Advagraf®

L04AD02
 
 
Immunsuppressivt virkende makrolid.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af organafstødning efter lever-, hjerte- eller nyretransplantation.
 • Behandling af organafstødning, der er resistent for behandling med andre immunosuppressiva.

Tacrolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til organtransplantationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 0,5 mg, 1 mg, 3 mg eller 5 mg tacrolimus. 

Doseringsforslag

Levertransplantation 

Behandling indledes ca. 12-18 timer efter indgrebet. Initialt. Oral indgift af 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt administreret 1 gang dgl. om morgenen. 


Nyretransplantation 

Voksne. Behandlingen indledes 4 dage før (levende donor) eller umiddelbart før (afdød donor) transplantation. Initialt. Oral indgift af 0,2 mg/kg legemsvægt administreret 1 gang dgl. om morgenen. 

Postoperativt. Initialt 0,2 mg/kg legemsvægt i døgnet. Doseringen reduceres sædvanligvis i perioden efter transplantationen. Forbedring i patientens tilstand efter transplantation kan medføre ændret farmakokinetik for tacrolimus, hvilket kan nødvendiggøre yderligere dosisjusteringer.
Vedligeholdelsesbehandling. Individuel dosering. Behandlingen er principielt livslang. Der henvises til speciallitteratur. 


Truende afstødning af hjerte eller nyre 

Tilfælde, som ikke kan behandles med anden immunsuppressiv behandling, se speciallitteratur. 


Bemærk: 

 • Skift mellem forskellige lægemiddelformer af tacrolimus bør så vidt muligt undgås pga. risiko for klinisk betydende forskelle i biotilgængelighed. Skift til anden lægemiddelform eller ændring i dosisregime kræver tæt monitorering, og evt. dosisjustering forestået af specialist.
 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne bør indtages mindst 1 time før eller 2-3 timer efter et måltid.

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolider
 • Samtidig behandling med ciclosporin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved patienter, som er i behandling med nefrotoksiske midler, fx aminoglykosider, amphotericin B, melphalan eller sulfonamid/trimethoprim, samt andre immunosuppressiva end glukokortikoider.
 • Under behandlingen monitoreres:
  • Nyrefunktionen
  • Serum-kalium
  • Serum-magnesium
  • Blodsukker
  • Blodtryk (induceret hypertension behandles)
  • Vægt
  • Blodkoncentration af tacrolimus.
 • På grund af risiko for øjenpåvirkning med synstab eller blindhed, bør patienten rådes til at kontakte lægen ved øjensymptomer som sløret syn, defekter i synsfeltet, ændret farvesyn eller fotofobi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af tacrolimus som kapsel og depotkapsel i 3 måneder. Akut afstødning af nyre på grund af underdosering.
Visuel forveksling af styrker. Der ordineres 0,5 mg, men udleveres 5 mg i flere dage. Indlæggelse, forhøjede nyretal, angioødem.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Hypertension.
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi.
Hovedpine, Søvnløshed, Tremor.
Nyrefunktionspåvirkning.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Leverpåvirkning, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste, Myokardieiskæmi, Nasal tilstopning, Pharyngitis, Pleuraekssudat, Takykardi, Tromboemboli, Ødemer.
Anæmi, Leukocytose, Leukopeni, Trombocytopeni.
Acidose, Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Angst, Bevidsthedspåvirkning, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Konfusion, Kramper, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed.
Acne, Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Akut nyresvigt.
Fotofobi, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Cerebral hæmoragi, Dyb venetrombose, Ekg-forandringer, Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Hæmolytisk uræmisk syndrom, Pancytopeni.
Encefalopati, Hukommelsesbesvær, Koma, Psykose, Talebesvær.
Dermatitis, Fotosensibilitet.
Multiorgansvigt.
Anuri.
Høretab, Katarakt.
Sjældne (0,01-0,1%) Akut respiratorisk distress syndrom, Perikardieansamling, Trombotisk mikroangiopati.
Trombocytopenisk purpura.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Blindhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Myasteni.
Stevens-Johnsons syndrom.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Pure Red Cell Aplasia  (PRCA).
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Neuritis optica.

