Mimpara®

H05BX01
 
 

Calciumstofskifteregulerende middel. Calcimimetikum. 

Anvendelsesområder

 • Sekundær og tertiær hyperparatyroidisme (HPT) hos patienter med terminal nyresygdom (ESRD) i dialyse.
 • Reduktion af hypercalcæmi hos patienter med parathyroideacancer.
 • Primær hyperparatyroidisme, hvor kirurgisk behandling ikke er mulig, eller hvor kirurgisk behandling ikke har kunnet kontrollere tilstanden.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg, 60 mg eller 90 mg cinacalcet (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Sekundær hyperparatyroidisme 

 • Voksne. Initialt 30 mg 1 gang dgl. i forbindelse med et måltid.
  Dosis justeres hver 2.-4. uge til maksimalt 180 mg 1 gang dgl. under kontrol af S-PTH, som bør være 16-32 pikomol/l målt mindst 12 timer efter dosering.
  PTH-niveauet måles 1-4 uger efter behandlingens start eller efter justering af dosis.
  Under vedligeholdelsesbehandlingen måles niveauet hver 1.-3. måned.


Primær hyperparatyroidisme og parathyroideacancer 

 • Voksne. Initialt 30 mg 2 gange dgl. i forbindelse med et måltid.
  Dosis justeres med 2-4 ugers mellemrum til maksimalt 90 mg 4 gange dgl. afhængig af P-calcium.

 

Skift fra etelcalcetid til cinacalcet 

Behandling med cinacalcet anbefales først efter mindst tre hæmodialysebehandlinger og efterfølgende måling af P-calcium, hvor calciumniveauet er inden for normalområdet. 

 

Forsigtighedsregler

 • Tendens til kramper.
 • Risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Hjerteinsufficiens.
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

 

Hypocalcæmi 

Behandling bør ikke påbegyndes ved eksisterende hypocalcæmi. 

 • Pga. risiko for hypocalcæmi måles P-calcium inden for 1 uge efter behandlingens start og efter dosisjustering samt ca. 1 gang om måneden herefter.
 • Ved P-calcium < 2,1 mmol/l og > 1,9 mmol/l eller symptomer på hypocalcæmi kan P-calcium hæves via calciumholdige fosfatbindere, D-vitaminmetabolitter eller justering af calciumindholdet i dialysevæsken. Kan P-calcium ikke øges eller vedvarer symptomerne på hypocalcæmi reduceres dosis, eller behandlingen seponeres.
 • Ved P-calcium < 1,9 mmol/l eller vedvarende symptomer på hypocalcæmi, hvor vitamin D ikke kan øges, seponeres behandlingen indtil P-calcium når 2,0 mmol/l og/eller symptomerne på hypocalcæmi forsvinder. Behandlingen genoptages med næstlaveste dosis, som har været anvendt i den initiale behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme*, Opkastning*.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Obstipation.
Dyspnø, Hoste, Hypotension.
Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Nedsat serum-testosteron.
Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Kramper, Paræstesier, Svimmelhed.
Hududslæt.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria), Infektion i øvre luftveje.
Ikke kendt Forlænget QT-interval**, Forværring af hjerteinsufficiens, Ventrikulære arytmier**.

* Kvalme og opkastning er oftest forbigående. 

** Er forekommet sekundært til hypocalcæmi. QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconalzol og ritonavir) må forventes at øge plasmakoncentrationen og dermed sænke P-calcium.
 • Cinacalcet er en kraftig hæmmer af CYP2D6 og bør anvendes med forsigtighed sammen med andre CYP2D6-substrater med snævert terapeutisk indeks, fx clomipramin, flecainid, metoprolol, nortriptylin og propafenon.
 • Pga. induktion af CYP1A2 hos rygere kan dosisjustering være nødvendig ved ændring i rygevaner.
 • Forsigtighed tilrådes ved samtidig behandling med stoffer, der hæmmer CYP1A2, fx fluvoxamin.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Øger den calciumsensitive receptors (CaSR) følsomhed over for ekstracellulært calcium, hvilket medfører nedsat parathyroideahormonsekretion.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-25%, øges med 50-80% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.
 • Steady state efter 7 dage.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4 og CYP1A2, til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 6 timer og 30-40 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 016868
28 stk. (2 x 14) (blister)
1.868,95 133,50
(A) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 189463
28 stk. (blister)(Orifarm)
1.868,95 133,50
(A) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 504015
28 stk. (blister) (Abacus)
1.867,00 133,36
(A) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 016791
28 stk. (2 x 14) (blister)
3.436,10 122,72
(A) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 591333
28 stk. (blister)(Orifarm)
3.415,00 121,96
(A) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 016802
28 stk. (2 x 14) (blister)
5.145,75 122,52
(A) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 192763
28 stk. (blister)(Orifarm)
Udgået 01-07-2019

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
AMG, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 6 x 10
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
AMG, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 8 x 12
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
AMG, 90
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 9 x 14
filmovertrukne tabletter 90 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...