S-ketamin "Pfizer"

N01AX14
 
 

Cyclohexanonderivat til intravenøs eller intramuskulær anvendelse.  

Anvendelsesområder

 • Induktion og opretholdelse af universel anæstesi, som eneste anæstetikum eller kombineret med andet anæstesimiddel.
 • Supplement ved regional eller lokal anæstesi.
 • Anæstesiindledning og anæstesi/analgesi på ulykkessteder præhospitalt.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg esketamin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Præmedicinering 

Et antikolinergikum bør gives præoperativt for at hæmme sekretion fra mundhule og luftveje.  


Anæstesiinduktion 

Initialt 0,5-1 mg/kg legemsvægt langsomt i.v. eller 2-4 mg/kg legemsvægt i.m. Vedligeholdelse halv initialdosis efter behov.
Infusion. 0,5-3 mg/kg legemsvægt/time. Dosis kan reduceres og bivirkningerne dæmpes ved tilsætning af et benzodiazepin. 

Analgetisk supplement ved regional eller lokal anæstesi 

0,125-0,25 mg/kg legemsvægt/time som i.v. infusion. 

Analgesi i akutte situationer 

0,25-0,5 mg/kg legemsvægt i.m. eller 0,125-0,25 mg/kg legemsvægt langsomt i.v. over mindst 1 minut. 

 

Bemærk: 

 • Bør kun anvendes af anæstesilæger.
 • Nedsat dosering overvejes ved nedsat leverfunktion.

Kontraindikationer

 • Tilstande, hvor hypertension eller øgning af det intrakranielle tryk kan frembyde risiko.
 • Eklampsi og præeklapmsi.
 • Må ikke anvendes som eneste anæstesimiddel ved iskæmisk hjertesygdom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved: 

 • kardiel insufficiens
 • ubehandlet hypertension
 • ustabil angina pectoris
 • øget intrakranielt tryk eller andre sygdomme i centralnervesystemet
 • psykiske sygdomme i anamnesen
 • ubehandlet tyrotoksikose
 • tilstande hvor øgning af det intraokulære tryk kan frembyde risiko
 • tilstande, der kræver afslapning af uterus
 • alkoholpåvirkning.

Muskelrelaksation med kontrolleret ventilation kan være nødvendig ved indgreb i de øvre luftveje. 

Udstyr til intubation og understøttelse af vejrtrækning bør være tilgængeligt. 

Misbrug af ketamin er forekommet og afhængighed/tolerans er set. 


Bemærk:  

Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi. 

  

Natriumindhold. 

1 ml indeholder højst 0,14 mmol natrium, som svarer til 8,2 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Bivirkningerne er hovedsageligt afhængige af dosis og injektionshastighed.
Almindelige (1-10%) Reaktioner i opvågningsfasen  (fx abnorme drømme, kvalme, opkastning, øget spytsekretion, sløret syn, svimmelhed, motorisk uro).
Hypertension, Laryngospasme, Respirationsdepression, Takykardi, Øget bronkialsekretion, Øget vaskulær karresistens  (i lungecirkulationen).
Ikke almindelige (0,1-1%) Bevægeforstyrrelser.
Dobbeltsyn, Forhøjet intraokulært tryk, Nystagmus.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Bradykardi, Hypotension.
Anafylaktisk reaktion.
 • Bivirkninger relateret til centralnervesystemet ses oftere, når ketamin anvendes som eneste anæstesimiddel.
 • Udover de nævnte bivirkninger i skemaet, er leverpåvirkning (særligt ved brug i over 3 dage eller ved stofmisbrug), angst, hallucinationer og konfusion set med ukendt hyppighed.

Interaktioner

 • Clarithromycin øger AUC for ketamin 2,6 gange på grund af hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre hæmmere af dette enzym. Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, rifampicin) kan øge omsætningshastigheden og derved nedsætte den terapeutiske effekt af ketamin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kombination med theophyllin medfører nedsat krampetærskel og kombinationen bør undgås.
 • Virkningen af neuromuskulært blokerende midler kan forlænges. Potenserer effekten af halogenerede anæstesimidler. Risikoen for arytmier ved indgift af adrenalin øges ved samtidig brug af halogerende midler.
 • Ved kombination med benzodiazepiner eller neuroleptika kan ses en reduktion af bivirkningerne og en forlænget virkning af ketamin.
 • Opvågningsfasen kan forlænges ved samtidig brug af barbiturater eller opioider.
 • Kombination med sympatomimetika, thyroideahormoner og vasopressin kan medføre forøget arterielt blodtryk og øge hjertefrekvensen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2% af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering.  

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning. 

 

Dyrestudier har vist, at GABA-receptoragonister (isofluran, sevofluran, desfluran og propofol), og NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester. FDA har udsendt en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Referencer: 4324, 4326, 4323, 1597, 4325

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Virker hovedsageligt via non-kompetitiv NMDA-receptorantagonisme.
 • Påvirker desuden opioidreceptorer samt monoaminerge, kolinerge, nikotinerge og muskarinerge receptorer.
 • Ketamin virker analgetisk i doser, som ikke har sedativ eller hypnotisk virkning.
 • Esketamin (S-ketamin) er den mest aktive isomer af ketamin med en analgetisk og anæstetisk effekt, der menes at være 3 gange mere potent i forhold til R-ketamin.
 • Virkningsvarighed ca. 20 minutter (efter i.v. bolus).

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Terminale plasmahalveringstid mellem 79 minutter (efter kontinuerlig inf.) og 186 minutter (efter lavdosis bolusinj.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-4. 

 

Håndtering
Forligeligved ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske og isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • ikke blandes med barbiturater.

 

Holdbarhed 

Injektionsvæske fortyndet med isotonisk glucose-infusionsvæske eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske er kemisk holdbar i 48 timer ved 25 ºC, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4NB)(Anæstesi) injektionsvæske, opl. 25 mg/ml 011609
10 x 2 ml
250,60

Referencer

1597 Mazze RI, Källén B Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases Am J Obstet Gynecol 1989 161(5) 1178-85 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2589435


4323 Heesen M, Klimek M Nonobstetric anesthesia during pregnancy Curr Opin Anaesthesiol 2016 29(3) 297-303 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466


4324 Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention Am J Surg 2005 190(3) 467-73 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538


4325 Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery Am J Obstet Gynecol 2018 218(1) 98-102 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583


4326 Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy Obstet Gynecol 2017 129(4) 777-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816

 
 

Revisionsdato

2019-02-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...