Som ved anden immunsuppressiv behandling er der beskrevet øget forekomst af maligne hudlidelser, ligesom maligne tumorer er beskrevet i forbindelse med behandlingen. 

Interaktioner

 • Tacrolimus forlænger halveringstiden for ciclosporin med øget nyretoksisk virkning af ciclosporin til følge. Ciclosporin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Kombinationen skal undgås.
 • Risiko for nyretoksisk virkning øges ved samtidig indgift af amphotericin B eller aminoglykosider.
 • CYP3A4-hæmmere, fx amprenavir, atazanavir, clarithromycin, erythromycin, fluconazol, itraconazol, lopinavir og ritonavir samt grapefrugtjuice, øger koncentrationen af tacrolimus pga. nedsat clearance.
 • Potente CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, phenobarbital, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter koncentrationen af tacrolimus pga. øget clearance. Se endvidere Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Lansoprazol kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus.
 • Virkningen af orale kontraceptiva kan nedsættes.
 • Vaccinationer kan have nedsat effekt, og brug af levende, svækkede vacciner skal undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 600 eksponerede gravide i løbet af graviditeten - de fleste heraf også i 1. trimester. De fleste data stammer fra nyretransplanterede patienter, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt, og det er i nogle datasæt ikke muligt at adskille specifik lægemiddeleksponering og outcome specielt for ciclosporin, tacrolimus og azathioprin. Der er overordnet ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der er en overhyppighed af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Confounding by indication er utvivlsomt et bias, som påvirker disse observationer. 

Referencer: 4278, 4279, 3711, 4281, 4280, 4284, 4277

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 0,1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

 • Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation. 
 • Suppressionen opnås via en hæmning af enzymet calcineurin, der defosforylerer en række regulatoriske proteiner i antigen-stimuleret lymfocytaktivering. Herved reduceres bl.a. produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-25% med betydelig variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen.
 • Maksimal plasmakoncentration 1-3 timer efter oral administration.
 • Steady state efter ca. 3 dage.
 • Bindes i høj grad til erytrocytter med fordelingsforholdet 20:1 i helblod:plasma.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer (levertransplanterede), 15,6 timer (nyretransplanterede) og ca. 43 timer (raske frivillige).
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt med galden.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde depotkapsler 0,5 mg 182307
50 stk. (blister)
808,50 161,70
(BEGR) hårde depotkapsler 1 mg 389944
50 x 1 stk. (blister)
1.234,75 123,48
(BEGR) hårde depotkapsler 3 mg 484721
50 stk. (unit dose) (blister)
3.887,25 129,58
(BEGR) hårde depotkapsler 5 mg 572422
50 stk. (Blister)
6.063,65 121,27

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  0,5 mg

Præg:
647, 0.5 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Orange
Mål i mm: 5 x 11
hårde depotkapsler 0,5 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  1 mg

Præg:
677, 1mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid, Orange
Mål i mm: 5 x 13
hårde depotkapsler 1 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  3 mg

Præg:
637, 3mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6 x 19
hårde depotkapsler 3 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  5 mg

Præg:
687, 5mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Orange
Mål i mm: 7 x 20
hårde depotkapsler 5 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4277 Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants Clin Gastroenterol Hepatol 2018 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735


4278 Colla L, Diena D, Rossetti M et al Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era J Nephrol 2018 31(3) 361-83 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421


4279 Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al Reproductive health in women following abdominal organ transplant Am J Transplant 2018 18(5) 1068-76 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243


4280 Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis Liver Transpl 2012 18(6) 621-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967


4281 Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study Clin J Am Soc Nephrol 2013 8(2) 290-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724


4284 Kainz A, Harabacz I, Cowlrick IS et al Review of the course and outcome of 100 pregnancies in 84 women treated with tacrolimus Transplantation 2000 70(12) 1817-21 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11152103

 
 

Revisionsdato

2019-08-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...