Copegus®

Udgået: 30.12.2019
J05AP01
 
 

Anvendelsesområder

Ribavirin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af kronisk hepatitis C. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg ribavirin. 

Doseringsforslag

 • Legemsvægt < 75 kg. 1.000 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Legemsvægt > 75 kg. 1.200 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Vedrørende behandlingsvarighed og kombinationsregimer sammen med andre antivirale lægemidler henvises til: 

 

Bemærk: 

 • Bør indtages sammen med et måltid.
 • Bør indtil videre ikke anvendes til patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 200 mg dgl. (incl. ved hæmodialyse). Tæt monitorering anbefales. 

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Skiftevis 200 mg dgl. henholdsvis 400 mg dgl. Tæt monitorering anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Patienter med alvorlig hjertesygdom inden for de seneste 6 måneder
 • Hæmoglobinopatier (fx seglcelleanæmi og thalassæmi).

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med forsigtighed til patienter med hjertesygdom i anamnesen.
 • Behandlingen skal foregå under regelmæssig kontrol af hæmoglobin, trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling) samt kontrol af lever- og nyrefunktion.
 • Patienter med alvorlig knoglemarvssuppression bør nøje overvåges under behandlingen.
 • Depression og suicidaladfærd er set under behandling med ribavirin og peginterferon.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Smerter, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet bilirubin, Kvalme.
Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Artralgi, Myalgi.
Irritabilitet.
Alopeci, Dermatitis, Hudkløe.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Tørst, Utilpashed, Vægttab.
Flatulens, Gingival blødning, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Epistaxis, Nasopharyngitis, Rhinitis.
Brystsmerter.
Knoglesmerter, Muskelkramper, Nakkesmerter, Rygsmerter.
Aggressivitet, Angst, Hukommelsesbesvær, Hyperæstesi, Hypæstesi, Letargi, Mareridt, Migræne, Nervøsitet, Paræstesier, Somnolens, Synkope, Tremor.
Fotosensibilitet, Hududslæt, Urticaria, Øget svedtendens.
Impotens, Nedsat libido.
Conjunctivitis, Tinnitus, Øjensmerter, Øresmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Cholangitis, Gastro-intestinal blødning, Leverinsufficiens.
Hypertension, Interstitiel alveolitis/pneumonitis, Lungeemboli, Pneumoni.
Hallucinationer, Suicidaladfærd.
Retinal blødning.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-duodenale ulcera, Pancreatitis.
Apopleksi, Arytmier, Atrieflimren, Myokardieinfarkt, Pericarditis, Supraventrikulær ekstrasystoli, Vasculitis.
Myositis.
Koma, Kramper, Psykose.
Høretab, Papilødem, Retinopati.
Meget sjældne (< 0,01%) Cerebral iskæmi.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Synstab.
Ikke kendt Afstødning af levertransplantat, Colitis.
Rhabdomyolyse.
Nefrotisk syndrom, Nyrefunktionspåvirkning.
Nethindeløsning.
 • Bivirkninger er hovedsageligt opgjort for kombinationsbehandling med peginterferon, og mange af de beskrevne bivirkninger skyldes hovedsagelig peginterferon.
 • Den mest betydningsfulde og ofte dosisbegrænsende bivirkning ved ribavirin alene er hæmolytisk anæmi.

Interaktioner

 • Kombination med azathioprin eller zidovudin medfører øget toksicitet og bør om muligt undgås.
 • Ribavirin kan muligvis hæmme omsætningen af warfarin.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Humane data er meget sparsomme og tillader ikke en solid konklusion, men blandt 85 gravide eksponeret for ribavirin fandtes risikoen for medfødte misdannelser omtrent fordoblet til 8%. Prækliniske studier viser konsistent på tværs af dyrearter et potent teratogent, embryocidt og genotoxisk potentiale. 

Referencer: 1550, 3966, 4353

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i behandling: Der skal foreligge en negativ graviditetstest, før behandling må påbegyndes. Der skal anvendes sikker prævention under behandlingen og 4 måneder efter dens afslutning. Der skal foretages graviditetstest hver måned under behandlingen. 

 

Mænd i behandling: Det vides ikke, om ribavirin i sædceller kan virke teratogent ved befrugtning. Mandlige patienter og deres kvindelige partner skal derfor tilrådes at bruge sikker antikonception under behandlingen og i 7 måneder efter dens afslutning. Hvis partneren er gravid, skal manden anvende kondom for at minimere risikoen for, at ribavirin overføres til partneren. 

 

Fertilitet hos mænd

Ribavirin akkumuleres intracellulært og udskilles meget langsomt fra kroppen. I dyrestudier medførte ribavirin forandringer i sædceller ved dosering under den klinisk anvendte. 

Referencer: 1550, 3966, 4353

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Fosforyleres til ribavirinmono-, di- og trifosfat af cellens enzym, og både ribavirinmono- og trifosfat indvirker på nukleinsyresyntesen.
 • Virkningen er kompleks og ikke klarlagt i detaljer, men ribavirin hæmmer både den virale DNA- og RNA-syntese.
 • Derudover interfererer ribavirin med den posttranskriptionelle modifikation af virus-specificeret m-RNA. Herved blokeres den ribosomale translation af viral m-RNA.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 45-65%, sandsynligvis pga. first pass-metabolisme. Biotilgængeligheden stiger ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 64 l/kg.
 • Steady state efter ca. 4 uger.
 • Kumuleres i erytrocytterne, hvorfra det langsomt frigives.
 • Terminal plasmahalveringstid 140-160 timer. Efter seponering stiger plasmahalveringstiden til ca. 300 timer pga. langsom elimination fra erytrocytterne.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 mg 011690
168 stk.
Udgået 30-12-2019

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
ROCHE, RIB, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 13
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4353. Sinclair SM, Jones JK, Miller RK et al. The Ribavirin Pregnancy Registry: An Interim Analysis of Potential Teratogenicity at the Mid-Point of Enrollment. Drug Saf. 2017; 40(12):1205-18, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28689333 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

20.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. maj 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...