Noxafil®

J02AC04
 
 

Anvendelsesområder

 • Oropharyngeal candidiasis (oral suspension).
 • Invasiv aspergillose, fusariose, chromoblastomykose, mycetom og coccidioidomykose hos patienter, hvor anden behandling har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. 
 • Forebyggelse af svampeinfektioner hos hæmatologiske patienter, der modtager kemoterapi eller stamcelletransplantation med forventet langvarig neutropeni og høj risiko for invasiv svampeinfektion.
 • Se endvidere tabel 2 og tabel 3 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).


Behandling med posaconazol bør påbegyndes af en læge med særligt kendskab til behandling af invasiv svampeinfektion. 

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 100 mg posaconazol. 

Oral suspension. 1 ml indeholder 40 mg posaconazol. 

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 18 mg posaconazol. 

Doseringsforslag

Oralt - Voksne 

 • Refraktære invasive svampeinfektioner
  • Enterotabletter
   • Initialt 300 mg 2 gange dgl. på 1. dag.
   • Herefter 300 mg 1 gang dgl.
   • Kan tages med eller uden mad.
  • Oral suspension
   • 400 mg 2 gange dgl. sammen med et måltid. 
   • Hvis patienten ikke kan indtage et måltid, bør dosis gives som 200 mg 4 gange dgl.

  

 • Oropharyngeal candidiasis
  • Oral suspension
   • Initialt 200 mg dgl. sammen med et måltid
   • Derefter 100 mg dgl. sammen med et måltid.

 • Forebyggende
  • Enterotabletter
   • Initialt 300 mg 2 gange dgl. på 1. dag. 
   • Herefter 300 mg 1 gang dgl. 
   • Kan tages med eller uden mad.
  • Oral suspension
   • 200 mg 3 gange dgl. sammen med et måltid.

 • Bemærk:
  • Enterotabletter skal synkes hele.
  • Enterotabletter må ikke tygges eller knuses.
  • Enterotabletter bør foretrækkes ved optimering af plasmakoncentrationen.
  • Oral suspension og enterotabletter er ikke indbyrdes udskiftelige pga. forskellig absorptionsgrad.

  

Parenteralt - Voksne 

 • Refraktære invasive svampeinfektioner
  • Initialt 300 mg i.v. 2 gange dgl. på 1. dag.
  • Herefter 300 mg i.v. 1 gang dgl.
 • Forebyggende
  • Initialt 300 mg i.v. 2 gange dgl. på 1. dag. 
  • Herefter 300 mg i.v. 1 gang dgl.
 • Bemærk:
  • Bør gives som i.v. infusion med et centralt venekateter over ca. 90 minutter.
  • Kan gives med perifert venekateter over ca. 30 minutter, hvis det ikke er muligt at anvende centralt venekateter.
  • Må ikke gives som bolus.
 • Advarsel
  • Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

  

Bemærk - generelt: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

Samtidig behandling med CYP3A4-metaboliserede lægemidler der har snævert terapeutisk indeks eller med risiko for QT-forlængelse, herunder bl.a.: 

 • atorvastatin
 • lovastatin
 • pimozid
 • sekalealkaloider
 • simvastatin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Kongenital eller erhvervet:
  • QT-forlængelse
  • kardiomyopati
  • sinusbradykardi
  • arytmier.
 • Overfølsomhed over for andre azoler.
 • Natriumindhold
  Koncentrat til infusionsvæske:
   1 hætteglas indeholder 20 mmol natrium, som svarer til ca. 1,1 g natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med vitamin K-antagonister (warfarin). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Hypertension.
Neutropeni.
Elektrolytforstyrrelser, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Døsighed, Hovedpine, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Hepatomegali, Hepatotoksicitet, Kolestase, Miltinfarkt, Pancreatitis.
Bradykardi, Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval, Hypotension, Supraventrikulær ekstrasystoli, Tromboflebitis, Vasculitis, Ventrikulær ekstrasystoli, Ødemer.
Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Lymfadenopati, Trombocytopeni.
Hyperglykæmi, Hypofosfatæmi, Hypoglykæmi.
Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi, Konfusion, Kramper, Neuropati, Talebesvær, Tremor.
Alopeci, Dermatitis, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erytem, Purpura.
Allergiske reaktioner.
Akut nyresvigt, Nyresvigt.
Sløret syn, Synstab.
Sjældne (0,01-0,1%) Pludselig død.
Gastro-intestinal blødning, Ileus, Leverinsufficiens, Tungeødem.
Cerebral hæmoragi, Dyb venetrombose, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Interstitiel pneumonitis, Myokardieinfarkt, Pneumonitis, Pulmonal hypertension, Torsades de pointes-takykardi.
Blødning, Hæmolytisk uræmisk syndrom, Koagulationsforstyrrelser, Pancytopeni, Trombocytopenisk purpura.
Binyrebarkinsufficiens, Tubulær acidose.
Depression, Encefalopati, Perifer neuropati, Psykose, Synkope.
Ansigtsødem, Mucositis, Stevens-Johnsons syndrom.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Hypogonadisme, Interstitiel nefritis.
Dobbeltsyn, Høretab, Maculahul.
 • Alvorlige hepatiske skader med letalt udfald er set.

