Busilvex®

L01AB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Anvendes efterfulgt af cyclophosphamid eller melphalan som konditionerende behandling før myeloablativ hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Busulfan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 6 mg busulfan. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,8 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 2 timer hver 6. time i 4 dage (16 doser).
Børn. Individuelt. 

  

Bemærk: 

 • Patienten skal præmedicineres med antikonvulsiva og antiemetika.
 • Cyclophosphamid bør først påbegyndes 24 timer efter afsluttet busulfanbehandling.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Tendens til krampeanfald
 • Paracetamol skal undgås i 72 timer før administration.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Anal irritation, Ascites, Diarré, Dyspepsi, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Icterus, Kvalme, Leverpåvirkning, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Hypertension, Hypotension, Pharyngitis, Rhinitis, Takykardi, Trombose, Vasodilatation, Ødemer.
Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Brystsmerter, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Angst, Depression, Hikke, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Mucositis.
Allergiske reaktioner.
Dysuri, Forhøjet plasma-kreatinin, Oliguri.
Almindelige (1-10%) Hæmatemese, Ileus, Venookklusiv leversygdom, Øsofagitis.
Arytmier, Astma, Atrieflimren, Kardiomegali, Lungeblødning, Nedsat uddrivningsfraktion, Pericarditis, Perikardiel ekssudation, Pleuraekssudat, Respirationsdepression.
Hyponatriæmi.
Konfusion.
Erytem, Hudafskalning, Pigmentforandringer i huden.
Forhøjet carbamid, Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning.
Arteriel trombose, Bradykardi, Cerebral hæmoragi, Hypoxi, Systemisk vaskulær lækage-syndrom, Ventrikulær ekstrasystoli.
Delirium, Encefalopati, Hallucinationer, Kramper, Nervøsitet.
Ikke kendt Tandmisdannelser  (Tandhypoplasi).
Interstitiel lungesygdom, Trombotisk mikroangiopati.
Hypogonadisme.
Katarakt, Linse- og corneauklarheder.

Interaktioner

 • Metronidazol øger plasmakoncentrationen af busulfan med ca. 50%. Kombinationen bør undgås.
 • Itraconazol nedsætter clearance for busulfan med ca. 20%.
 • Ketobemidon og paracetamol kan muligvis nedsætte clearance for busulfan.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2954, 2955, 2789, 691, 4268, 4264, 4269, 2790, 692, 4267, 4270

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber. Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Terminal plasmahalveringstid 3-4 timer efter i.v. indgift.
 • Ca. 30% bindes irreversibelt til albumin.
 • Fordelingsvolumen 0,6-0,9 l/kg.
 • Metaboliseres via konjugering til glutation til inaktive metabolitter.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter fortynding 3,4-3,9 


Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat 6 mg/ml fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på 0,5 mg/ml. 

  

Forligelighed ved infusion 

Bør kun fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Må ikke blandes med andre farmaka.
Sprøjte af polycarbonat må ikke anvendes.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig opløsning er holdbar i 8 timer ved 20°C eller 12 timer ved 2-8°C efterfulgt af 3 timer ved stuetemperatur (inkl. infusionstid).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/ml 130309
8 x 10 ml
23.129,70

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...