Velcade

L01XX32
 
 
Cytotoksisk middel til behandling af myelomatose.

Anvendelsesområder

 • Tidligere ubehandlet myelomatose i kombination med melphalan og prednisolon hos patienter, som er uegnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.
 • Tidligere ubehandlet myelomatose i kombination med dexamethason eller dexamethason og thalidomid hos patienter, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.
 • Progressiv myelomatose som monoterapi eller i kombination med pegyleret liposomal doxorubicin eller dexamethason.
 • Tidligere ubehandlet mantlecellelymfom i kombination med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison hos patienter, som er uegnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

  

Bortezomib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 3,5 mg bortezomib (som mannitol-bor-ester). 

Doseringsforslag

Voksne. Gives som enkelt behandling i cyklus af 3 ugers varighed. Initialt 1,3 mg/m2 legemsoverflade dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages cyklus. Yderligere cykli afhænger af dosisrespons. Der skal gå mindst 72 timer mellem to doser. 

 

Vedr. kombinationsbehandling samt dosisreduktion ved bivirkninger, se produktresume eller speciallitteratur.  

Dosis gives enten som 

 • intravenøs bolusinjektion over 3-5 sekunder gennem et perifert eller centralt i.v. kateter, der efterfølgende gennemskylles med isotonisk natriumchlorid eller
 • subkutan injektion i lår eller abdomen med nyt injektionssted hver gang.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge.
 • Der bør tages røntgen af thorax inden behandling.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-20 ml/min.
  • Erfaring savnes.
  • Dialyse: Dosis bør gives efter dialysen.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Lavere initialdosis (0,7 mg/m2 legemsoverflade) i første behandlingscyklus ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). Efterfølgende dosisjustering afhængig af tolerans, se produktresume


Se endvidere

Kontraindikationer

Akut, diffus, infiltrativ lunge- eller perikardiesygdom. 

Forsigtighedsregler

 • Præ-eksisterende neuropati
 • nedsat krampetærskel
 • stor tumorbyrde
 • lavt blodtryk og hjerteinsufficiens.
 • Hæmatologiske værdier, elektrolytstatus samt kliniske undersøgelser for neuropati skal foretages hyppigt.
 • Symptomer på gastro-intestinal toksicitet (fx kvalme, opkastning, diarré eller obstipation) bør medføre omhyggelig monitorering.
 • Antiviral profylakse bør overvejes.
 • Ved mistanke om multifokal leukoencefalopati (PML) skal behandlingen seponeres, indtil PML er udelukket.
 • Posteriort reversibelt encefalopatisk syndrom (PRES) er beskrevet hos patienter behandlet med bortezomib. Hos patienter, som udvikler PRES, skal bortezomib seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Muskuloskeletale smerter.
Neuralgi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Almindelige (1-10%) Kuldegysninger, Vægttab.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Gastro-intestinal blødning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Hypertension, Ortostatisk hypotension, Ødemer.
Leukopeni, Lymfopeni.
Dehydrering, Elektrolytforstyrrelser.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Angst, Hovedpine, Humørforstyrrelser, Letargi, Svimmelhed, Synkope, Søvnforstyrrelser.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud, Urticaria.
Infektioner.
Nyrefunktionspåvirkning.
Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorlysesyndrom.
Ileus, Pancreatitis.
Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Lungeemboli, Pleuraekssudat, Respirationsstop.
Diabetes mellitus, Hyperkorticisme.
Encefalopati, Hallucinationer, Konfusion, Psykose, Tremor.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Sepsis.
Akut nyresvigt, Kronisk nyresvigt.
Høretab, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Sekundær malignitet.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Myokardieinfarkt, Trombotisk mikroangiopati.
Suicidaladfærd.
Fotosensibilitet.
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Bortezomib kan påvirke effekten af orale antidiabetika med risiko for hypo- og hyperglykæmi.
 • CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol og ritonavir) øger effekten af bortezomib.
 • Potente CYP3A4-induktorer (fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler med perikon) nedsætter effekten af bortezomib.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4267, 4270, 4388, 4268, 2955, 692, 4264, 2789, 2954, 4269, 2790, 691

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer specifikt aktiviteten af S26-proteasomet, hvorved proteolysen af intracellulære ubiquiterede proteiner ophører. Dette bevirker bl.a. nedsat adhæsion og øget apoptose i myelomceller.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 40-193 timer efter gentagne i.v. doser. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4-7. 

 

Håndtering 

Tilberedning 

 • Intravenøs anvendelse: Indholdet af et hætteglas opløses i 3,5 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til en slutkoncentration på 1 mg/ml.
 • Subkutan anvendelse: Indholdet af et hætteglas opløses i 1,4 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til en slutkoncentration på 2,5 mg/ml.

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

Den brugsfærdige opløsning er holdbar 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af bortezomib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 3,5 mg 576415
1 htgl.
9.537,05

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-07-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...