Atriance®

L01BB07
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit til purinnukleosid. 

Anvendelsesområder

Behandling af T-celle akut lymfoblastær leukæmi (T-ALL) og T-celle lymfoblastær lymfom (T-LBL), hvor sygdommen ikke har responderet på eller er recidiveret efter behandling med mindst to regimer af kemoterapi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg nelarabin. 

Doseringsforslag

Voksne og unge > 16 år. 1.500 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 2 timer på dag 1, 3 og 5. Behandlingen gentages hver 21. dag.
Børn og unge < 21 år. 650 mg/m2 som i.v. infusion over 1 time dagligt i 5 på hinanden følgende dage og gentaget hver 21. dag. 


Bemærk: Der er begrænset erfaring vedr. børn < 4 år. Til unge (16- 21 år) kan anvendes enten voksen- eller børnedosis. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Forsigtighedsregler

Neurotoksicitet er dosisbegrænsende. Patienterne skal observeres nøje for tegn og symptomer på neurologisk toksicitet, og behandlingen bør seponeres ved første tegn på neurologiske bivirkninger af grad 2 eller derover.

Bivirkninger

Der er rapporteret alvorlige neurologiske bivirkninger, som kan være irreversible.
Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Smerter, Træthed.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Hoste, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Myalgi.
Hovedpine, Perifer neuropati, Somnolens, Svimmelhed.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Tumorlysesyndrom.
Abdominalsmerter, Forhøjet bilirubin, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Hypotension, Pleuraekssudat, Stridor.
Hypocalcæmi, Hypoglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Artralgi, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Ataksi, Balanceforstyrrelser, Epilepsilignende anfald  (kramper, grand mal anfald og status epilepticus), Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Tremor.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Demyelisering.
Sjældne (0,01-0,1%) Rhabdomyolyse.

Interaktioner

Samtidig administration af nelarabin og adenosindeaminasehæmmere, som pentostatin kan reducere effekten af nelarabin og/eller ændre bivirkningsprofilen af midlerne.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2954, 4388, 4270, 4268, 2790, 4267, 4269, 2789, 692, 4264, 2955, 691

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Desoxyguanosinanalog. Prodrug, der hurtigt omdannes til ara-G, som intracellulært aktiveres til den aktive metabolit (trifosfatnukleosidet). Metabolitten inkorporeres i DNA og fører til DNA-skader og funktionel inaktivering. 

Farmakokinetik

  • Plasmahalveringstid for nelarabin er ca. 30 min. og for ara-G ca. 3 timer.
  • Ca. 5% af nelarabin og ca. 23% af ara-G udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Infusionsvæsken skal anvendes ufortyndet. 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 039376
6 x 50 ml
19.096,30

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...