal synkes hele.
  • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
  • Bør tages inden sengetid for at mindske somnolens.
  • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.

Kontraindikationer

  • Manglende evne til at overholde nødvendige præventionsforholdsregler.
  • Svær overfølsomhedsreaktion på thalidomidanaloger pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved tidligere tromboembolisk tilfælde, samtidig indgift af erytropoetiske midler eller hormonsubstitution pga. risiko for tromboemboli. Antikoagulation anbefales. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Obstipation.
Perifere ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Dysæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Temperaturstigning, Utilpashed.
Mundtørhed, Opkastning.
Bradykardi, Dyb venetrombose, Dyspnø, Hjerteinsufficiens, Interstitiel lungesygdom, Lungeemboli, Pneumoni.
Akut myeloid leukæmi, Pancytopeni.
Depression, Konfusion, Koordinationsbesvær, Kramper.
Alvorlige hudreaktioner, Hududslæt, Tør hud.
Nyresvigt.
Høretab.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tarmobstruktion.
Atrieflimren, AV-blok, Myokardieinfarkt.
Myelodysplastisk syndrom.
Ikke kendt Tumorlysesyndrom.
Gastro-intestinal blødning eller perforation, Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Leukocytoklastisk vasculitis, Pulmonal hypertension.
Hypotyroidisme.
Forværring af parkinsonisme, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Alvorlige infektioner.
Amenoré, Seksuelle forstyrrelser.
Bivirkningsfrekvenser som rapporteret ved kombination med melphalan og prednison.

Interaktioner

Virkningen af lægemidler, som har sederende effekt eller fremkalder bradykardi eller neuropati, kan forstærkes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Thalidomid er et kendt potent teratogent lægemiddel. Se endvidere Thalidomid og analoger

Referencer: 4506, 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder må kun behandles, såfremt et særligt svangerskabsforebyggende program overholdes.  

Mandlige patienter skal benytte sikker antikonception under og en uge efter behandlingen.  

Der henvises i øvrigt til produktresumé og særligt informationsmateriale, der udleveres til behandler. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Virker immunmodulerende, antiinflammatorisk og potentielt antineoplastisk. Endvidere virker det som et centralt aktivt, non-barbiturat hypnotisk sedativ.

Farmakokinetik

  • Maksimal plasmakoncentration efter 2-5 timer.
  • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
  • Udskilles i sæd.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 50 mg 025917
28 stk. (blister)
3.283,85 234,56

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
Thalidomide 50 mg, CELGENE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4506 Vargesson N Thalidomide-induced teratogenesis: history and mechanisms Birth Defects Res C Embryo Today 2015 105(2) 140-56 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26043938

 
 

Revisionsdato

2019-08-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...