Interaktioner

 • Posaconazol er en potent hæmmer af CYP3A4, og der er risiko for øget plasmakoncentration af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym. Samtidig behandling med atorvastatin, lovastatin, pimozid, sekalealkaloider og simvastatin er kontraindiceret.
 • For andre lægemidler, der nedbrydes via CYP3A4, kan også forventes øgede plasmakoncentrationer med muligt behov for dosisjustering, herunder bl.a. carbamazepin, ciclosporin, erythromycin, midazolam (AUC øges mere end 100%), HIV-proteasehæmmere, fosfodiesterasehæmmere som sildenafil og tadalafil, rifabutin (AUC øges 72%), sulfonylurinstoffer, tacrolimus (AUC øges 360%) og triazolam. 
 • Posaconazol kan øge plasmakoncentrationen af vincristin og vinorelbin med risiko for neurotoksicitet.
 • AUC for posaconazol nedsættes ved samtidig indgift af rifabutin og lignende induktorer (fx rifampicin), efavirenz, phenytoin og lignende induktorer (fx carbamazepin, phenobarbital, primidon) og bør undgås, medmindre fordelen for patienten opvejer risikoen.
 • Samtidig administration af H2-receptorantagonister og protonpumpehæmmere (fx esomeprazol) nedsætter ligeledes serumniveauet af posaconazol og bør om muligt undgås.
 • Se endvidere tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. På baggrund af den mulige dosisrelaterede teratogene effekt af et andet azol, fluconazol, må posaconazol ikke anvendes. Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Virkemåden består i en hæmning af ergosterolsyntesen, da posaconazol bremser omdannelse af lanosterol til ergosterol via hæmning af det cytokrom P450-afhængige enzym 14-steroldemethylase.
 • Er overvejende fungistatisk.
 • Krydsresistens mellem azoler er rapporteret, og resistensbestemmelse må derfor anbefales ved behandling af alvorlige infektioner.

Farmakokinetik

 • Steady state efter 7-10 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 25 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 35 timer.
 • < 0,2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes fra mave-tarmkanalen. Absorptionen øges ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid. Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer (oral opløsning) og 4-5 timer (enterotabletter).
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Oral suspension 

 • Bemærk: Oral suspension omrystes før brug.

  

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Tilberedning af infusionsvæske
  • 16,7 ml koncentrat til infusionsvæske tilsættes i.v.-pose/-flaske med 150-283 ml infusionsvæske* afhængigt af slutkoncentrationen, der skal ligge i intervallet 1-2 mg/ml.
   • Isotonsik glucose-infusionsvæske
   • Isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske
   • Glucose 50 mg/m+natriumchlorid 9 mg/ml-infusionsvæske.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning. 

 • Forligelighed ved infusion
  • Må kun fortyndes med de to infusionsvæsker anført under tilberedning.

 • Indgivelse af andre lægemidler gennem samme infusionsslange

  

Holdbarhed 

Oral suspension 

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger.

  

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterotabletter 100 mg
Titandioxid (E171) : enterotabletter 100 mg, oral suspension 40 mg/ml
Konservering:
Benzylalkohol : oral suspension 40 mg/ml
Natriumbenzoat  (E211) : oral suspension 40 mg/ml
Smag:
Kirsebær : oral suspension 40 mg/ml
Andre:
Dinatriumedetat : konc. til infusionsvæske, opl. 18 mg/ml
Macrogoler : enterotabletter 100 mg
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 18 mg/ml
Sulfobutylether-ß-cyclodextrinnatrium : konc. til infusionsvæske, opl. 18 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) enterotabletter 100 mg 433666
96 stk. (blister)
29.523,15 922,60
(BEGR) oral suspension 40 mg/ml 429503
105 ml
5.551,65 396,55
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 18 mg/ml 151012
300 mg
4.131,65 4.131,65

Foto og identifikation

Enterotabletter  100 mg

Præg:
100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 17,5
enterotabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...