Xylocain® injektionsvæske, opl.

N01BB02
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer anvendelig til injektionsanalgesi. Antiarytmikum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Injektionsvæske 10 mg/ml. (voksne og børn over 1 år) 

 • Lumbal sympatikusblokade 150-200 mg (15-20 ml)
 • Ledningsanalgesi af interkostalnerver (20-50 mg/nerve), fingre, tæer og penis 20-50 mg (2-5 ml)
 • Større nerver og nerveplekser 100-200 mg (10-20 ml)
 • Axillarisblokade 400 mg (40 ml)
 • Sakralanalgesi:
  • voksne 200-300 mg (20-30 ml)
  • børn 5 mg/kg legemsvægt (0,5 ml/kg)

 

Injektionsvæske 20 mg/ml. (voksne) 

 • Blokade af n. ischiadicus 300-400 mg (15-20 ml)
 • Torakal epiduralanalgesi 200-300 mg (10-15 ml)
 • Lumbal epiduralanalgesi 300-500 mg (15-25 ml)
 • Ventrikulær takykardi:
  • Lidocain kan gives ved manglende effekt af amiodaron og betablokker.
  • Initialt 1 mg/kg legemsvægt i.v., højst 25-50 mg (1,25-2,5 ml) pr. min. under ekg-kontrol, medmindre omgående behandling er nødvendig.
  • Hvis virkning ikke ses efter første injektion, kan yderligere gives 1 eller 2 injektioner med 5-10 min. interval.
  • Behandlingen fortsættes sædvanligvis med i.v. infusion med en hastighed på 1-4 mg lidocainchlorid i minuttet under konstant overvågning og brug af infusionspumpe eller dråbetæller.

 

Bemærk: Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under indlæggelse med ekg-overvågning. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Ældre
 • Børn under 4 år
 • Dårlig almentilstand
 • AV-blok
 • Intravenøs indgift bør foregå under kontinuerlig ekg-overvågning
 • Formuleringer indeholdende konservering bør ikke administreres intratekalt, intracisternalt eller intra- eller retrobulbært.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Bradykardi, Hypertension.
Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (herunder kramper, synsforstyrrelser, talebesvær og bevidsthedstab).
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop, Respirationsdepression.
Arachnoiditis, Neuropati, Perifer neuropati.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Dobbeltsyn.
Ikke kendt Konfusion.
 • Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift. 
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.

Interaktioner

 • Fluvoxamin nedsætter clearance for lidocain med ca. 40% på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx ciprofloxacin se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.
 • Propafenon kan hæmme omsætningen af lidocain og der er risiko for øget forekomst af CNS-bivirkninger. 
 • Samtidig indgift af i.v. lidocain og β-blokkere (propranolol, metoprolol) medfører øget plasmakoncentration og toksicitet af lidocain på grund af nedsat omsætningshastighed. 
 • Phenytoin kan forværre kardiotoksicitet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe ved anvendelse som lokalanalgetika. Som antiarrytmikum henvises til Antiarrytmika

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Analgesi. Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Lokalanalgetisk virkning efter 5-15 minutter. Virkningsvarighed 1-2 timer afhængigt af vævets vaskularisering.
 • Ventrikulære takyarytmier. Lidocain hæmmer automati og ekscitabilitet i ventriklernes ledningssystem og virker derfor kun ved ventrikulære takyarytmier. I store doser hæmmes også impulsledningen. Lidocain har en beskeden negativ inotrop effekt. Virkningen indtræder efter 1-2 minutter efter i.v. inj., og er maksimal efter 10 minutter.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Intravenøs administration. Fordelingsvolumen er ca. 1,3 l/kg. Initial plasmahalveringstid 5-10 minutter pga. redistribution til vævene. Terminal plasmahalveringstid 1,5-3 timer. Plasmahalveringstiden forlænges ved svær leverstase og svær hjerteinsufficiens med reduceret minutvolumen. Hos nyfødte er plasmahalveringstiden fordoblet.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,0-7,0
 

Forligelighed ved infusion 

2% injektionsvæske er blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml (opl. i htgl.) , injektionsvæske, opl. 20 mg/ml (opl. i htgl.)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 012641
5 x 10 ml
165,60
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 443122
5 x 20 ml
126,40
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 591418
5 x 20 ml
137,25

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...