Cancidas®

J02AX04
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg eller 70 mg caspofungin (som acetat). 

Doseringsforslag

 • Voksne med legemsvægt < 80 kg. 70 mg 1. dag, derefter 50 mg dgl.

  

 • Voksne med legemsvægt > 80 kg. 70 mg 1. dag, derefter 70 mg dgl.

  

 • Børn 1-17 år. 70 mg/m2 legemsoverflade 1. dag, derefter 50 mg/m2 legemsoverflade dgl., dog højst 70 mg dgl.

  

Bemærk 

 • Infunderes over ca. 1 time.
 • Behandlingen bør fortsætte i mindst 14 dage efter sidste positive bloddyrkning og resolution af symptomerne.
 • Ved moderat nedsat leverfunktion reduceres vedligeholdelsesdosis til 35 mg dgl.
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. mindre børn. Forsigtighed tilrådes ved behandling af denne aldersgruppe. Begrænsede data tyder på, at caspofungin 25 mg/m2 dgl. til nyfødte og spædbørn (under 3 mdr.) og 50 mg/m2 dgl. til små børn (3-11 mdr.) kan overvejes.

  

  

  

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Der er krydsallergi med echinocandiner. 

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved nedsat leverfunktion samt ved samtidig behandling med ciclosporin A.
 • Seponeres ved histaminmedierede symptomer eller anafylaktisk reaktion.
 • Forsigtighed ved anamnese med allergiske reaktioner pga. risiko for Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte. I tilfælde af unormale leverfunktionsprøver, skal der monitoreres for tegn på forværring af leverfunktionen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Almindelige (1-10%) Anæmi, Eosinofili.
Takykardi.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kulderystelser, Temperaturstigning.
Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Nedsat hæmatokritværdi.
Hyperfosfatæmi, Hyperglykæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Artralgi.
Hovedpine.
Dyspnø.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Arytmier, Atrieflimren, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Sløret syn.
Abdominalsmerter.
Smerter, Svimmelhed.
Hepatomegali, Kolestase, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning.
Ansigtsødem.
Elektrolytforstyrrelser.
Acidose.
Knoglesmerter.
Paræstesier, Tremor.
Angst, Konfusion.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.
Bronkospasme.
Erythema multiforme.
Hypertension.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Histaminmedierede symptomer og anafylaktisk reaktion er forekommet. Hos patienter med invasiv aspergillose er også set lungeødemer og Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS). 
 • Ved behandling af invasiv aspergilose ses også lungeødem, Adult Respiratory Syndrome (ARDS) og radiografiske infiltrater.

Interaktioner

 • Ciclosporin A og rifampicin øger AUC for caspofungin med henholdsvis ca. 35% og ca. 60%.
 • Caspofungin nedsætter plasmakoncentrationen af tacrolimus med ca. 25%.
 • Efavirenz, nevirapin, rifampicin, dexamethason, phenytoin og carbamazepin kan resultere i et fald i caspofungins AUC.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Selektiv interferens med svampens cellevægssyntese via en hæmning af enzymet (1,3)-β-D-glucansyntetase. Dette enzym findes i en række svampeceller, men ikke i humane celler. Konsekvensen er osmotisk instabilitet.
 • Har virkning over for Candida-arter
 • Har i mindre grad virkning over for C. parapsilosis
 • Hæmmer aktivt voksende Aspergillus-arter.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas med 50 mg eller 70 mg tilsættes i 10,5 ml sterilt vand.
 • Bevæg hætteglasset forsigtigt, indtil klar opløsning haves.
 • Koncentrationen af caspofungin er 5,2 mg/ml henholdsvis 7,2 mg/ml.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Passende mængde af det fremstillede koncentrat til infusionsvæske (5,2 mg/ml) fortyndes straks med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • ikke blandes med glucose-infusionsvæsker pga. forøget nedbrydning af caspofungin.
 • Den fremstillede infusionsvæske må ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Koncentrat til infusionsvæske skal anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Caspofunginpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  50 mgpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  70 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Mannitol : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 70 mg
Saccharose : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 70 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg 006115
1 stk.
4.691,85 4.691,85
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 70 mg 006079
1 stk.
5.963,30 4.259,50
 
 

Revisionsdato

19.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...